Utsädespotatispackeriets verksamhet

Utsädespotatispackeri

Enligt lagstiftningen måste ett utsädespotatispackeri hålla utsädespotatispartierna separat från varandra, så att inga sammanblandningar kan ske. Packeriet ska föra bok över sorteringen och användningen av partierna.

Lagstiftningen säger att utsädespotatis får lagras, sorteras och förpackas bara i en packerienhet med vars maskiner och anordningar det endast behandlas officiellt kontrollerad utsädespotatis samt sådan annan potatis vars grundutsäde är åtminstone certifikatutsäde och vars officiella prover vid laboratorietestning har konstaterats vara fria från potatiscystnematod och ljus ringröta.

Proverna för test av ringröta ska tas av annan potatis även om den lagras en mycket kort tid i samma lager som utsädespotatisen. Livsmedelsverket rekommenderar att provet tas antingen före leveransen till lagret eller omedelbart efter att potatisen har kommit till lagret. Utsädespotatisförpackaren kallar på en officiell provtagare för att ta prov innan potatisen levereras vidare.

Framställning av handelspart

Lagstiftningen förutsätter att handelspartierna ska kunna skiljas från varandra, och detta sker i praktiken genom att varje handelparti förses med ett referensnummer. Med hjälp av handelspartiets referensnummer kan ett utsädespotatisparti spåras tillbaka till odlingen och de föregående generationerna.

Enligt Livsmedelsverkets direktiv ska handelspartiets referensnummer tilldelas utsädespartiet först när råpartiet har rensats och partiet har framställts. Handelspartiets referensnummer består av två sifferserier som åtskiljs med ett streck. Den första sifferserien är packeriets signum som getts av Livsmedelsverket. I sifferserien som kommer efter strecket anger de två första siffrorna året för den första granskningen och de övriga siffrorna utgör partiets nummer som getts av packeriet. Referensnumrets slutdel kan även innehålla bokstäver. Livsmedelsverket rekommenderar att landssignumet FI läggs till före packeriets signum.

Exempel på bildande av handelspartiets referensnummer:

FI1000-18001, följande parti 1000-18002 osv. 
Kod Nyckel
FI landskod
1000 packeriets signum
18

signum för granskningsperioden 1.7.2018–30.6.2019, dvs. skörd från sommaren 2018

001 partiets löpande nummer som ges av packeriet

Samma referensnummer kan inte ges till ett annat parti, även om partiet är av en annan växtart. T.ex. måste handelpartier av samma sort och samma utsädesklass men av olika storleksklass ges egna referensnummer.

Försegling av försäljningsförpackning

Enligt lagstiftningen ska en förpackning förseglas och plomberas med ett oanvänt garantibevis.  Garantibeviset ska fästas på förpackningen så att den inte kan öppnas utan att skadas eller utan att garantibeviset visar spår av öppnandet. Garantibeviset bör fästas under en söm eller bakom ett sigill.

Enligt lagstiftningen måste garantibevisen fästas under officiell tillsyn.

Enligt Eviras direktiv får förpackaren själv fästa garantibevisen på förpackningarna. Överflödiga garantibevis ska förstöras eller returneras till en lokal inspektör eller till Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019