Ansökan om upptagande i sortlistan

Ansökan om upptagande i sortlistan

Man ansöker om upptagande i sortlistan genom en ansökan som riktas till växtsortsnämnden (se blanketter). För ansökan behövs uppgifter om sortens ägandeförhållanden, resultaten av sortprovningarna (se DUS-provning) samt resultaten av de officiella odlingsvärdesförsöken. Ansökningarna behandlas minst en gång om året.

Aktuellt
image25o8m.png

Ansökningsförfarandet

Ansökningsförfarandet vid ansökan om införsel av en sort i sortlistan är ett förfarande i två steg: Då testerna av sortens odlingsvärde har börjat eller ska börja men ännu inte är slutförda, går det att göra en förhandsansökan för att påbörja registreringen av ansökan om införsel i växtsortlistan, varvid den officiella ansökningsdagen för sorten genast registreras. Även ett eventuellt slutgiltigt sortnamn kan bokföras redan i det här stadiet. För att ansökan om registrering av en sort ska avancera till avgörande i växtsortnämnden krävs dessutom att en slutlig ansökan lämnas in.

Ansökan om att påbörja registrering i växtsortlistan

  • Ansökan kan lämnas in då de officiella testerna av odlingsvärdet påbörjas eller innan de är slutförda
  • På ansökningsblanketten anges grundläggande information om sorten
  • Livsmedelsverket sänder meddelande till den sökande/ombudet om att ansökan har tagits emot samt ansökningsnummer
  • Obs: För att ansökan om registrering av en sort ska avancera till avgörande i växtsortnämnden krävs dessutom att en slutlig ansökan lämnas in


Ansökan om att slutföra processen för införsel i växtsortlistan (slutlig ansökan)

  • Lämnas in då de officiella testerna av odlingsvärdet är slutförda
  • Kräver inte nödvändigtvis förhandsansökan om att påbörja registrering i växtsortlistan
  • Ansökan för sorten går till växtsortnämnden för avgörande
  • Avgiften för behandling av ansökan om införsel i växtsortlistan hänförs till den slutliga ansökan

Förnyat godkännande av en sort och avförande ur listan

Om sortens ägare vill att ett godkännande av en sort ska fortsätta efter 10 år ska ansökan med motiveringar lämnas in till växtsortsnämnden. Ansökan formuleras fritt och ska göras 2 år innan godkännandet upphör.

En sort kan avföras ur listan genom att sortens ägare gör en fritt formulerad ansökan till växtsortsnämnden. Nämnden kan kräva en plan för sortens bevarande exempelvis i en genbank. En sort som har avförts ur sortlistan får marknadsföras i två år efter att den har avförts.

Sortlistan och genetiskt modifierade (GM) sorter

En genetiskt modifierad sort får odlingstillstånd inom hela EU-området efter att den har upptagits i ett medlemslands sortlista, på samma sätt som med normala sorter. I avvikelse från sorter som har förädlats på traditionellt vis ska en genmodifierad sort konstateras vara ofarlig för människans hälsa och miljön. Ett medlemsland kan på vissa villkor begränsa eller förbjuda odling av en genmodifierad sort på sitt område och begränsningsförfarandet håller som bäst på att underlättas. I ansökan om intagning i sortlistan ska sortens förädlingsmetod (GM/traditionell) anges.

Prislista

Ett utdrag ur bilaga till Jord- och skogsbruksministeriets förordning 161/2021 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. I kraft från och med 1.3.2021

Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden € (alv 0%)
3.13  Ansökan om intagande i växtsortlistan  291,00
  - förnyande av godkännande  84,00

Ansökningsadress

Alla ansökningar som gäller växtsortslistan sänds till Livsmedelsverket under adress:

Livsmedelsverket 

Växtsortregistering 

Tampereentie 51

32201 Loimaa

Kontaktuppgifter

Växtsortsnämnd

  • ordförande: Marja Savonmäki, +358 (0)40 556 2865, marja.savonmaki@cov.fi
  • sekreterare: Tarja Hietaranta, +358 (0)50 344 3748, tarja.hietaranta@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 29.11.2023