Kalat ja niiden sukusolut

Tarkastathan myös yleiset ehdot

Vesieläinten tuonti Unionin alueelle on sallittu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä XXI luetelluista maista.

Liitteen XXI löydät tästä. Sarakkeessa 7 esitetyt erityisedellytykset avataan taulukon lopussa.

Vesieläinten alkuperäistä pitopaikkaa koskevat yleiset vaatimukset:

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on sen rekisteröinyt, ja sille on annettu yksilöllinen rekisterinumero;

Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt kyseisille vesieläimille tautioireiden ja ylikuolleisuuksien havaitsemiseksi kliinisen tarkastuksen kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tai lokerossa, joka toimii viejänä, 72 tunnin kuluessa ennen lähetyksen lastaamista unioniin lähetettäväksi.

Suomen alueilla on vapaa asema komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 mukaisesti seuraavista vesieläinten taudeista. Näille alueille taudinlevittäjä- ja herkkiä lajeja tuotaessa on alkuperäpaikan oltava vapaa ko. taudista:

 

Virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS)

Koko Suomen alue Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

 

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

Koko Suomen alue lukuun ottamatta

·rannikkovyöhykkeen lokeroa Iin Kuivaniemessä,

·rannikkovyöhykkeen lokeroa, johon kuuluu osia Föglön, Lumparlandin, Lemlandin ja Vårdön kunnista 11,466 kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla Lat 60,013565060°, Lon 20,317617393° ilmaistusta pisteestä,

·vesistöalueita 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi ja 4.41 Pielinen

ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta

Koko Suomen alue

 

Vesieläimiltä vaadittavat terveystodistusmallit

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, 28 luku: Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen, elävien äyriäisten ja kyseisistä eläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden unioniin tuloa varten.

FISH-CRUST-HC

 

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2236 mukainen eläinterveystodistuksen malli tiettyihin vesiviljelypitopaikkoihin, luontoon päästettäväksi tai muihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan ihmisravinnoksi, tarkoitettujen vesieläinten unioniin tuloa varten

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

 

Vesieläinten lähettäminen unioniin

Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesieläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) ne on lähetetty suoraan niiden alkuperäisestä pitopaikasta unioniin;

b) lähetyksiä ei ole purettu kuormasta, siirretty toiseen kuljetusvälineeseen tai purettu vesieläinten kuljetuspäällyksestä, kun niitä on kuljetettu ilmateitse, meritse, rautateitse tai maanteitse, eikä vesieläinten kuljetusvettä ole vaihdettu kolmannessa maassa tai alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten;

c) vesieläimiä ei ole kuljetettu olosuhteissa, jotka olisivat vaarantaneet niiden terveystilanteen, ottaen erityisesti huomioon seuraavat vaatimukset:

i) vesieläimet on tarvittaessa lastattu veteen ja kuljetettu vedessä, joka ei ole muuttanut niiden terveystilannetta;

ii) kuljetusväline ja kuljetuspäällykset ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei vesieläinten terveystilanne ole vaarantunut kuljetuksen aikana;

iii) kuljetuspäällys tai sumppualus on puhdistettu ja desinfioitu menetelmällä ja tuotteilla, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ennen vesieläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi, millä varmistetaan, ettei vesieläinten terveystilanne vaarannu kuljetuksen aikana;

d) vesieläimiä ei ole kuljetettu samassa vedessä, kuljetuspäällyksessä tai sumppualuksessa terveystilanteeltaan heikompien vesieläinten kanssa siitä ajankohdasta, jona ne lastattiin alkuperäisessä pitopaikassa, siihen ajankohtaan, jona ne saapuivat unioniin;

e) jos vesi on tarpeen vaihtaa kolmannessa maassa, alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, joka on luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten, se ei ole vaarantanut kuljetettavien eläinten terveystilannetta ja vesi on vaihdettu,

i) jos on kyse maakuljetuksesta, sen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä vedenvaihtopaikoissa, jossa tai jolla veden vaihto on tapahtunut;

ii) jos on kyse sumppualuskuljetuksesta, vähintään 10 kilometrin etäisyydellä kaikista vesiviljelypitopaikoista, jotka sijaitsevat alkuperäpaikan ja unionissa sijaitsevan määräpaikan välisen matkan varrella.

Erityiset kuljetus- ja merkintävaatimukset

Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on merkitty luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään vesieläinten kuljetuspäällyksen ulkopuolelle, tai, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, aluksen lastiluetteloon tehdään merkintä, jossa viitataan kyseistä lähetystä varten annettuun eläinterveystodistukseen.

Etiketissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) lähetykseen kuuluvien kuljetuspäällysten lukumäärä;

b) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien lajien nimet;

c) kussakin kuljetuspäällyksessä olevien eläinten lukumäärä jokaisen mukana olevan lajin osalta;

d) eläinten käyttötarkoitus.

Luetteloituihin lajeihin kuuluvien vesieläinten tiettyjä luokkia koskevat poikkeukset

a) vesieläimet, joiden määränpäänä on vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva elintarvikelaitos, jossa ne on tarkoitus jalostaa ihmisravinnoksi;

b) tutkimuskäyttöön tarkoitetut vesieläimet, joiden määränpäänä ovat sellaiset suljetut pitopaikat, jotka määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen;

c) muut kuin b kohdassa tarkoitetut luonnonvaraiset vesieläimet, jos ne ovat olleet karanteenissa sellaisessa karanteenipitopaikassa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen

i) alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa; tai

ii) unionissa;

d) nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka eivät enää kykene selviytymään elävinä eläiminä, jos ne palautetaan vesiympäristöön;

e) nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa;

f) elävät simpukat tai äyriäiset, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman jatkojalostusta, edellyttäen, että ne on pakattu vähittäismyyntiä varten asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännösten mukaisesti.

Vesieläinten ja muiden vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden kuin elävien vesieläinten käsittely unioniin saapumisen jälkeen

Toimija ei saa vapauttaa unioniin saapuneita vesieläimiä unionin luonnonvesiin eikä niitä saa päästää muulla tavoin unionin luonnonvesiin, jollei sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vapauttaminen tai päästäminen tapahtuu, ole antanut siihen lupaa.

 Toimijan on käsiteltävä vesieläinten lähetyksistä peräisin oleva kuljetusvesi asianmukaisesti unionin luonnonvesien saastumisen ehkäisemiseksi.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2022