Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuonti

Tarkasta myös yleiset ehdot

Siipikarja sekä siipikarjan sukusolut ja alkiot 

Määritelmät

siipikarjalla’ tarkoitetaan lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa:

a) seuraavien tuotantoa varten:

i) liha;

ii) kulutukseen tarkoitetut munat;

iii) muut tuotteet;

b) riistalintujen luontoon istuttamista varten;

c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tuotantotyypeissä käytettävien lintujen tuottamista varten;

siitosmunilla’ tarkoitetaan haudotettaviksi tarkoitettuja siipikarjan tai vankeudessa pidettävien lintujen munia;

parvella’ tarkoitetaan kaikkea siipikarjaa, jonka yksilöillä on sama terveystilanne ja jota pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa yhden ainoan epidemiologisen yksikön, tai kaikkia tällaisia vankeudessa pidettäviä lintuja; sisätiloissa pidettävän siipikarjan osalta tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki linnut, jotka jakavat saman ilmatilan;

siitossiipikarjalla’ tarkoitetaan vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

tuotantosiipikarjalla’ tarkoitetaan vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi taikka riistalintujen luontoon istuttamista varten;

untuvikoilla’ tarkoitetaan kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa;

erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla’ tarkoitetaan siitosmunia, jotka on saatu ’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista’, sellaisina kuin ne on kuvattu Euroopan farmakopeassa, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen tai farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön;

Kaikkia siipikarjalajeja koskevat vaatimukset

Sallitut alkuperämaat, mistä siipikarjaa sekä niiden sukusoluja ja alkioita saa tuoda EU:n alueelle luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 liitteessä V, jonka löydät tästä.

Valtioiden aluejako selitetään saman liitteen osassa 2.

Sarakkeessa 4 luetellaan terveystodistusmallit, joilla ko. maasta on sallittua tuoda siipikarjaa sekä siipikarjan sukusoluja ja alkioita.

Erällä tulee olla alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus, jossa todistetaan kunkin erän EU:n alueelle tulevien ehtojen täyttyminen. Kullekin siipikarjaryhmälle tarkoitetut terveystodistusmallit löydät linkeistä alempaa siipikarjaryhmien kohdalta.

Kaikkien siipikarjalajien kuljetuspäällyksiä koskevat vaatimukset

Kuljetuspäällysten tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että

  • eläimet eivät pääse karkaamaan tai putoamaan niistä;
  • tila, jossa eläimiä pidetään, voidaan tarkastaa silmämääräisesti;
  • eläinten ulosteiden, kuivikkeiden tai rehun valuminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu;
  • sulkien ja höyhenten putoaminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu
  • sisältävät ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia saman lajin ja luokan eläimiä;
  • ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, ettei sisällön vaihtaminen ole mahdollista;
  • ovat käyttämättömiä ja tähän tarkoitukseen suunniteltuja kertakäyttöisiä kuljetuspäällyksiä, jotka hävitetään ensimmäisen käyttökerran jälkeen;

Tämän lisäksi kutakin siipikarjalajia koskevat erityiset kuljetuspäällysten merkintävaatimukset tulee täyttyä (linkit alempana)

Erityinen terveystodistusmalli alle 20 linnun erille asetuksen 2021/403 mukaisesti

Ei sileälastaiset linnut!

Alle 20 linnun erät

  • siitossiipikarjaa
  • tuotantosiipikarjaa
  • teurastettavaksi tarkoitettua siipikarjaa

POU-LT20

32 luku: Yhdistetyn eläinterveys- ja virallisen todistuksen malli muuhun siipikarjaan kuin sileälastaisiin lintuihin kuuluvien alle 20 linnun unioniin tuloa varten

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021