Salmonella

Det finns cirka 2 500 olika serotyper av salmonella-släktets bakterier. Flera av serotyperna avviker från varandra vad gäller deras patogenecitet och överlevnad i miljön. Salmonellos är en sjukdom som orsakas av en tarmbakterie som tillhör Salmonella-släktet. Salmonellasmitta är vanligtvis en följd av att förtära livsmedel kontaminerade med avföring.

Resistens av salmonella som har isolerats från människor

Resistensen hos salmonellor som har isolerats från människor har följts upp och resultaten publiceras i Finres-publikationen sedan 2013. Resistens mot fluorokinoloner är vanligast. Även om man inte känner till ursprunget till alla salmonellasmittor, vet man att de salmonellor man har fått i utlandet är mer resistenta än de inhemska stammarna.

Salmonella i livsmedel

Sensitiviteten mot antimikrobiella medel hos de salmonellor som har isolerats ur inhemska livsmedel testas regelbundet. Tidvis har man i detta även inkluderat testning av sensitiviteten mot antimikrobiella medel hos de salmonellor som har samlats in i samband med branschens egenkontroll. Salmonellor isoleras mycket sällan ur inhemska livsmedel och de är sensitiva mot de antimikrobiella medel som har testats.

Salmonella hos djur

Antimikrobiell resistens hos salmonellabakterier som isolerats från djur har undersökts systematiskt i Finland sedan år 1983.

Livsmedelproducerande djur

Förekomsten av salmonella hos nötkreatur, svin och fjäderfä har följts upp systematiskt i Finlands nationella salmonellaprogram sedan år 1995. Alla salmonellastammar som isolerats i programmet testas för antimikrobiell resistens. Dessutom följs den antimikrobiella resistensen upp hos salmonellastammar som isolerats på produktionsgårdar vid salmonellasanering genom testning för resistens minst en gång om året. Eftersom salmonellafynden hos produktionsdjur är mycket få i Finland, är antalet stammar som sensitivitetstestas litet. Endast cirka 20–30 stammar har analyserats årligen.

Från och med år 2007 har resistens huvudsakligen endast påvisats hos salmonellastammar som isolerats från nötkreatur. År 2007 påvisades i Finland hos sex nötgårdar sällsynt S. Typhimurium FT NST som är resistent mot streptomycin, sulfa och tetracyklin. Smittan kom från en gård med kalvproduktion, och spreds därifrån med kalvar som sålts till uppfödning och via kontakter som var förknippade med dem. I salmonellastammar hos nötkreatur har också förekommit andra multiresistenta varianter (dvs. resistens mot minst tre olika grupper av antimikrobiella medel). Under åren 2013–2015 påvisades hos nötkreatur den multiresistenta stammen S. Typhimurium och år 2018 multiresistenta S. Kentucky ST198, som var resistent mot ampicillin, fluorokinoloner, gentamicin, sulfonamider och tetracykliner. Samma stamtyp av S. Kentucky ST198 har påvisats allmänt i Europa, i synnerhet hos fjäderfä, men även hos människa. År 2019 konstaterades en multiresistent monofasisk S. Typhimurium-stam på två kalvgårdar.

År 2009 testades ett exceptionellt stort antal stammar hos djur på grund av S. Tennessee-epidemi på svingårdar och gårdar med fjäderfä. Stammen som hade spridits med foder till gårdarna var känslig för alla testade antimikrobiella medel.

År 2012 isolerades i ett svin en stam av S. Typhimurium som var resistent mot tredje generationens cefalosporiner och vid fortsatta undersökningar påvisades hos stammen plasmidmedierad AmpC-gen blaCMY-2. År 2019 konstaterades en multiresistent monofasisk S. Typhimurium-stam på en svingård för suggor och fyra svinköttsgårdar.

Bild: Antal isolerade, inhemska Salmonella stammar som är antingen helt känsliga eller resistenta mot olika antimikrobiella ämnen från och med 2010

Andra husdjur

Vissa år har även resistensen hos salmonellor som har isolerats från sällskapsdjur utretts (bl.a. katt, hund, reptiler). Stammarna har huvudsakligen varit sensitiva mot de undersökta antimikrobiella medlen.

Betydelsen av resistenta salmonellastammar i Finland

Den antimikrobiella resistensen hos salmonellabakterier som isolerats i Finland är lägre än i de flesta andra länder. Största delen av de salmonellor som har konstaterats hos produktionsdjur och inhemska livsmedel har varit sensitiva mot samtliga testade antimikrobiella medel. Multiresistenta salmonellastammar har påvisats i flera länder i Europa hos både människa och djur, men de är inte vanliga i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2020