Kryptosporidios

Kryptosporidios är en sjukdom som orsakas av urdjuret Cryptosporidium. Kryptosporiderna (Cryptosporidium spp.) är encelliga urdjur som hör till kockiderna. Den i zoonoshänseende mest betydande arten är C. parvum. Kryptosporiderna har en direkt livscykel och den form som utsöndras med avföringen (oocysta) är mycket härdig i yttre förhållanden.

Kryptosporidios hos människor

Människan smittas av Cryptosporidium via avföring antingen vid direkt kontakt med en annan människa eller ett djur som utsöndrar urdjurets oocysta, eller via livsmedel, badvatten eller dricksvatten som förorenats av djurs eller människors avföring. Hos människor orsakar kryptosporidios i allmänhet en diarrésjukdom som går över av sig själv. Smittan kan också vara symtomfri. Hos personer med immunbrist kan sjukdomsbilden vara allvarlig.

På 2000-talet har 4–18 fall av kryptosporidios som orsakats av C. parvum-smitta anmälts till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar varje år. Det låga antalet fall beror sannolikt på det ringa antalet undersökta prover. Från år 2009 har konstaterats hos djurskötare några arbetsrelaterade fall av kryptosporidios som härrörde från kalvar.

Figur: Anmälda kryptosporidiosfall till registret över smittsamma sjukdomar från och med 2000 (pdf)

Kryptosporider i livsmedel

Livsmedel eller dricksvatten som förorenats av avföring kan fungera som smittkälla för kryptosporidios. Den matförgiftningsepidemi som orsakades av urdjuret C. parvum 2008 antas ha överförts av sallad.

Kryptosporidios hos djur

Flera djur kan i sin avföring utsöndra Cryptosporidium-arter som alstrar smitta hos människor. Man har hittat kryptosporider hos ett stort antal olika djurarter från idisslare till fåglar och fiskar. De med tanke på sjukdom hos människan viktigaste C. parvum-arterna förekommer hos många djurarter, särskilt idisslare.

Symtomfri smitta är vanlig hos djur. De kliniskt sjuka djuren är i allmänhet unga individer. Det huvudsakliga symtomet är diarré, som vanligtvis går över av sig själv. Den C. parvum–art som överför sjukdomen från nötkreatur till människor förekommer vanligtvis hos kalvar som är yngre än två månader. Diarré orsakad av urdjuret C.parvum har också konstaterats hos killingar.

I Finland undersöks kryptosporider i avföringsprover från djur. Bland annat alla diarréprover av kalvar under två månader som sänts till Evira för att undersökas undersöks med tanke på kryptosporider. Kryptosporider har konstaterats regelbundet i avföringsprover från såväl kalvar som får. Även om kryptosporider är allmänt förekommande så orsakar merparten av de konstaterade arterna inte sjukdom hos människor eller djur. Varje år konstateras C. parvum som orsakar sjukdom hos människor endast i några prover. Fynden härrör i huvudsak från enstaka nötkreatursgårdar, men antalet har ökat något i slutet av granskningsperioden. År 2010 undersöktes kalvdiarréprover som sänts in från mer än 200 gårdar. Bland dem konstaterades urdjuret C. parvum i prover från 12 gårdar. Fynden är i huvudsak från enstaka nötkreatursgårdar.

Figur: Kryptosporidiumundersökningar av nötboskap från och med 2005 (pdf)

Kryptosporider har också konstaterats sporadiskt i avföringsprover från renar, svin och katter samt hos sällskapskräldjur.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2019