Anvisningar om import av utsäde för företag

Anvisningar om import av utsäde för företag

 • Företag som importerar utsäde omfattas av registreringsplikt. Närmare information om registreringen som importör av utsäde. Företag som importerar utsäde ska dessutom höra till växtskyddsregistret.
 • Alla försändelser ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Försäkra dig därför redan när du förbereder beställningen/importen om att ett sådant finns att tillgå.
 • Utsäde av de växtarter som finns upptagna i EU:s gemensamma sortlista ska vara certifierat.
  • Import av en sort som inte finns upptagen i EU:s gemensamma sortlista är förbjuden.
  • Om utsäde importeras för forsknings-, försöks- eller förädlingsbruk behöver sorten eller materialet inte vara certifierat eller finnas upptaget i sortlistan (import är tillåten endast från vissa länder).
  • Sorten av växtarten ska finnas upptagen i EU:s gemensamma sortlista. (Länken går till Europeiska kommissionens webbplats).
 • Länder vars utsädeskontrollsystem motsvarar Finlands system (import av utsäde är tillåten): Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Israel, Marocko, Moldavien, Nya Zeeland, Serbien, Thailand, Turkiet, USA, Uruguay, Sydafrika, Norge och Schweiz. 
  • Gäller inte standardutsäde av köksväxter.
 • Brexit i utsädeshandeln

Tilläggsvillkor:

Om försändelsen innehåller spannmåls-, vall-, foder-, olje- eller spånadsväxter ska kopior av följande intyg bifogas anmälan:

 • Analysintyg för utsädespartierna, utfärdade av utsädeskontrollmyndigheten i ursprungslandet. Om analysuppgifterna för partiet är bristfälliga ska ett officiellt prov (3 kg) tas av partiet för undersökning i Livsmedelsverkets utsädeslaboratorium.
 • För spannmålsväxter ska också ett flyghavrefrihetsintyg bifogas.

  Skicka uppgifterna till e-postadressen:
  kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi 

  De ursprungliga analysintyg som nämns i tilläggsvillkoren ska skickas till Livsmedelsverket på adressen: Utsädesenheten, Tampereentie 51, 32200 LOIMAA.


Anvisningar för uppgörande av företagens importanmälan

Nedan finns anvisningar för uppgörande av importanmälan och beställning av kontroll. Under Importbegränsningar kan du kontrollera om din försändelse kommer att kontrolleras vid gränskontrollstationen, eller om en dokumentkontroll görs för partiet.
Om produkten omfattas av kontrollskyldighet är kontrollen en förutsättning för importen, och utan kontroll kommer utsädet inte in i landet.

 • När du får meddelande om att försändelsen har anlänt, gör en hälsoinförselhandling (CHED-PP) för försändelsen i TracesNT-systemet. Anmälan kan också göras i förväg när den beräknade ankomstdagen är känd.
  • Bifoga en kopia av sundhetscertifikatet till anmälan.
  • Bifoga fraktsedeln eller inköpsfakturan till anmälan.
 • Skicka en anmälan till Livsmedelsverket om att partiet anländer. Beakta att behandlingstiden för en CHED-PP-anmälan vid Livsmedelsverket är 1–3 dagar.
 • Om importpartiet ska kontrolleras vid gränskontrollstationen tar inspektörerna separat kontakt om kontrollen.
 • Sundhetscertifikatet och kontrollen är avgiftsbelagda. Avgifterna för importkontroll finns i Livsmedelsverkets prislista under punkten: Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Import- och exportkontroller. Se kontrollavgift i samband med import, kontrollkrav 100 % (186 euro) eller kontrollkrav under 5 %. 
 • Om kraven i växtsundhetslagen och/eller utsädeslagen uppfylls får du ett meddelande från Livsmedelsverket om att förtullningen kan inledas.
 • Inled förtullningen av importförsändelsen. Uppge i tullanmälan som varupartiets bilagedokument sundhetscertifikat med dokumentkod N851 samt som tilläggsuppgifter för varuparti XXX det CHED-PP-nummer som gavs av TracesNT-systemet.

Importbegränsningar

Import av utsäde av följande växtsläkten/växtarter är förbjuden.

 • Import av utsädespotatis (Solanum tuberosum) samt av Ulluko (Ullucus tuberosum) är förbjuden.
 • Import av utsäde av vinrankor (Vitis-släktet) är förbjuden.

Utsäde av följande släkten/arter från nedanstående importländer kontrolleras alltid vid gränskontrollstationen.

Kontrollerna är avgiftsbelagda. 

Köksväxter

 • Capsicum (Paprika och chili), Helianthus annuus (Solros), Solanum lycopersicum (Tomat), Zea mays (Majs), Allium cepa (Gul lök), Allium porrum (Purjolök), Phaseolus coccineus (Rosenböna), Phaseolus vulgaris (Böna), Beta vulgaris (Beta) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Pisum sativum (Ärt) och Vicia faba (Bondböna) – från länder utanför EU.

Prydnadsväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter), Poaceae (Gräs), Trifolium (Klöver) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Citrus, Fortunella, Poncirus och deras hybrider (Citrus), Capsicum (Paprika), Helianthus annuus (Solros), Prunus (Hägg, körsbär och plommon), Rubus (Rubus-släktet) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

Frön av skogsträd

 • Pinus (Tall) och Pseudotsuga (Douglasgran) – länder utanför EU.
 • Kontrollera om fröet finns upptaget i den här förteckningen över trädarter.
  • Länder från vilka import är tillåten med OECD-intyg: Canada, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet och USA (Närmare information).
   • Import från övriga länder är förbjuden.
  • Importören ska registrera sig i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial (Hur man registrerar sig som leverantör av skogsodlingsmaterial).
  • Den som importerar skogsodlingsmaterial ska i god tid innan skogsodlingsmaterialet importeras lämna en anmälan om importpartiet till Livsmedelsverket (frm@ruokavirasto.fi). Av importanmälan ska framgå importörens namn, importdatumet och importstället samt det importerade materialets mängd. Till anmälan ska bifogas ett härkomstintyg och ett intyg över att de tilläggskrav som hänför sig till frönas och plantornas yttre kvalitet och artrenhet uppfylls (t.ex. resultatet av ett groningstest utfört med en internationellt godkänd metod). Livsmedelsverket beviljar ett importtillstånd utgående från anmälan.
  • När du får importtillståndet kan du beställa produkterna. Alla försändelser ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Begär därför ett sådant när du beställer produkten.
  • Fröet finns upptaget i förteckningen över trädarter och omfattas av nedanstående krav.

Spannmålsväxter

 • Poaceae (Gräs) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Oryza (Ris), Zea mays (Majs) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Triticum (Vete), Secale (Råg), xTriticosecale (Rågvete) – från Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA. 

Olje- och spånadsväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Helianthus annuus (Solros) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Brassica napus (Raps), Brassica rapa (Rybs), Glycine max (Sojaböna), Linum usitatissimum (Lin), Sinapis alba (Vitsenap) – från länder utanför EU.

Vall- och foderväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter), Poaceae (Gräs), Trifolium (Klöver) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Medicago sativa (Foderlusern) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.      

Socker- och foderbetor

 • Beta vulgaris (Socker- och foderbeta) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

Andra

 • Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour ja Vepris Comm. – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

För alla andra släkten/arter än de ovannämnda görs en dokumentkontroll.

 • Dokumentkontrollen är också avgiftsbelagd.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2021

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022