Vanliga frågor: hur inverkar coronaviruset covid-19 på stöden

Uppdaterad 27.3.2020 kl 12.10

Inverkar den smittsamma epidemin på utbetalningen av stöd?

Livsmedelsverket gör allt som står i dess makt för att säkerställa utbetalningen av stöd. Vi har fäst särskild uppmärksamhet på vikariearrangemangen när det gäller uppgifter som hör samman med stödbetalningen.

Görs det stödövervakningar som normalt på gårdarna?

På grund av risken med coronaviruset utför NTM-centralernas, regionförvaltningsverkens och Livsmedelsverkets inspektörer bara nödvändiga och brådskande kontrollbesök. De administrativa kontrollerna och dokumentkontrollerna fortsätter som vanligt.

Hur inverkar den smittsamma epidemin på kontrollerna av utvecklingsstöd för landsbygden?

Livsmedelsverket gör inga inspektionsbesök på plats av utvecklingsstöd för landsbygden fram till 30.4.2020 på grund av coronavirusrisken. Medan undantagssituationen pågår utför Livsmedelsverket kontrollerna som dokumentkontroller och ber enligt behov om tilläggsinformation per telefon eller med e-post. Om det behövs kan NTM-centralerna utföra nödvändiga administrativa inspektionsbesök för att säkerställa att utbetalningarna är korrekta. För att undvika virusinfektioner vidtar NTM-centralerna behövliga försiktighetsåtgärder under inspektionsbesöken.

Hur inverkar epidemin på ansökan om stöd?

Förberedningen av jordbrukarnas huvudstödansökan fortsätter som normalt. Målet är att jordbrukarnas samlade stödansökan (huvudstödansökan) ska inledas planenligt i slutet av april. Datasystemsförändringarna för handläggningen av huvudstödansökan och ansökningarna tryggas. Vi önskar att jordbrukarna uträttar sina ärenden i e-tjänsten Vipu.

Utvecklingsstöd för landsbygden kan sökas elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä.

Hur inverkar coronaepidemin på de pågående ansökningarna om jordbrukarstöd?

Ansökan om nationella husdjursstöd och ansökan om transportstöd för sockerbeta pågår i e-tjänsten Vipu fram till 27.3.

På grund av det stora antalet användare kan det hända att nätet blir överbelastat, och därför uppmanar vi jordbrukarna att ansöka om stöd i god tid före ansökningstidens utgång.

Ordnas det utbildningar om stödansökan för jordbrukarna i vår?

Regionala stödutbildningar med fysisk närvaro har ställts in på grund av virusepidemin.
Materialet för den utbildning om stödansökan som Livsmedelsverket ordnade finns att tillgå på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Kan jag uträtta stödärenden vid kommunen, NTM-centralen eller på Leadergruppernas kontor?

ivsmedelsverket uppmanar sina kunder att uträtta ärendena på webben eller per telefon. Du kan leta fram kommunernas, NTM-centralernas och Leadergruppernas kontaktinformation på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Hur beaktas begränsningarna för resor och ordnandet av evenemang när det gäller utvecklingsprojekt?

Om ett projekt får kostnader för inhiberade evenemang eller resor, är kostnaderna stödberättigande om de är slutliga och hänför sig till projektet. Ta kontakt med den NTM-central eller Leadergrupp som beviljat stödet och diskutera de ändringar som begränsningarna orsakar för genomförandet av projektet. Kontaktuppgifterna till NTM-centralerna och Leadergrupperna kan du söka fram på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Går det att få amorteringsfrihet för ett räntestödslån för jordbruksinvesteringar?

Om ett räntestödslån eller statligt lån har beviljats enligt lag 329/1999 eller 1476/2007, kan bankerna bevilja uppskov med låneamorteringarna för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst åtta år. Diskutera saken med din bank.

Hur ska man gå till väga om ett företag har fått ett jakande finansieringsbeslut, men företagets ekonomiska situation ändras drastiskt på grund av de begränsningar som undantagsförhållandena orsakar?

Ta kontakt med den NTM-central eller Leadergrupp som beviljat stödet och diskutera olika alternativ. Om du behöver förlängd tid för att genomföra en investering eller ett projekt, ska du diskutera med NTM-centralen eller Leadergruppen och göra upp en ansökan om förlängd tid. Av NTM-centralen kan du också begära tilläggsinformation om nya finansieringsformer som kan tas i bruk på grund av coronasituationen. Kontaktuppgifterna till NTM-centralerna och Leadergrupperna kan du söka fram på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Hur inverkar den smittsamma epidemin på beviljandet av export- och importlicenser?

Elektroniska ansökningar om export- och importlicenser behandlas dagligen. Det kan uppstå dröjsmål med beviljandet av licenser och utdrag på papper.

Upphör utdelningen av EU:s livsmedelsbistånd till partnerorganisationerna?

Nej. Gods- och frakttrafiken löper som normalt, vilket innebär att livsmedlen kan levereras till partnerorganisationerna. Anvisningar om partnerorganisationernas utdelning av livsmedelsbistånd finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Hur beaktas de som fyllt 70 år och de som hör till någon riskgrupp i samband med överföringar av stödrättigheter och undertecknande av arrendeavtal?

För att undvika smittrisken ska du se till att personer som fyllt 70 år eller hör till någon riskgrupp undertecknar blanketterna om överföring av stödrättigheter utan att du träffar dem. Saken kan skötas t.ex. per post. Samma tillvägagångssätt rekommenderar vi också när det gäller undertecknande av arrendeavtal.

Var får man tag på stödrättighetsblankett 103A?

Som bilaga till blankett 103B, som gäller stödrättighetsöverföringar, ska man alltid lämna in stödrättighetsblankett 103A för den gård som överlåter stödrättigheter. Stödrättighetsblanketten kan du i många fall skriva ut från Viputjänsten. Närmare anvisningar finns här. Om det inte är möjligt att skriva ut 103A kan du be kommunen att t.ex. posta 103A för att användas som bilaga. På så sätt undgår du smittrisken.

Hur ansöker man om jordbruksstöd medan coronavirusepidemin pågår, och hur sköter man ärenden med kommunens landsbygdskansli?

Det lönar sig att använda e-tjänsten Vipu i ärenden som har med jordbruksstöden att göra. Lämna in stödansökningarna i god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög under coronavirusepidemin på grund av det stora antalet användare. Vid behov kan du också använda pappersblanketter när du ansöker om stöd. Ansökningsblanketten kan du skicka till kommunen antingen i form av en e-postbilaga eller som brevpost. Posta blanketten i god tid före ansökningstidens utgång.

Undvik att besöka kommunens landsbygdskansli medan epidemin pågår. Många kommunkanslier är stängda, så kontakt med kommunen får du bäst genom att ringa eller skicka e-post. Kom överens i förväg om ett eventuellt besök.

Var hittar jag aktuell information i sådana frågor om jordbrukarstöd som har med corona-epidemin att göra?

Aktuell information i sådana frågor om jordbrukarstöd som tangerar coronavirussituationen finns på livsmedelsverket.fi, i nyhetsbreven till jordbrukare, i de meddelanden som Livsmedelsverket utarbetar och i fackpressen. Följ de här kanalerna, för coronavirussituationen förändras hela tiden.

Hur får den som lämnar in stödansökan på papper den aktuella information som behövs om de digitaliserade arealerna?

Livsmedelsverket rekommenderar att stödansökan görs i e-tjänsten Vipu. Om du ändå vill lämna in ansökan på papper, kan du beställa de senaste uppgifterna om de digitaliserade arealerna från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på papper, antingen per post eller elektroniskt. Begäran om att få uppgifter ska göras i god tid. Undvik att besöka kommunens landsbygdskansli under coronaepidemin.

Kan en gård hänvisa till oöverstigligt hinder på grund av coronaviruset?

I det rådande coronaepidemiläget kan du åberopa force majeure till exempel i följande fall:

  • Det ordnas inga kurser som krävs för din ekoförbindelse. På basis av force majeure kan du flytta fram avläggandet av ekokursen till en senare tidpunkt. Det betalas dock ingen ersättning för förbindelsen förrän du har avlagt den utbildning som krävs för förbindelsen.
  • Det ordnas inga utbildningar för växtskyddsexamen eller testningar av växtskyddssprutor. På basis av force majeure kan du avlägga utbildningen och låta testa sprutan senare. Lägg ändå märke till att du kan avlägga examen också på nätet.

Om du eller din gård råkar ut för force majeure eller en exceptionell omständighet ska du inom 15 arbetsdagar göra en anmälan om saken till den behöriga myndigheten, dvs. landsbygdsnäringsmyndigheten för din kommun eller NTM-centralen. Bara genom att anmäla om force majeure kan du behålla din rätt till jordbrukarstöden eller en del av dem.

Det är bäst att göra anmälan med e-post. Om du postar anmälan ska du per telefon försäkra dig om att anmälan har kommit fram.  Bifoga också bevis till anmälan. Läs mer om oöverstigligt hinder i kapitel 5 i ansökningsguiden.