ESBL-bakterier är inte vanliga hos produktionsdjur i Finland

9. september 2021

Resultaten av ESBL-uppföljningen i livsmedelskedjan år 2020 är färdiga. År 2020 uppföljdes ESBL-bakterier och likartade AmpC-E. coli-bakterier hos broiler, i broilerkött och hos nöt. Dessutom utreddes förekomsten av ESBL- och MRSA-bakterier hos pälsdjur för första gången i Finland. Resultaten visar att förekomsten av ESBL-bakterier hos broiler i Finland är ringa och att ESBL- och MRSA-bakterier inte är vanliga på pälsfarmer i Finland.  

Förekomsten av ESBL- och likartade AmpC-E. coli -bakterier hos slaktbroiler och i inhemskt broilerkött har minskat betydligt från år 2016 till 2020. År 2016 och 2018 hade 13–14 procent av slaktbroiler i Finland ESBL- och AmpC-E. coli -bakterier, medan år 2020 konstaterades bakterier i mindre än 0,5 procent av de undersökta proven. Dessa bakterier fanns i 22 procent av allt broilerkött som utsläpptes till detaljhandeln år 2016, 15 procent år 2018 och mindre än 0,5 procent år 2020. Efter 2017 har ESBL/AmpC-bakterier inte påträffats i flockar som importerats från utlandet till Finland för broilerproduktion, vilket torde återspeglas i hela produktionskedjan för broilerkött i Finland och har därigenom också påverkat broilerköttet. År 2020 hade 3 procent av slaktnöt ESBL/AmpC-E. coli-bakterier.

ESBL/AmpC-bakterier har screenats hos olika produktionsdjurarter och i färskt, okryddat kött som släppts ut i detaljhandeln i Europa sedan 2015. I Finland har förekomsten av ESBL/AmpC-bakterier varit lägre än medelnivån i de europeiska länderna under hela uppföljningstiden. Oftast har dessa bakterier konstaterats hos fjäderfä och i fjäderfäkött i Europa.

ESBL och MRSA är inte vanliga hos pälsdjur i Finland

Förekomsten av ESBL- och MRSA-bakterier hos pälsdjur utreddes för första gången i Finland år 2020 och början av år 2021. Utredningen bygger på uppföljningen av 292 pälsdjur som skickats till Livsmedelsverket av olika anledningar. De djur som följdes upp härstammade från 57 minkfarmer, 13 farmer för blåräv och 11 farmer för mårdhund. ESBL/AmpC-bakterier konstaterades hos djur på två minkfarmer. MRSA-bakterier konstaterades inte alls. Utifrån resultaten ser det ut som om ESBL inte är vanlig på pälsfarmer i Finland och att MRSA-bakterieinfektioner inte är vanliga hos pälsdjur.

Det finns endast lite information om ESBL- och MRSA-undersökningar hos pälsdjur i andra länder. Till exempel i Danmark var MRSA av produktionsdjurstyp relativt vanlig år 2018: bakterien förekom på cirka var fjärde minkgård.

Mer information om förekomsten av ESBL- och MRSA-bakterier i Finland finns på Zoonoscentrets webbplats.

Mer information:

Antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel:

specialforskare Suvi Nykäsenoja, Livsmedelsverket, tfn 040 489 3447