Biologiska bekämpningsorganismer

På den här webbsidan finns produktvis förteckning över biologiska bekämpningsorganismer som är godkända av Livsmedelsverket. De här produkterna kan användas enligt tillverkarens anvisningar på de uppräknade växterna. Produktens lämplighet för vissa odlingsväxter bör man be tillverkaren konfirmera. Ifall problem med växthälsa uppstår i samband med bruket av produkterna, till exempel överflödigaskador på växterna eller kontamination av produkterna, bör detta omedelbart anmälas till Livsmedelsverket.

Om produkterna avses användas för bekämpning av farliga växtskadegörare, såsom nervminerarfluga ( Liriomyza huidobrensis) eller serpentinminerarfluga ( Liriomyza trifolii), bör detta anmälas till Livsmedelsverket innan bekämpningen påbörjas.

Godkända bekämpnings organismer

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2021