Matförgiftningsepidemier år 2012

År 2012 klassificerades på basen av epidemiutredningarna sammanlagt 45 livsmedels- eller vattenburna epidemier i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras matförgiftningsregister. Majoriteten av epidemierna, 43 stycken (96 %), var livsmedelsburna. Två vattenburna epidemier rapporterades. Ungefär 1 166 personer rapporterades ha insjuknat via livsmedel och totalt ungefär 245 via dricksvatten. Antalet matförgiftningsepidemier år 2012 var cirka 13 % lägre än 2011.

Liksom tidigare år var den vanligaste identifierade matförgiftningsmikroben norovirus. Viruset orsakade 12 (28 %) livsmedelsburna epidemier. Den största livsmedelsburna epidemin till antalet insjuknade orsakades av Cryptosporidium spp. Den ena av de inhemska dricksvattenburna epidemierna orsakades av ett sapovirus som tillhör calicivirus och alstraren till den andra förblev okänd. Vegetabilier och vegetabilieprodukter samt kött och köttprodukter var de vanligaste rapporterade överförarna i livsmedelsburna epidemier (5 epidemier i varje livsmedelsgrupp; 12 %). Det överförande livsmedlet förblev okänt eller flera livsmedel misstänktes vara överförare i upp till 53 % av epidemierna (23 stycken).

Majoriteten av matförgiftningsepidemierna var sedvanliga beträffande överförande livsmedel, råvaror och patogener. Cryptosporidium spp -protozon orsakade en storskalig epidemi där totalt 264 personer insjuknade på restauranger på olika orter. Frisésallat av utländskt ursprung misstänktes starkt vara det överförande livsmedlet. Obehandlad komjölk som köpts direkt från gården och intagits opastöriserad, orsakade tre epidemier, två orsakades av Campylobacter jejuni och en av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC). Listeria monocytogenes orsakade en epidemi på ett sjukhus och enstaka personer insjuknade i samma listeriastam i olika delar av Finland. En skivad ätfärdig köttprodukt misstänktes starkt vara det överförande livsmedlet.

Användning av kontaminerad råvara var tydligt kopplad till uppkomsten av totalt 6 (11 %) epidemier. Av de rapporterade bristerna och felen var 29 % relaterade till felaktig förvarings- eller hanteringstemperatur. Infekterad kökspersonal som deltog i matlagning och bristfällig handhygien var orsaken till 23 % av de livsmedelsburna epidemierna. Dessa var alla norovirusepidemier, det vill säga att infekterad personal eller infekterade personer var orsaken till 100 % av de rapporterade livsmedelsburna norovirusepidemierna.

Platserna där matförgiftningsepidemierna skedde rapporterades oftast vara en restaurang, ett café eller hotell (19 epidemier, 44 %), därpå följande ett hem (8 epidemier, 19 %) och mindre ofta en läroanstalt eller ett daghem (6 epidemier, 14 %), personalrestaurang eller arbetsplats (5 epidemier, 12 %) eller annan plats (till exempel evenemang; 4 epidemier, 9 %).

 

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2021