Listeria

Livsmedelsburna epidemier

Figur.*) Livsmedelsburna epidemier orsakade av listeria år 2000–2020 (pdf)

2021

Listeria monocytogenes orsakade två små epidemier år 2021, där sammanlagt sex personer insjuknade. I den ena epidemin där fyra personer insjuknade var tillagade köttförädlingsprodukter överförande livsmedel och epidemin var fortsättning på en av fjolårsepidemierna.

2020

År 2020 slutfördes utredningarna av två medelstora listeriaepidemier som personer på olika platser i Finland insjuknat i under flera års tid. I vartdera fallet misstänktes tillagade köttförädlingsprodukter vara överförande livsmedel.

2019

Två epidemier orsakade av bakterien Listeria monocytogenes statistikfördes under matförgiftningsepidemierna för år 2019 trots att en del av sjukdomsfallen enligt utredningarna hade uppkommit redan det föregående året. I vardera epidemin härrörde patienterna från olika platser i Finland. I den ena epidemin insjuknade 17 personer, men det överförande livsmedlet förblev okänt. I den andra epidemin hade sju personer insjuknat och vid den misstänktes att tillagat kött hade överfört smittan.

2018

I oktober år 2018 konstaterades en medelstor epidemi orsakad av bakterien L. monocytogenes i Uleåborg. Smittan överfördes från djupfryst majs och djupfrysta grönsaker som inte hade upphettats tillräckligt. 30 personer insjuknade i epidemin.

THL utredde det internationella Listeria MLST6-klustret i samarbete med de lokala myndigheterna, Livsmedelsverket och Europeiska smittskyddsmyndigheten. För att uppdaga smittkällorna jämfördes isolerade bakteriestammar som isolerats från patienterna med listeriastammar som påträffats i livsmedel i Finland och övriga europeiska länder. Listeriastammar som var identiska med smittfallen påträffades i bland annat den djupfrysta majsen. Mellan åren 2016–2018 uppdagades 28 epidemifall, men endast en person av fjorton personer med smitta som intervjuades 2018 uppgav att denne ätit av den djupfrysta majsen.

2015

I augusti rapporterades en medelstor epidemi som orsakats av bakterien Listeria monocytogenes där 24 personer insjuknade. Smittan uppstod via en buffé i en restaurang i Sysmä, men inget enskilt överförande livsmedel kunde identifieras. Inga livsmedelsprover erhölls, eftersom restaurangen redan hade stängt för säsongen när misstanken uppstod, och det fanns inga livsmedel kvar. I samband med ett inspektionsbesök togs fem ytrenhetsprover för listeriaundersökning från de rengjorda ytorna på kärlen som använts vid bufféserveringen. I proverna påvisades ingen listeria. I samband med inspektionsbesöket togs dessutom ett vattenprov från restaurangens egen brunn. I provet påträffades inget att anmärka beträffande vattnets mikrobiologiska kvalitet (E. coli, koliforma bakterier, fekala enterokocker).

2012

I juli konstaterades L. monocytogenes serotyp II, PFGE typ 225 hos patienterna på en bäddavdelning i ett sjukhus. Samtliga insjuknade hade diarré och hos två konstaterades blodförgiftning. En av patienterna avled 20 dagar efter att symtomen i matsmältningskanalen börjat. Den sannolika smittkällan var aladåb. Aladåben hade bara serverats på den ifrågavarande bäddavdelningen, medan andra livsmedel allmänt hade serverats på de övriga sjukhusavdelningarna, där inga sjukdomsfall uppdagades. Enligt sjukhuspersonalen hade hälften av aladåbförpackningen konsumerats omedelbart efter öppnandet och resten hade serverats 24 timmar senare eller kasserats. Personalen erinrade sig emellertid att en öppnad förpackning skulle ha förvarats en längre tid i kylskåp och serverats en vecka efter öppnandet i juli. Ingen patogen påvisades i prover tagna från sjukhusmaten eller sjukhusmiljön.

Från mitten av juni till mitten av augusti konstaterades tio nya sjukdomsfall i olika hälsovårdsdistrikt runtom i Finland. Hos samtliga insjuknade konstaterades L. monocytogenes serotyp II, PFGE typ 225, men inga diarrésymtom rapporterades hos dem och inte heller togs avföringsprover av dem. Två av de insjuknade avled 4–5 dygn efter att symtomen inträdde. Av de tio personerna hade sju varit intagna för anstaltsvård i juni–juli 2012. De lokala hälsoinspektörerna fick reda på att alla sju hade serverats aladåb på vårdanstalten. Den skivade aladåben som var föremål för misstanke framställdes i partier på 500 kg varannan vecka och levererades till kunderna runtom i landet via ett distributionsföretag. Vid produktionsanläggningens egenkontrollprovtagning i mars–maj påträffades vid ett tillfälle L. monocytogenes, men typen hos denna bakteriestam avvek från stammen hos de insjuknade. Vid den lokala livsmedelstillsynsmyndighetens inspektion i början av augusti påvisades bakterien L. monocytogenes, som visade sig vara av samma typ som stammen som orsakade sjukdomsfallen, i ett prov från produktionsanläggningens miljö.

2011

I Tammerfors i december 2011 konstaterades en liten epidemi som orsakats av bakterien Listeria monocytogenes. I epidemin insjuknade två personer som ätit hemma av en tårta som framställts i ett bageri. Före provtagningen hade man redan hunnit slänga resten av tårtan i soporna, och listeriamängden i tårtan var ytterst ringa.

 

Dricksvattenburna epidemier

Inga rapporterade dricksvattenburna epidemier från år 2000.

 

*) Bilden uppdateras inte efter år 2020. De nyaste uppgifterna finns på Livsmedelsverkets webbtjänst (på finska).

 

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022