Matförgiftningsepidemier år 2007

Utgående från gjorda epidemiutredningar klassificerades år 2007 sammanlagt 32 livsmedels- och vattenburna epidemier i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras  matförgiftningsregister. Huvuddelen 29 (91 %) av epidemierna var livsmedelsburna. Tre vattenburna epidemier inrapporterades. Cirka 600 personer uppgavs ha insjuknat via livsmedel och något över 10 000 personer via hushållsvattnet. Antalet matförgiftningsepidemier år 2007 var 30 % mindre än år 2006, men till följd av två omfattande vattenburna epidemier var antalet insjuknade det största som inrapporterats under hela den tid  matförgiftningsepidemierna följts upp.

De två största epidemierna år 2007 var hushållsvattenburna, den största av dem drabbade staden Nokia. Under epidemin insjuknade över 8000 personer.

De vanligaste mikroberna som orsakade matförgiftning var salmonella och norovirus.  Salmonella var orsaken till sex livsmedelsburna epidemier. Salmonella konstaterades i färska grönsaker och grönsaker produkter, såsom groddar av alfalfa. Det sammanlagda antalet (5)  livsmedelsburna epidemier orsakade av norovirus var det lägsta sedan år 1994. Att infekterad kökspersonal deltog i matlagningen och bristande handhygien var orsaken till 80 % av de livsmedelsburna norovirusepidemierna och 20 % av salmonellaepidemierna.

Användning av  kontaminerad råvara stod i ett klart samband till 18 % av epidemierna. En fjärdedel av de inrapporterade bristerna och felen hänförde sig till temperaturerna. Orsaken till den största  vattenepidemin var att avfallsvatten som renats från fast material blandats med hushållsvattnet i ett vattenverk.

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2021