Sorkka- ja kavioeläimet ja niiden sukusolut

Tarkastathan myös yleiset ehdot

Sorkka- ja kavioeläimet

Sorkka- ja kavioeläinten Unioniin saapumisen eläinterveysehdoista säädetään komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692

Sorkka- ja kavioeläinten sallitut alkuperämaat löydät Komission Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404, Liitteestä II

Tässä tarkoitetut sorkka- ja kavioeläimet on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III 

Kaikille sorkka- ja kavioeläimille yhteiset ehdot

Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta unioniin siten, etteivät ne kulje minkään muun pitopaikan kautta.

Sorkka- ja kavioeläinten tunnistaminen

  1. Muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta fyysisellä tunnistimella, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

a)

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

 

b)

viejämaan koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisen koodin muodossa.

  1. Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

a)

injektoitava transponderi tai korvamerkki, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

i)

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

 

ii)

ISO-standardin 3166 mukainen viejämaan kaksikirjaiminen tai kolminumeroinen maakoodi;

 

b)

jos on kyse muista kuin teurastettaviksi tarkoitetuista hevoseläimistä, tunnistusasiakirja, joka on annettu viimeistään unioniin saapumista varten annetun todistuksen antamisajankohtana ja

i)

jossa eläin kuvataan, vaihtoehtoiset tunnistusmenetelmät mukaan lukien, yksiselitteisen yhteyden luomiseksi eläimen ja sen mukana olevan tunnistusasiakirjan välille;

 

ii)

joka sisältää tiedot injektoitavan transponderin näyttämästä yksilöllisestä koodista, jos kyseinen koodi ei ole a alakohdassa esitettyjen eritelmien mukainen.

  1. Jos sorkka- ja kavioeläimet on merkitty elektronisella tunnistimella, joka ei ole ISO-standardien 11784 ja 11785 mukainen, sorkka- ja kavioeläinten lähetysten unioniin saapumisesta vastaavan toimijan on toimitettava lukulaite, jonka avulla eläimen tunnistaminen voidaan todentaa milloin tahansa.

Tuonnin jälkeinen eristäminen

Lukuun ottamatta kilpailuja, kilpa-ajoja ja hevoskulttuuritapahtumia varten unioniin saapuvia hevoseläimiä sorkka- ja kavioeläimiä on pidettävä niiden unioniin saapumisen jälkeen niiden määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan siitä, kun ne ovat saapuneet kyseiseen pitopaikkaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.8.2022