Lagstiftning

Nedan ses en sammanställning av lagstiftningen om användning, tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export av gödselfabrikat.  Den aktuella lagstiftningen finns på Finlex. Också på  jord- och skogsbruksministeriets webbplats finns en sammanställning av lagstiftningen.

Lag om gödselmedel

Den nya Lagen om gödselmedel 711/2022 antogs den 8 juli 2022. Lagen tillämpas den 16 juli. Lagen reglerar tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export av gödselfabrikat. Genom reformen av lagen om gödselmedel förenhetligas förfarandena enligt EU-förordningen och den nationella lagstiftningen samt skapas en mer flexibel verksamhetsmodell, som främjar marknaden för nya, hållbart framställda produkter och samtidigt garanterar att de är säkra att använda.

Lagen om gödselfabrikat 539/2006 (uppdaterad författningstext). Ärenden som inletts före ikraftträdandet av lagen om gödselmedel 711/2022 behandlas i enlighet med denna lag. Gödselprodukter kan också tillverkas under typnamn enligt denna lag till och med den 31 december 2023. Jord- och skogsbruksministerns förordningar med stöd av denna lag förblir i kraft. 

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 24/11 föreskrivs om förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar och de krav som gäller olika typbeteckningar samt om krav på kvalitet, märkning, förpackning, transport, lagring och användning samt andra krav i fråga om gödselfabrikat samt om råvaror till gödselfabrikat. Ändringar: Jord- och skogsbruksministeriets förordningar 12/127/1312/1521/15, 5/16 och 12/18.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 11/12 föreskrivs om verksamhetsutövares anmälningsskyldighet, skyldighet att föra register, ha egenkontroll och göra förhandsanmälan, godkända laboratorier, godkännande av anläggningar som tillverkar, tekniskt bearbetar eller lagrar organiska gödselfabrikat eller råvaror till sådana samt om ordnande av tillsynen över gödselfabrikat. Ändringar: Jord- och skogsbruksministeriets förordning 13/15 och 22/15.

Förteckning över typbeteckningar

Livsmedelsverket för en nationell förteckning över typbeteckningar för gödselfabrikat. Livsmedelsverkets nationella förteckning över typbeteckningar publiceras i Livsmedelsverkets föreskriftssamling. Nationell förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar 1/2016 (pdf, 2,3 Mt). Ändringar: 1/2017 (pdf, 269 kb)

Gödselmedelsförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 (gödselmedelsförordningen) gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel och kalkningsämnen i EU-området samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Handeln med gödselmedel och kalkningsämnen försedda med märkningen ”EG-GÖDSELMEDEL” eller "EG-GÖDSELMEDEL KALKNINGSÄMNEN" enligt förordningen får inte begränsas genom nationella författningar.

Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning: EUT nr L 304, s. 1. Förordningstexten och de ändringar och tillägg som gjorts till den kan läsas på portalen EUR-Lex. På sidan finns också en konsoliderad version som innefattar senare gjorda ändringar och tillägg. Gödselmedelsförordningens 2003/2003 konsoliderade version 18.7.2019 (pdf)

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009, om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (biproduktförordningen). Förordningens syfte är att förhindra spridningen av djursjukdomar samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i olika skeden av transport och bearbetning. 

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av förordning (EG) 1069/2009. Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning: EUT nr L 300, s. 1-33. Förordningstexten och de ändringar och tillägg som gjorts till den kan läsas på portalen EUR-Lex.

Biproduktlagen

Lagen om animaliska biprodukter 517/2015 och jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015 som utfärdats med stöd av den innehåller de lättnader i anslutning till det nationella genomförandet av EU:s biproduktförordningar som gäller användning och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter. I lagen föreskrivs också om tillsynsmyndigheterna och deras uppgifter.

Kadmiumhalten i gödselmedel

Kommissionens beslut 2006/348/EG om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Finland enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel. Detta beslut gäller ett undantag för Finland att nationellt begränsa kadmiumhalten i gödselmedel.

Sidan har senast uppdaterats 18.7.2022