Toxoplasmos

Toxoplasmos är en smittsam sjukdom som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. T. gondii är ett encelligt urdjur (protozoo) som förökar sig i tarmslemhinnans celler hos kattdjur, som fungerar som parasitens huvudvärd. Människan, husdjur och varmblodiga vilda djur inklusive fåglar kan vara mellanvärdar. Toxoplasma har två olika reproduktionscykler; könlig fortplantning i huvudvärdens, det vill säga ett kattdjurs, tarm och könlös förökning i väv av mellanvärdarna. Toxoplasma har konstaterats överleva i omgivningen även utan katter.

Toxoplasmos hos människor

Människan kan få toxoplasmasmitta direkt från avföringen av en katt som utsöndrar parasitoocystor eller via växter, vatten eller jord som förorenats av kattens avföring. Man kan också smittas genom att äta otillräckligt kokat eller stekt kött som innehåller vävnadscystor. 

Toxoplasmasmitta är vanlig hos människan, fast själva den kliniska sjukdomen påträffas mera sällan. Globalt är ungefär en tredjedel av befolkningen infekterad, i Norden kanske en femtedel. Infektionen betraktas att vara livstidsvarig. Under graviditeten kan ny toxoplasmasmitta gå genom moderkakan och orsaka medfödd toxoplasmos hos barnet. Mammas tidigare infektion skyddar fostret. 

På 2000-talet har 34–48 fall av toxoplasmasmitta anmälts till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar varje år. I 66 % av fallen har smittan konstaterats hos kvinnor, av vilka 45 % har varit i åldern 15–44 år. Det beräknas att i Finland föds varje år cirka 50 barn med medfödd toxoplasmasmitta.

Figur: Anmälda toxoplasmosfall till registret över smittsamma sjukdomar från och med 2000 (pdf)

Toksoplasma i livsmedel

Otillräckligt kokat eller stekt kött kan innehålla toxoplasmaparasitens vävnadscystor. Toxoplasmaoocystor kan hamna till exempel i grönsaker som förorenats av kattens avföring. Vävnadscystor dör vid upphettning (+65 °C) eller nedfrysning. Oocystor tåler nedfrysning men dör vid upphettning. Förekomsten av toxoplasma i livsmedel har inte undersökts i Finland.

Toksoplasmos hos djur

I naturen smittas katter ofta som unga sedan de ätit smågnagare eller fåglar som bär på parasitecystor i sina vävnader. Katter kan också smittas av andra katters avföring eller rått kött serverat av ägaren. Till följd av den könliga fortplantningen i kattens tarmsystem utsöndras så kallad oocystor i avföringen. Katten utsöndrar oocystor endast en relativt kort tid sedan den smittats, men toxoplasma kan bli kvar i dess vävnader hela livet. Det tar 1–5 dygn innan en oocysta blir infektiv i omgivningen, och därför rekommenderas att man tömmer kattens sandlåda dagligen. Katten kan överföra smittan till sina avkomma via antingen moderkakan eller mjölken. Hos kattungar kan smittan leda till en allvarlig allmän infektion och döden. 
Andra djur som smittats utsöndrar inte toxoplasmaoocystor utan parasiterna kapslar in sig i deras vävnader. Parasiter som kapslat in sig i vävnaderna kan överleva längre och smitta även efter att värddjuret dött. Köttätare smittas vanligen när de äter kött eller organ som innehåller inkapslade parasiter. Hos växtätare är oocystor i omgivningen den mest betydande smittkällan. Finländska hardjur (ej citykaniner) är mycket mottagliga för denna parasit och smittan leder i allmänhet till döden. Hos andra djur är det vanligare att smittan är symtomfri.

Produktionsdjur och vilt

Förekomsten av Toxoplasma gondii -antikroppar har i Finland undersökts hos får, svin och vilt. Av de över ett år gamla får som undersöktes 2008 förekom toxoplasma-antikroppar hos 25 %, antikroppspositiva får konstaterades i 76 % av de undersökta fårflockarna. Förekomsten av toxopplasma-antikroppar tycks vara allmännare i södra än i norra Finland. T. gondii har konstaterats hos får även i undersökningar i samband med kastning. Hos slaktsvin som undersöktes 2012–2013 hade 3 % antikroppar mot toxoplasma.Toxoplasmaantikroppar har konstaterats även hos älgar och vitsvanshjortar. Tidigare har man konstaterat att smittan är tämligen vanlig hos renar som utfordras i hägn, men sällsynt hos renar som alltid betat i naturen.

Andra djur 

Till Livsmedelsverket skickas varje år tiotals djur för undersökning som har avlidit i en plötslig allmän infektion som orsakats av toxoplasma. Infektioner som lett till döden har konstaterats i huvudsak hos harar och katter samt bland djur i zoo hos kängurur.

Figur: Fältharar och harar årligen undersökta för toxoplasma i Finland från och med 2000 (pdf)

Figur: Sällskapsdjur undersökta för toxoplasma från och med 2004 (pdf)