Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

Resistens mot flera olika antimikrobiella läkemedel i stammar av Staphylococcus aureus har påvisats sedan 1950-talets mitt. Meticillin utvecklades redan tidigt (1959) för bekämpning av sjukdomsalstrare som är resistenta mot penicillin. Stammar av meticillinresistenta S. aureus (MRSA) anses vara resistenta mot alla antibiotika i penicillingruppen, det vill säga mot så kallade β-laktamer. De första stammarna av MRSA isolerades redan år 1961 hos människor, och infektioner har förekommit vid vården ända sedan dess. Sedan 1990-talet har MRSA förekommit även utanför hälsovårdsanstalterna. MRSA påvisades hos djur (juverinflammation hos nötkreatur) för första gången år 1972. En ny typ av MRSA, CC398, som troligen utvecklats hos svin och som förknippas med husdjur, har spridits mycket effektivt bland produktionsdjur även i Europa, och har även smittat till människan.

Från produktionsdjur kan MRSA smitta människan via direkt kontakt med djur, kontaktytor eller luften. MRSA kan också smitta från en människa till en annan. Man misstänker också att MRSA kan sprida sig till omgivningen på produktionsgården. Rollen som kontaminerad omgivning (till exempel då dynga sprids ut på åkern) spelar som smittrutt har först nu börjat utredas. MRSA-bakterier har också påträffats i livsmedel, men maten har inte ansetts utgöra någon betydande förmedlare av smittor.

MRSA som anknutits till husdjur hos människor

MRSA CC398 är ovanligt hos människor i Finland. Av alla nya konstaterade MRSA-fall är CC398-typens andel liten (1,3–3,2 % årligen), men antalet fall har på senare år ökat (figur). Alla smittade har inte haft någon direkt kontakt med djur. Åren 2013–2015 konstaterades 41 % av MRSA CC398-smittorna hos personer som hade direkt kontakt med djur och 38 % jobbade på gårdar med produktionsdjur. De framkomna djurkontakterna har hänfört sig till hästar eller svin.

Figur: Anmälda MRSA-CC398 fall i befolkningen från och med år 2007 (Källa: Enheten för bakterieinfektioner, THL)

Också i Finland kan personer som jobbar inom jordbruket få MRSA-smitta. Hos två (8 %) av de personer som år 2013 exponerats för MRSA-positiva svin på sex gårdar som frivilligt deltog i undersökningen konstaterades stammen MRSA-CC398.

MRSA i livsmedel

År 2015 undersökte Evira sammanlagt 303 prover av färskt svinkött med tanke på bakterien MRSA. MRSA-bakteriens förekomst i färskt svinkött var relativt liten (3 %). I nio av proverna konstaterades MRSA och sju av dem var av inhemskt ursprung. I materialet fanns sammanlagt 11 utländska köttprodukter. Alla konstaterade MRSA-stammar var av MRSA-typen CC398 som allmänt förekommer bland svin.

Åren 2016–2017 undersöktes 220 prov från färskt svinkött, med största delen av dem inhemska. MRSA konstaterades i 6 % av proven. I den här utredningen, alla MRSA-stammar tillhör också till typen CC398.

MRSA hos djur

Under de senaste åren har MRSA blivit vanligare även hos djur. Hos sällskapsdjur har man huvudsakligen påvisat samma typer av MRSA som förekommer hos människor. Enskilda fynd av MRSA-bakterier hos hundar och katter har påvisats i Finland.

MRSA-bakterier förekommer även hos produktionsdjur och har i Finland påvisats hos nötkreatur, hästar och svin. Fynden hos nötkreatur gjordes i samband med juverinflammationer: Under åren 2005 och 2006 påvisades MRSA på två gårdar med mjölkboskap. MRSA hittades för första gången hos en häst i Finland redan på 1990-talet. MRSA hos hästar i Finland hänger huvudsakligen ihop med tre epidemier på djursjukhus under åren 2006–2008. Sedan dess har man endast gjort enstaka fynd, och det senaste gjordes år 2011.

Fram till år 2014 har MRSA av typen CC398 i Finland påvisats hos hästar, svin och en hund.

MRSA hos svin i Finland

Förekomsten av MRSA på gårdar med grisproduktion utreddes inom hela EU år 2008. Av de 207 gårdar som hade utvalts till undersökningen i Finland, påvisades MRSA-bakterier i miljöprover från en svingård (0,5 %). Man gjorde ytterligare undersökningar men kunde ändå inte påvisa smittan hos gårdens svin. Utgående från resultatet bedömdes att MRSA då kunde ha förekommit på några enskilda (6–7) gårdar med grisproduktion och att förekomsten på gårdar med grisproduktion i Finland med 95 % sannolikhet var 0,1–2,8 %. Åren 2012–2013 utreddes läget på avelssvingårdar på specialnivå i början av produktionskedjan genom screening av samtliga 68 svingårdar på specialnivå och MRSA konstaterades inte på en enda av dem.

Förekomsten av MRSA hos svin i Finland kartlades även 2009–2010. Utredningen grundade sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smitta hos svin (2/VLA/2009). Proverna togs i samband med slakt på slakterier samt av djur som hade sänts till Evira för undersökning. På slakterier togs prover av svin från fem djur per gård från totalt 59 gårdar. Man tog därtill prover av djur från 36 gårdar som hade sänts till Evira för undersökning. MRSA påvisades hos 22 % av svinen som testats på slakteri och hos 3 % av svinen som hade sänts in för undersökning från gårdar med grisproduktion. Dessa fynd sammankopplades med 14 gårdar, och utgående från detta resultat bedömdes förekomsten av MRSA på svingårdar vara cirka 15 %. Resultatet var riktgivande om MRSA-situationen på svingårdar och man ska förhålla sig kritisk till det: Smittan spårades inte ända fram till svingårdarna, provtagningen var inte helt slumpmässig, och svinen kunde ha fått smittan först på slakteriet. Gårdarna informerades om fynden.

Senast har MRSA-situationen kartlagts på svingårdar med svinuppfödning på specialnivå åren 2011–2013. Utredningen grundade sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning 3/VLA/2011. Vid screeningen undersöktes alla 68 svingårdar i gruppen, och MRSA-bakterier påvisades inte på en enda gård. Resultatet av kartläggningen visade, att MRSA sannolikt inte förekom i början av den finländska produktionskedjan för svinkött.

Allt som allt är uppgifterna från utredningarna inte tillräckliga för att man ska kunna bedöma förekomsten av MRSA på svingårdar eller hos svin, men de har visat att MRSA förekommer även hos svin i Finland. Under åren 2008–2013 påvisades MRSA-bakterier hos svin på totalt 16 gårdar. Största delen av fynden är av typen MRSA CC39. Utöver dessa har man påvisat typen MRSA CC1 hos svin i Finland, vilken är mera sällsynt och som utöver Finland närmast har påvisats i Italien.

Betydelsen av MRSA hos djur i Finland

Då MRSA blir vanligare hos djur kan detta också påverka MRSA-situationen hos människor. Människor som hela tiden arbetar med djur i yrket har en ökad risk att bli bärare av MRSA även i Finland.

Läs mer om förebyggande och bekämpning av MRSA-smitta hos djur i Eviras publikationer 9/2010 (på finska) samt om MRSA-bakterien på svingårdar (Evira 2015, på finska).

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2019