Produktkategorier

Produktionskategorier

De nationella produktkategorierna för gödselprodukter är organiska gödselmedel, oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel, kalkningsämnen, organiska jordförbättringsmedel, oorganiska jordförbättringsmedel, växtunderlag, växtbiostimulanter och blandningar av gödselprodukter. Organiska och oorganiska gödselmedel har klassificerats noggrannare utifrån deras egenskaper.

Nationella produktkategorier för gödselprodukter:

1. Gödselmedel
1A. Organiskt gödselmedel
1B. Organiskt-mineraliskt gödselmedel
1C. Oorganiskt gödselmedel
1C1. Oorganiskt makronäringsgödselmedel
1C1.1. Enkelt oorganiskt makronäringsgödselmedel
1C1.2. Sammansatt oorganiskt makronäringsgödselmedel
1C2. Oorganiskt mikronäringsgödselmedel
1C3. Askgödsel som används i skog
2. Kalkningsmedel
3. Jordförbättringsmedel
3A. Organiskt Jordförbättringsmedel
3B. Oorganiskt Jordförbättringsmedel
4. Odlingssubstrat
5. Växtbiostimulant
6. Blandningar av gödselprodukter

Gödselprodukter som tillverkas och släpps ut på marknaden ska uppfylla de produktkategorispecifika krav som gäller dem. Om gödselprodukten är en blandning ska varje produktkategori som används vid tillverkningen uppfylla de krav som ställs på den. Askgödsel som används i skog får dock inte användas vid tillverkning av blandningar av gödselprodukter. En ekonomisk aktör får besluta om produktkategorin för en gödselprodukt som släpps ut på marknaden, om det på basis av sina egenskaper passar in i flera produktkategorier.

En gödselprodukt kan vara tillverkat enligt en nationell produktkategori eller enligt en produktkategori (PFC) som nämns i bilaga I till EU:s förordning om gödselprodukter. Blandningen av gödselprodukter kan innehålla produktkategorier enligt både den nationella lagstiftningen och EU:s lagstiftning om gödselprodukter. En sådan blandning följer dock den nationella gödsellagstiftningen och kan inte släppas ut på marknaden som CE-märkt gödselprodukt enligt EU:s förordning om gödselprodukter.

Krav som gäller produktkategorier

Produktkategorispecifika krav gäller minimihalten av näringsämnen och andra egenskaper, maximihalten av skadliga ämnen och sjukdomsalstrare samt de uppgifter som ska anges på förpackningen.

Huvudnäringsämnena är indelade i primära näringsämnen (kväve, fosfor, kalium) och sekundära näringsämnen (kalcium, magnesium, natrium, svavel). Minimikrav har ställts på mängden organiskt kol i organiska gödselprodukter. Oorganiska gödselprodukter är andra än organiska gödselprodukter. Detta innebär att ett oorganiskt gödselmedel i fortsättningen också får innehålla organiskt kol, om det inte uppfyller kraven på organiska gödselprodukter i fråga om kolmängden, men i övrigt uppfyller kraven på oorganiska gödselprodukter.

I de produktkategorispecifika kraven har man mer flexibelt kunnat beakta till exempel de maximihalter som fastställts för skadliga ämnen. För skadliga metaller finns strängare krav på maximihalten av nickel jämfört med tidigare. Däremot tillåts en högre halt arsenik än tidigare, med undantag av halterna i växtunderlag, i alla andra produktkategorier. Bestämmelser om kraven på produktkategorier finns i JSM:s förordning 964/2023.

Komponentmaterialkategorier och komponenter

Gödselprodukter ska bestå av komponentmaterial som uppfyller kvalitets- och hanteringskraven för en komponentmaterialkategori enligt den nationella lagstiftningen eller en komponentmaterialkategori (CMC) enligt bilaga II till EU:s förordning om gödselprodukter. Gödselprodukter kan bestå av komponenter från olika komponentmaterialkategorier. Alla komponenter som används ska dock uppfylla kraven för varje komponentmaterialkategorier.

Nationella komponentmaterialkategorier i gödselprodukter:

1. Råvaruämnen och råvarublandningar
2. Växter, växtdelar eller växtextrakt
3. Kompost
4. Rötrester
5. Animaliska biprodukter
6. Biprodukter från industrin
7. Från avfall härrörande komponentmaterial som upphört att vara avfall
8. Aska och slagg
9. Biokol
10. Behandlat avloppsslam
11. Industriavfall

 Krav som gäller komponentmaterialkategorier

Bestämmelser om de krav som gäller dem utfärdas för varje komponentmaterialkategori. Krav har ställts på till exempel metoder för behandling av komponenter, användningsbegränsningar och de behandlade komponenternas stabilitet samt maximihalterna av skadliga ämnen, sjukdomsalstrare och föroreningar.

För komponentmaterialkategorierna kompost och rötrester är de behandlingsmetoder som anges i förordningen, av vilka ekonomiska aktörer kan välja en temperaturtidsprofil som lämpar sig för deras verkan. 

Metoder för hantering av kompostering:

  1. minst 70 °C i minst 60 minuter, partikelstorlek högst 12 millimeter,
  2. minst 70 °C i minst 1 dag,
  3. minst 65 °C i minst 3 dagar,
  4. minst 60 °C i minst 5 dagar, eller
  5. minst 55 °C i minst 7 dagar.

Metoder för hantering av röta:

  1. termofil rötning vid 55 °C följt av en hydraulisk uppehållstid på minst 20 dagar,
  2. termofil eller mesofil rötning följt av hygienisering vid 70 °C i 60 minuter, partikelstorlek högst 12 millimeter, eller
  3. termofil eller mesofil rötning följt av kompostering i enlighet med bearbetningskraven för komponentmaterialkategori 3: kompost.

Bestämmelser om de nationella komponentmaterialkategorier och kraven på dem finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 964/2023.

Komponenter

Livsmedelsverket upprätthåller en förteckning över komponenter i olika kategorier enligt den nationella gödselmedelslagstiftningen. Med komponent avses alla ämnen som används för tillverkning av gödselprodukter, tillsätts till gödselprodukter eller bildas i samband med tillverkningen av gödselprodukter. Föroreningar betraktas inte som komponenter. Livsmedelsverket kan lägga till nya komponenter i förteckningen på ansökan. 

 

Nationella gödselproduktkategorier är organiska gödselmedel, oorganiska gödselmedel, organiska mineralgödselmedel, kalkningsämnen, organiska jordförbättringsmedel, oorganiska jordförbättringsmedel, växtunderlag, växtbiostimulanter och blandningar av gödselprodukter.

En gödselprodukt ska uppfylla de krav som ställs på gödselproduktkategorin i fråga eller, om det är fråga om en blandning av gödselprodukter, gödselproduktkategorierna i fråga. En gödselprodukt kan till sina egenskaper passa in i flera produktkategorier, varvid den ekonomiska aktören kan välja i vilken kategori gödselprodukten släpps ut på marknaden.

En gödselprodukt kan vara tillverkad enligt en nationell gödselproduktkategori eller en produktfunktionskategori enligt bilaga I till EU:s förordning om gödselprodukter. En blandning av gödselprodukter kan innehålla produktkategorier enligt både nationell lagstiftning och EU:s förordning om gödselprodukter. En sådan produkt uppfyller kraven i den nationella lagstiftningen om gödselprodukter och kan inte släppas ut på marknaden som en CE-märkt gödselprodukt som uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter.

Komponentmaterialkategorier och komponentmaterial

Gödselprodukter ska bestå av sådana komponentmaterial som uppfyller kvalitets- och bearbetningskraven enligt en komponentmaterialkategori i nationell lagstiftning eller enligt en komponentmaterialkategori i bilaga II till EU:s förordning om gödselprodukter. De olika bearbetningskraven som ställs på komponentmaterialen grundar sig på hur råvarorna som används i tillverkningen kan bearbetas så att de kan användas som gödselmedel. En gödselprodukt kan bestå av komponentmaterial som hör till olika komponentmaterialkategorier. Alla komponentmaterial som används ska emellertid uppfyll kraven enligt komponentmaterialkategorin. Bestämmelser om de nationella komponentmaterialkategorierna och kraven som gäller dem finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Livsmedelsverket gör upp en förteckning över de komponentmaterial som hör till komponentmaterialkategorierna i enlighet med den nationella lagstiftningen om gödselmedel. Med komponentmaterial avses alla sådana ämnen som används i tillverkningen av en gödselprodukt, som tillsätts i en gödselprodukt eller som bildas i samband med tillverkningen av en gödselprodukt. Föroreningar betraktas inte som komponentmaterial. Livsmedelsverket kan mot ansökan lägga nya komponentmaterial till förteckningen. Livsmedelsverket informerar de ekonomiska aktörerna om att en ny ansökningsprocess inleds.

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2023