Campylobacter

Värmeresistenta campylobacter (Campylobacter jejuni och C. coli) förekommer allmänt i tarmkanalen hos jämnvarma djur och fåglar. Campylobakterios är en smittsam sjukdom hos människor som orsakas av bakterier av släktet Campylobacter. De allvarligaste fallen behandlas med antibiotika i fluorokinolon- och makrolidgruppen. Av campylobakteriearterna är de ovannämnda de vanligaste sjukdomsalstrarna hos människor i Finland. Smittan fås vanligtvis via livsmedel eller vatten, men kan också spridas genom direkt beröring med djur.

Resistens hos campylobacter hos människor

Resistensen hos ur människor isolerade campylobacter mot antimikrobiella medel av fluorokinolon- och makrolidgrupperna har följts upp sedan 2013 och resultaten publiceras i Finres-rapporten. Utifrån uppföljningen är resistens mot fluorokinolon vanligt. Även om källan för alla campylobactersmittor är inte känd, vet man, att fluorokinolonresistens är mycket vanligt hos campylobacter av utländskt ursprung medan inhemska campylobacterstammar har varit känsliga mot mikrobläkemedel.

Resistens hos ur djur isolerade campylobacter i Finland

Sedan början av 2000-talet har mikrobläkemedelsresistens hos campylobacter som isolerats ur broilrar, svin och nötkreatur följts upp i Finland. Från och med 2014 har uppföljningen av ur broilrar och svin isolerade campylobacter även ingått i ett EU-omfattande uppföljningsprogram. Dessutom har resistensen hos campylobacter hos sjuka pälsdjur följs upp i Finland från och med 2016. Resultaten för uppföljningen publiceras regelbundet i FINRES-Vet-rapporterna.

Broilrar

Resistens hos C. jejuni-bakterier som har isolerats ur finsk broilerproduktion har systematiskt följts upp sedan 2004 som en del av slakteriernas egenkontroll. Samma år inledes i slakteriernas egenkontroll också den systematiska uppföljningen av resistens hos C. jejuni -bakterier som isolerats ur slaktbroilrar. I dag följs resistens hos broilrar upp genom prover som samlas in årligen.  Hos broilrarnas campylobakterier har resistens mot de undersökta antimikrobiella medlen förekommit endast i liten utsträckning eller inte alls, men resistens mot fluorokinolol och tetracyklin blev första gången klart vanligare 2014. Sedan dess har ökad resistens särskilt mot fluorokinoloner konstaterats 2016, 2018 och 2019. Man känner inte till orsakerna till den ökade andelen resistenta bakterier.  Broilrar i produktionsled har inte behandlats med antibiotika sedan 2009 i Finland.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från broilrar från och med 2007

Nötkreatur

Resistens hos C. jejuni bakterier som isolerats ur slaktnöt har följts upp vart tredje eller fjärde år sedan 2003. Under åren 2003–2009 konstaterades resistens endast hos enstaka bakteriestammar, men på 2010-talet har resistensen mot kinoloner ökat.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från nötkreatur från och med 2003

Svin

Resistens hos C. coli bakterier som isolerats ur slaktsvin har följts upp sedan 2004. Mest resistens har konstaterats mot kinoloner och endast i ringa grad mot andra undersökta antibiotika.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter coli som isolerats från svin från och med 2004

Pälsdjur

Några tiotals campylobakterier isoleras årligen från pälsdjur som en del av diarréundersökningspaketet. Av dessa genomförs sensitivitetsundersökningar och resultaten har sedan 2016 publicerats även i FINRES-Vet-rapporterna. Precis som hos andra djurarter har mest resistens konstaterats mot kinoloner och tetracyklin. Resistensen beror antagligen på användning av antibiotika i pälsproduktionen.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från pälsdjur från och med 2016

Betydelsen av resistensen hos campylobacter i Finland

I Finland är mikrobläkemedelsresistensen hos campylobacter som isolerats ur produktionsdjur lägre än i flesta andra länder. Resistenssituationen hos till exempel campylobacter isolerade ur broilar är jämförbar med Sverige och Norge, men i många andra europeiska länder är resistens tydligt allmännare. Dock fluorokinolonresistens har blivit allmännare hos campylobacter hos såväl svin, nötkreatur som broilrar på 2010-talet. Om dessa resistenta bakterier flyttas till människor och orsakar infektioner som kräver mikrobläkemedelsbehandling, kommer det är påverka valet av mikrobläkemedel. Förekomsten av multiresistenta campylobacterstammar, dvs. stammar som är resistenta mot fler än två olika antibiotikagrupper, har till all lycka varit mycket sällsynt i Finland och resistens mot den viktiga antibiotikagruppen makrolider som används i behanlingen mot Campylobacterios har inte förekommit överhuvudtaget (broilrar) eller i mycket lite utsträckning (nöt, svin).

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020