Jordbrukaren som importör av gödselmedel

Då en jordbrukare importerar gödselmedel för eget bruk gäller i huvuddrag samma krav som för en företagare som importerar gödselmedel till försäljning. Det är importörens uppgift att se till att
gödselmedlen är säkra och uppfyller de krav som lagstiftningen ställer.

Kadmium

Det ska finnas ett intyg över kadmiumhalten i gödselmedlet. Intyget ska påvisa att gödselmedlet innehåller högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P) eller 22 mg kadmium per kilogram fosfater (P2O5). För oorganiska gödselmedel vars fosforhalt är under 2,2 % krävs inget intyg över kadmiumhalten.

Ammoniumnitrat

Då det gäller gödselmedel som innehåller mer än 28 % kväve ska ett officiellt detonationssäkerhetsintyg tillställas Livsmedelsverket minst fem vardagar före importen. Intyget får vara högst sex månader gammalt.

Förhandsanmälan

En förhandsanmälan om importen ska göras till Livsmedelsverket minst tre vardagar före importen så att en eventuell inspektion kan ordnas. Ett undantag utgör gödselmedel som införs från EU-området och som är märkta EG-gödselmedel (EC fertiliser), för vilka ingen förhandsanmälan behöver göras. Till förhandsanmälan ska bifogas ett intyg över kadmiumhalten och en kopia av handelsfakturan eller motsvarande. Blankett för förhandsanmälan och anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbsidor. Blanketten kan sändas per e-post.

Tillsynsregister 

En importör av gödselmedel från länder utanför EU ska anmälas till Livsmedelsverkets tillsynsregister senast en månad innan verksamheten inleds. Anmälningarna görs i första hand via e-tjänsten Touko eller med gödselkontrollens blankett för inledande av verksamhet. De som hör till registret ska årligen meddela de importerade mängderna till Livsmedelsverket.

Uträkning av kadmiumhalt 

Cd (mg/kg ka) / P (%) * 100 = kadmiumhalt mg per kg fosfor

Räkneexempel

Om kadmium (Cd) är 3,1 mg/kg torrsubstans och fosfor (P) är 3,5 % av torrsubstansen, är kadmiumhalten i gödselmedlet 88,6 mg per kilogram fosfor, dvs. resultatet överskrider den tillåtna halten för gödselmedlet på 50 mg kadmium per kilogram fosfor.

3,1 mg/kg (Cd)/3,5 kg (P) x 100 kg = 88,6 mg Cd/P kg

Omvandlingskoefficienter för oxider

I Finland anges gödselmedel som grundämnen, men på annat håll i allmänhet som oxider.

  • Fosforpentoxid: (P2O5) x 0,436 = fosfor (P)
  • Kaliumoxid: (K2O) x 0,830 = kalium (K)
Sidan har senast uppdaterats 20.9.2021