Harrastelintujen tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista

Huomioitavaa!

 • Sveitsiin, Andorraan, Liechtensteiniin, Monacoon, Norjaan, San Marinoon ja Vatikaaniin sovelletaan EU-maiden tuontiehtoja
 • Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.
 • Harrastelintujen tuonti suoraan Suomeen ei ole mahdollista, koska Suomessa ei ole hyväksyttyjä karanteenitiloja tai asemia. Lintujen on ennen Suomeen tuloa oltava jonkun toisen jäsenmaan hyväksytyllä karanteenitilalla tai asemalla karanteenissa vähintään 30 päivän ajan.

Tuontiehdot linnuille löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta 867/2008 eräiden Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavan siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien eläintautivaatimuksista.

Tuontiehdot kaupalliselle ja ei-kaupalliselle tuonnille ovat erilaiset. Harrastelintujen tuontiehtoja eli kaupallisen tuonnin ehtoja sovelletaan lintuihin jos lintu tai linnut matkustavat yksin, niiden määrä on 6 tai enemmän tai ne on tarkoitettu edelleen myytäviksi tai välitettäviksi.

Jos lintu lähetetään lentokoneella Suomeen tai muuhun EU-maahan ilman mukana kulkevaa saattajaa, tulee sen täyttää kaupallisen tuonnin ehdot. Terveystodistusmalli on erilainen, se on linkissä oikealla. Ei-kaupallisena pidetään kuitenkin tilannetta, jossa lemmikki ja saattaja ovat samassa kuljetusvälineessä (yleisimmin lentokoneessa), vaikkakin lemmikin kuljetuslaatikko sijoitetaan ruumaan. Harrastelintujen tuontiehtoja ei sovelleta esim. siipikarjaan, eläintarhoihin, sirkuksiin tai huvipuistoihin tarkoitettuihin lintuihin tai kilpakyyhkyihin. Tarkempi määrittely soveltamisalasta löytyy komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 139/2013.

Komission ohjeet esim. siipikarjan ja kyyhkyjen tuontiin tästä.

Harrastelintujen tuontiin EU:n ulkopuolisista maista liittyvää neuvontaa voitte saada sähköpostin välityksellä osoitteesta lentoasema@ruokavirasto.fi

1. Tuontiin hyväksytyt maat

Alkuperämaan tulee olla hyväksytty lintujen tuontiin EU:n alueelle. Näitä maita ovat kolmannet maat tai niiden osat, jotka on lueteltu komission päätöksen 2006/696/EY liitteessä I olevassa 1 osassa olevan taulukossa sarakkeissa 1 ja 3,  joka on kumottu, ja sen korvaa KOMISSION ASETUS (EY) N:o 798/2008.

Yhteisöön saa tuoda ja yhteisön kautta kuljettaa harrastelintuja vain niistä kolmansista maista tai niiltä alueilta, vyöhykkeiltä tai erillisalueilta, jotka on lueteltu  komission asetuksen (EU) N:o 139/2013 liitteessä I.

Harrastelinnuista saa tuoda vain niitä lajeja (eli siipikarjaa, esim. kana, kalkkuna), joiden hyväksyttyyn terveystodistusmalliin viitataan asetuksen 798/2008(valitse konsolidoidut versiot, ja niistä viimeisin) liitteessä I olevan1 osan taulukon sarakkeessa 4. Liitteen I osassa 2 on lueteltu eläinlääkärintodistuksen mallit.

Tuontia rajoittavat myös komission antamat suojapäätökset.
HUOM! Lintuinfluenssan takia annetun suojapäätöksen voimassaoloa on jatkettu 31.12.2015 saakka!

2. Terveystodistus

Lintujen mukana on oltava alkuperäinen, alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 139/2013 liitteen III mukainen terveystodistus, johon sisältyy vaatimus suoritetusta kliinisestä tutkimuksesta enintään 48 tuntia ennen lähettämistä. Sen lisäksi on otettava huomioon tuontia suunnitellessa, että todistusmallin kohdan II.1 muiden vaatimusten ja kohdan II.2 kuljetusta koskevien kohtien vaatimusten on täytyttävä. Terveystodistuksen on oltava sen jäsenvaltion, jonka kautta linnut tulevat yhteisöön, virallisella kielellä täytetty.

Lintujen tuonti sallitaan ainoastaan, jos linnut täyttävät seuraavat edellytykset:

 1. linnut ovat vankeudessa kasvatettuja lintuja;
 2. linnut ovat peräisin hyväksytyistä kasvattamoista, jotka täyttävät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 139/2013 4 artiklassa vahvistetut edellytykset;
 3. linnuille tehtiin 7 – 14 päivää ennen lähettämistä laboratoriotesti viruksen toteamiseksi, ja testissä saatiin negatiiviset tulokset kaikkien lintuinfluenssa- ja Newcastlen taudin virusten osalta;
 4. lintuja ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan;
 5. linnuilla on yksilöllinen tunnistenumero siten, että ne on merkitty yksilöllisesti numeroidulla saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla tai mikrosirulla komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 ( 1 ) 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
 6. edellä olevassa 5 alakohdassa säädetyn jalkarenkaan tai mikrosirun yksilöllisessä tunnistenumerossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
  - tunnistamisen tekevän viejänä toimivan kolmannen valtion ISOkoodi
  - yksilöllinen sarjanumero;
 7. edellä olevassa 5 alakohdassa säädetty yksilöllinen tunnistenumero on merkitty eläinten terveystodistukseen;
 8. linnut kuljetetaan uusissa kuljetuslaatikoissa, joista jokaisen ulkopuolelle on merkitty tunnistenumero, jonka on vastattava eläinten terveystodistukseen merkittyä tunnistenumeroa.

3. Hyväksytyt karanteenitilat ja asemat

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 139/2013 liitteessä V luetellaan hyväksytyt karanteenitilat ja asemat. Suomessa ei ole hyväksyttyjä karanteenitiloja tai asemia, joten harrastelintujen tuonti suoraan Suomeen ei ole mahdollista. Lintujen on ennen Suomeen tuloa oltava jonkun toisen jäsenmaan hyväksytyllä karanteenitilalla tai asemalla karanteenissa vähintään 30 päivän ajan.

4. Hyväksytyt saapumispaikat

Harrastelintuja ei voida tuoda suoraan Suomeen. Lintu tai linnut saadaan tuoda EU:n ulkopuolisesta maasta EU:n alueelle vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, jossa sijaitsee lintujen tarkastukseen hyväksytty eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema. Tällä hetkellä ei siis esimerkiksi ole sallittua tuoda kaupallisesti lintuja Suomeen suoralla lennolla EU:n ulkopuolisesta maasta, vaan on tultava ensin johonkin toiseen EU-maahan (yleensä  lentokentälle) , jossa on lintujen tarkastukseen hyväksytty eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema ja enintään yhdeksän tunnin matkan päässä oleva hyväksytty karanteenitila tai asema.

Eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla linnuille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus, josta on säädetty eläinlääkintölainsäädännön asetuksessa Eb 6.

EU-maiden rajatarkastusasemien yhteystiedot löytyvät komission internet-sivuilta. Lintujen tarkastuksiin hyväksytyt rajatarkastusasemat ovat sellaisia, joiden nimen kohdalla sarakkeeseen 6 on merkitty kirjain O.Tuojan tulee hyvissä ajoin ennen tuontia olla yhteydessä ko EU-maan rajatarkastusasemaan, jossa pätevät periaatteessa samat määräykset kuin Suomessa,  sen varmistamiseksi, että siellä on hyväksyttyä tarkastaa lintuja sekä varmistaa paikka karanteenissa.

Maahantuojan on tehtävä ennakkoilmoitus linnun saapumisesta eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle viimeistään tuontia edeltävänä arkipäivänä internetpohjaisella Traces-järjestelmällä (linkki oikealla). Tracesin käyttöön kannattaa kuitenkin tutustua jo hyvissä ajoin, ainakin noin 2 viikkoa ennen tuontia. Maahantuojan tulee olla jo hyvissä ajoin ennen maahantuontia yhteydessä siihen eläinlääkinnälliseen rajatarkastusasemaan, jolla tarkastus tullaan suorittamaan, ja tarkastusaika on aina sovittava etukäteen. Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta peritään maksu. Maksun suuruus vaihtelee rajatarkastusasemasta ja EU:n jäsenmaasta riippuen. Karanteenista aiheutuvat kulut kannattaa myös selvittää etukäteen, sillä niistäkin vastaa eläimen maahantuoja.

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä, kuten tiettyjä papukaijoja maahantuotaessa on lisäksi otettava huomioon ns. CITES-sopimus. CITES on uhanalaisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta. Cites-lajeja koskevista luvista antavat lisätietoja Tulli ja ympäristökeskus cites@ymparisto.fi.  CITES-lajeihin kuuluvat lemmikit saa tuoda vain CITES-lajien hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

5. Todistus karanteeniin hyväksymisestä

Tuojan on esitettävä sen jäsenvaltion, jonka kautta linnut tulevat yhteisöön, virallisella kielellä oleva kirjallinen todistus, jonka on allekirjoittanut karanteenitilasta tai -asemasta vastaava henkilö ja jossa todistetaan, että linnut hyväksytään karanteeniin.

Todistus

 1. sisältää selkeästi karanteenitilan tai -aseman nimen ja osoitteen ja hyväksyntänumeron;
 2. toimitetaan rajatarkastusasemalle sähköpostitse tai faksitse ennen lähetyksen saapumista rajatarkastusasemalle, tai tuojan tai tämän edustajan on esitettävä se ennen kuin linnut lasketaan vapaiksi rajatarkastusasemalta.

6. Jos EU:n ulkopuolisesta maasta tuotu eläin ei täytä edellä kuvattuja vaatimuksia

 1. eläin palautetaan lähtömaahan tai
 2. eläin eristetään virallisen valvonnan alaisena eläimen tuojan kustannuksella, kunnes se täyttää terveyttä koskevat vaatimukset tai
 3. viimeisenä keinona eläin lopetetaan, jos eläintä ei voida palauttaa tai pitää eristettynä.

(Ohje 18018U)

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2020