Beställning av frön på webben

Beställning från andra EU-länder

Frön kan beställas relativt fritt inom EU. Beakta ändå följande aspekter när du beställer: När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice från ett annat EU-land för hobby- eller hemträdgårdsodling, kontrollera först om arten finns upptagen i den nationella förteckningen över främmande arter. Om arten finns upptagen i förteckningen är införsel av dessa frön förbjuden. En fröförsäljare som är lokaliserad inom EU-området ska endast leverera arter och sorter som är godkända för EU:s sortförteckning.

Om du misstänker att kraven för införsel inom EU inte uppfylls, kan du ännu be försäljaren bekräfta saken innan du gör en beställning.

Beakta Brexit fr.o.m. 1.1.2021: Vid beställning från Storbritannien (England, Skottland, Wales) gäller samma regler som vid beställning från andra länder utanför EU (se anvisningar nedan). Beställning från Nordirland görs enligt EU-reglerna också efter 1.1.2021.

Beställning från länder utanför EU

När du beställer frön på webben, via en postorderfirma eller någon annan form av distansförsäljningsservice för hobby- eller hemträdgårdsodling, kontrollera om de frön du valt omfattas av importkrav vid införsel till EU-området (EU-länderna).

 1. Kontrollera om arten finns upptagen i EU:s eller den nationella förteckningen över främmande arter. Om arten finns upptagen i förteckningen är införsel av dessa frön förbjuden.
 2. Utred om du får ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) för fröna. Alla frön som är avsedda för sådd ska, oberoende av mängd eller användningsändamål, åtföljas av ett sundhetscertifikat vid beställning från länder utanför EU. Om det inte går att få ett sundhetscertifikat kan fröna inte beställas. Sundhetscertifikatet utfärdas av växtskyddsmyndigheten i avsändarlandet.
 3. Beakta importförbuden och importbegränsningarna för vissa växtarter och import från vissa länder. Närmare information finns längre ned på sidan under Importbegränsningar.
 4. Vid import av mer än 2 kg frön för eget bruk från ett land utanför EU följs anvisningarna om import av utsäde för företag
 5. Om arten inte finns upptagen i EU:s eller den nationella förteckningen över främmande arter, välj om fröna är avsedda
  • Som livsmedel
   • Ta kontakt med Tullaboratoriet (kuluttajasuojelu@tulli.fi).
  • Som foder (t.ex. fågelfrön, foderlusern, majs)
   • Kontrollera importkraven för foder på Livsmedelsverkets webbplats eller ta kontakt via e-post (rehutuonti@ruokavirasto.fi).
  • Som utsäde
   • Läs anvisningarna om processen för en privatpersons import av utsäde nedan och följ dem.

Anvisningar om processen för en privatpersons import av utsäde

Nedan finns anvisningar för uppgörande av importanmälan och beställning av kontroll. Under Importbegränsningar kan du kontrollera om din försändelse kommer att kontrolleras vid gränskontrollstationen, eller om en dokumentkontroll görs för partiet.
Om produkten omfattas av kontrollskyldighet är kontrollen en förutsättning för importen, och utan kontroll kommer utsädet inte in i landet.

 • När du får meddelande om att försändelsen har anlänt, inled förtullningen av produkten.
  • Om du har ett sundhetscertifikat för försändelsen, ange i samband med förtullningen att ett sundhetscertifikat finns. 
  • Om sundhetscertifikatet finns i paketet, ange detta i samband med förtullningen. Posttullen konstaterar sundhetscertifikatets äkthet direkt i paketet.
  • Om sundhetscertifikatet saknas eller inte är äkta/ursprungligt:
   --> Partiet returneras eller förstörs. Kunden står själv för eventuella kostnader.
 • Beställ en importkontroll. Vid import av frön gör Livsmedelsverket en CHED-PP-införselhandling för personkundens räkning. Här kommer du till blanketten för beställning av en importkontroll.
 • Om kraven i växtsundhetslagen uppfylls får du ett meddelande från Livsmedelsverket om att anmälan har godkänts.
 • Observera kostnaderna. Sundhetscertifikatet och kontrollen är avgiftsbelagda. Avgifterna för importkontroll finns i Livsmedelsverkets prislista under punkten: Växtproduktion > Växthälsa och plantmaterial > Import- och exportkontroller. Se kontrollavgift i samband med import, kontrollkrav 100 % (186 euro) eller kontrollkrav under 5 %. 
 • Se även Tullens anvisningar om förtullningen.
 • Observera att alla expressfraktföretag inte nödvändigtvis transporterar frön.

Importbegränsningar

Import av utsäde av följande växtsläkten/växtarter är förbjuden.

 • Import av utsädespotatis (Solanum tuberosum) samt av Ulluko (Ullucus tuberosum) är förbjuden.
 • Import av utsäde av vinrankor (Vitis-släktet) är förbjuden.

Utsäde av följande släkten/arter från nedanstående importländer kontrolleras alltid vid gränskontrollstationen.

Observera att kontrollerna är avgiftsbelagda. 

Köksväxter

 • Capsicum (Paprika och chili), Helianthus annuus (Solros), Solanum lycopersicum (Tomat), Zea mays (Majs), Allium cepa (Gul lök), Allium porrum (Purjolök), Phaseolus coccineus (Rosenböna), Phaseolus vulgaris (Böna), Beta vulgaris (Beta) från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Pisum sativum (Ärt) och Vicia faba (Bondböna) – från länder utanför EU.

Prydnadsväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter), Poaceae (Gräs), Trifolium (Klöver) från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Citrus, Fortunella, Poncirus och deras hybrider (Citrus), Capsicum (Paprika), Helianthus annuus (Solros), Prunus (Hägg, körsbär och plommon), Rubus (Rubus-släktet) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

Frön av skogsträd

 • Pinus (Tall) och Pseudotsuga (Douglasgran) länder utanför EU med kända förekomster av Fusarium circinatum (Sydafrika, Chile, Haiti, Mexiko, USA, Uruguay, Japan, Sydkorea).
  Alla trädarter: Kontrollera om fröet finns upptaget i den här förteckningen över trädarter.
  • Länder från vilka import är tillåten med OECD-intyg: Canada, Norge, Serbien, Schweiz, Storbritannien, Turkiet och USA (Närmare information).
   • Import från övriga länder är förbjuden.
  • Importören ska registrera sig i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial (Hur man registrerar sig som leverantör av skogsodlingsmaterial).
  • Den som importerar skogsodlingsmaterial ska i god tid innan skogsodlingsmaterialet importeras lämna en anmälan om importpartiet till Livsmedelsverket (frm@ruokavirasto.fi). Av importanmälan ska framgå importörens namn, importdatumet och importstället samt det importerade materialets mängd. Till anmälan ska bifogas ett härkomstintyg och ett intyg över att de tilläggskrav som hänför sig till frönas och plantornas yttre kvalitet och artrenhet uppfylls (t.ex. resultatet av ett groningstest utfört med en internationellt godkänd metod). Livsmedelsverket beviljar ett importtillstånd utgående från anmälan.
  • När du får importtillståndet kan du beställa produkterna. Alla försändelser ska åtföljas av ett sundhetscertifikat. Begär därför ett sådant när du beställer produkten.
  • Fröet finns upptaget i förteckningen över trädarter och omfattas av nedanstående krav.

Spannmålsväxter

 • Poaceae (Gräs) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Oryza (Ris), Zea mays (Majs) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Triticum (Vete), Secale (Råg), xTriticosecale (Rågvete) – från Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Sydafrika och USA. 

Olje- och spånadsväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Helianthus annuus (Solros) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.
 • Brassica napus (Raps), Brassica rapa (Rybs), Glycine max (Sojaböna), Linum usitatissimum (Lin), Sinapis alba (Vitsenap) från länder utanför EU.

Vall- och foderväxter

 • Brassicaceae (Korsblommiga växter), Poaceae (Gräs), Trifolium (Klöver) – från Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Nya Zeeland och Uruguay.
 • Medicago sativa (Foderlusern) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.      

Socker- och foderbetor

 • Beta vulgaris (Socker- och foderbeta) – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

Andra

 • Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum  Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour och Vepris Comm. – från länder utanför EU med undantag av Schweiz.

För alla andra släkten/arter än de ovannämnda görs en dokumentkontroll.

 • Dokumentkontrollen är också avgiftsbelagd.

 

Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022