Import av utsäde

Registrering som importör

En näringsidkare som bedriver import av utsäde (gäller utsäde av stråsäd, vall- och foderväxter, olje- och spånadsväxter, köksväxter och betutsäde) ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om inledande och avslutandet av verksamheten och förändringar i den. Anmälan om inledandet av verksamheten ska lämnas in till livsmedelsverket senast 7 dagar före verksamheten inleds. Närmare information finns i punkten registrering som marknadsförare.

Import

  • utsäde får endast importeras från sådana stater, vilkas utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s utsädeskontrollsystem
  • sorten måste finnas upptagen i EU:s sortlista
  • utsädespartiet bör vara certifierat
  • frövara som importeras men inte används till utsäde (t.ex. fågelfrö) bör vara fri från flyghavre

Importanmälan

Importören ska för varje importhändelse göra en importanmälan till utsädesenheten. Av anmälan bör framgå importörens namn, importland, art, sort, utsädesklass, mängd, tillsynsmyndighet samt importtillståndets nummer. Anmälan kan skickas antingen som e-postbilaga.

Granskningsintyg

Som bilaga till importanmälan, eller ännu hellre före importhändelsen, ska granskningsintygen som utfärdats för utsädespartierna av importlandets utsädeskontrollmyndighet skickas till utsädeskontrollenheten. Intygen godkänns om de har utgetts av myndigheterna i ett sådant land, vars kontrollsystem EU har godkänt som motsvarande EU:s system. Om granskningsuppgifterna för ett parti är bristfälliga, måste man ta ett officiellt prov av partiet för undersökning hos utsädesenheten.

Returnering av importanmälan

När partiets importanmälan och uppgifterna i granskningsintyget har kontrollerats och konstaterats tillräckliga, skickar utsädesenheten en bekräftelse över mottagandet av anmälan per e-post till importören. Genom att uppvisa denna och ett eventuellt importtillstånd i tullen får importören förfogande över partiet.

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2019