Certifiering och marknadsföring av utsädepotatis

Certifiering

Certifiering definieras i lagstiftningen som försegling under officiell övervakning av försäljningsförpackningarna för ett handelsparti stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde och förseende av partiet med ett garantibevis efter att det vid granskningen av utsädespotatisodlingen och kontrollen av ett officiellt taget prov på det rensade utsädespotatispartiet har konstaterats att sorten är korrekt namngiven och att utsädespotatispartiet är sortäkta samt att det uppfyller produktions- och kvalitetskraven för utsädespotatisklassen enligt lagstiftningen.

Marknadsföring av utsädespotatis

Granskningsperioden för utsädespotatis bestäms inte enligt kalenderåret utan byter från början av juli. En granskningsperiod är till exempel 1.7.2018–30.6.2019.

Med marknadsföring avses i lagen om handel med utsäde försäljning eller annan överlåtelse av utsädespotatis mot ersättning, lagring i försäljningssyfte, utbjudande till försäljning, tillhandahållande utan vederlag i kommersiellt syfte samt ställande av utsäde till förfogande, mot betalning eller gratis, på Europeiska unionens marknad för distribution eller användning inom unionen.

Enligt lagstiftningen får endast officiellt granskad (certifierad) utsädespotatis av sådana sorter som införts i EU:s allmänna sortlista eller Finlands nationella sortlista marknadsföras.

Utsädespotatis kan marknadsföras som icke-certifierad i små mängder avsedda förvetenskapliga ändamål eller förädling. Utsäde kan också marknadsföras som icke-certifierat i små mängder avsedda för andra försöksändamål, om utsädet är av en sort för vars del ansökan om godkännande för upptagande i sortlistan har gjorts och de odlingsvärdesförsök som krävs har utförts under två växtperioder. Som icke-certifierade kan man också marknadsföra råpartier av utsädespotatis som levereras för iordningställande och förpackande.

Marknadstillsynen över utsädeshandeln

Som marknadstillsynsmyndighet för utsädeshandeln fungerar enligt lagen om handel med utsäde Livsmedelsverket, med bistånd av NTM-centralernas landsbygdsavdelningar, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och tullen.

Livsmedelsverket upprätthåller för tillsynsändamål ett register över utsädespackerier som beviljats förpackningstillstånd samt anmälningsskyldiga näringsidkare som idkar marknadsföring.

Livsmedelsverket uppgör årligen en tillsynsplan, av vilken framgår bland annat tyngdpunktsområdena i följande års övervakning, tillsynsobjekten samt mängden och karaktären av kontroller som ska utföras. Tillsynen ska vara objektiv och regelbunden och inrikta sig på de olika skedena i såväl produktionen, hanteringen som marknadsföringen av utsäde.

Import och export av utsädespotatis

Vid export av utsädespotatis ska utsädespotatisen uppfylla lagstiftningens krav gällande förpackningstillstånd, anmälningsplikt och register. Med export avses utförsel av utsädespotatis till andra länder än medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Import av utsädespotatis från länder utanför Europeiska unionen är i regel förbjuden.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019