Campylobacter

Värmeresistenta campylobacter (Campylobacter jejuni och C. coli) förekommer allmänt i tarmkanalen hos jämnvarma djur och fåglar. Campylobakterios är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterier av släktet Campylobacter. Av campylobacterarter är C. jejuni och C. coli är de allmännaste sjukdomsalstrarna i Finland. Smittan fås vanligtvis via livsmedel eller vatten. Människan kan även få smittan genom direkt beröring med djur.

Resistens hos campylobacter hos människor

Resistensen hos ur människor isolerade campylobacter mot fluorokinoloner och makrolider har följts upp sedan 2013, och resultaten publiceras i Finres-rapporten. Resistens mot fluorokinoloner har varit rätt allmänt. Även om källan för alla campylobactersmittor är inte känd, vet man, att fluorokinolonresistens är mycket vanligt hos campylobacter av utländskt ursprung medan inhemska campylobacterstammar har varit mycket känsliga mot mikrobläkemedel.

Resistens hos ur djur isolerade campylobacter i Finland

Sedan början av 2000-talet har mikrobläkemedelsresistens hos campylobacter som isolerats ur broilrar, svin och nötkreatur följts upp i Finland. Från och med 2014 har uppföljningen av ur broilrar och svin isolerade campylobacter även ingått i ett EU-omfattande uppföljningsprogram. Dessutom har resistensen hos campylobacter hos sjuka pälsdjur följs upp i Finland från och med 2016.

Broilrar

Resistens hos C. jejuni bakterier som isolerats ur finskt fjäderfä har systematiskt följts upp sedan 2004 som en del av slakteriernas egenkontroll. Samma år inledes i slakteriernas egenkontroll också den systematiska uppföljningen av resistens hos Campylobacter jejuni -bakterier som isolerats ur slaktbroilrar. Resistens mot de undersökta antibiotikan har inte förekommit eller endast i liten grad, även om resistens mot kinoloner (nalidixinsyra, ciprofloxacin) och tetracykliner har blivit allt vanligare. Detta upptäcktes för första gången år 2014 och därefter speciellt år 2016 och 2018. Orsaken till förekomsten av resistens är okänd. Broilrar i produktionsled har inte behandlats med antibiotika sedan 2009 i Finland.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från broilrar från och med 2010

Nötkreatur

Resistens hos C. jejuni bakterier som isolerats ur slaktnöt har följts upp sedan 2003. Under åren 2003–2009 konstaterades resistens endast hos enstaka bakteriestammar, men på 2010-talet har resistensen mot kinoloner ökat.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter jejuni som isolerats från nötkreatur från och med 2003

Svin

Resistens hos C. coli bakterier som isolerats ur slaktsvin har följts upp sedan 2004. Mest resistens har konstaterats mot kinoloner och endast i ringa grad mot andra undersökta antibiotika.

Bild. Antimikrobiell resistens hos Campylobacter coli som isolerats från svin från och med 2004

Betydelsen av resistensen hos campylobacter i Finland

I Finland är mikrobläkemedelsresistensen hos campylobacter som isolerats ur produktionsdjur lägre än i flesta andra länder. Resistenssituationen hos till exempel campylobacter isolerade ur broilar är jämförbar med Sverige och Norge, men i många andra europeiska länder är resistens tydligt allmännare. Dock fluorokinolonresistens har blivit allmännare hos campylobacter hos såväl svin, nötkreatur som broilrar på 2010-talet. Om dessa resistenta bakterier flyttas till människor och orsakar infektioner som kräver mikrobläkemedelsbehandling, kommer det är påverka valet av mikrobläkemedel.

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2019