Matförgiftningsepidemier år 2010

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras matförgiftningsregister klassificerades 2010 sammanlagt 44 livsmedels- eller vattenburna epidemier utgående från gjorda epidemiutredningar. Största delen av epidemierna, det vill säga 42 (95 %) var livsmedelsburna. Två vattenburna epidemier rapporterades. Cirka 920 personer uppgavs ha insjuknat via livsmedel och cirka 40 via dricksvatten. Antalet matförgiftningsepidemier 2010 var cirka 25 % lägre än 2009.

Den vanligaste mikroben bakom matförgiftningar var på samma sätt som tidigare år norovirus. Norovirus var orsaken till 13 (31 %) livsmedelsburna epidemier, bland dem de två största epidemierna under året. Även de båda vattenburna epidemierna orsakades av norovirus. Grönsaker och vegetabiliska produkter var den vanligaste rapporterade orsaken till epidemier (12 epidemier; 29 %) medan den nästvanligaste var kött och köttprodukter (8 epidemier; 19 %). Största delen av matförgiftningsepidemierna var tämligen klassiska fall. Råriven rödbeta orsakade 7 akuta matförgiftningsepidemier i huvudsak i personalrestauranger. Sjukdomsalstraren misstänks vara bakterietoxin. Undersökningarna pågår fortfarande.

Användningen av kontaminerad råvara hade ett klart samband med inalles 15 (25 %) epidemier. Av de rapporterade bristerna och felen hängde 19 % ihop med temperaturer. Livsmedel som förvarats för länge var orsaken till 17 % av epidemierna. En infekterad köksanställd som deltog i matlagningen och bristfällig handhygien orsakade 15 % av de livsmedelsburna epidemierna. Detta var den viktigaste orsaken särskilt i fråga om norovirusepidemierna, där en infekterad anställd eller person var orsaken till 60 % av epidemierna.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2019