Utsädespotatisens sortkrav

Enligt lagstiftningen får Livsmedelsverket för marknadsföring i Finland certifiera endast utsädespotatispartier av sorter som införts i den nationella växtsortslistan eller i EU:s gemensamma sortlista.

Representanten för en sort som införts i växtsortlistan bör i den växtsortslista som Livsmedelsverket publicerar årligen följa med att sortens marknadsföringsrättigheter är i kraft. Representanten bör ansöka om förnyat införande av sorten i växtsortslistan senast två år innan giltighetstiden löper ut. Om en sort har införts i något annat EU-lands växtsortslista är marknadsföring alltjämt möjlig, men representanten i det aktuella landet ansvarar då för att sorten hålls kvar i växtsortslistan.

Utsädespartier av en sort som strukits från växtsortslistan får certifieras till och med 30.6 det kalenderår som följer efter strykningen från listan.

Om en sort endast finns i EU:s gemensamma sortlista ska förädlaren eller en representant för sorten under produktionsåret senast 1.3 uppvisa en officiell sortbeskrivning av sorten för Livsmedelsverket. Sortbeskrivningen behövs för såväl odlings- som lagergranskningen.

Om utsädespotatis kontrolleras och certifieras för marknadsföring till ett land utanför EU (t.ex. Ryssland eller Turkiet), ska utsädespotatisen uppfylla kraven i förordningen om marknadsföring av utsädespotatis gällande förpackningstillstånd, anmälningsplikt och register. Utsädespotatis som produceras för export till ett land utanför EU behöver inte vara införd i den nationella eller i EU:s växtsortlista. Exempel på en sådan sort är Nevski.

På begäran av sortägaren eller en representant för sorten kan Livsmedelsverket för uppförökning av sorten certifiera ett utsädespotatisparti av en sort (gäller också förädlarens linjematerial) som inte införts i växtsortslistan.

 

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2019