Tutkimustoiminta

FINRES-Vet -seurantaohjelma

Suomessa on ollut käynnissä vuodesta 2002 alkaen resistenssin seurantaohjelma, FINRES-Vet, jossa tutkitaan zoonoottisten bakteerien, eläimille tautia aiheuttavien bakteerien sekä indikaattoribakteerien antibioottiherkkyyttä. Resistenssin lisäksi ohjelmassa seurataan rehun lisäaineiden kulutusta sekä antibioottien käyttöä eläinten lääkintään. Ruokaviraston lisäksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston keskuslaboratorion yhteydessä toimiva kliinisen mikrobiologian laboratorio sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) osallistuvat FINRES-Vet-ohjelman toteuttamiseen.

Ohjelmassa herkkyysmäärityksiä tehdään nestelaimennusmenetelmällä. Bakteerit luokitellaan tietyille antibiooteille herkkiin ja resistentteihin  kunkin bakteerilajin populaatioiden herkkyysjakaumien perusteella määritettyjen antibioottipitoisuuksien raja-arvojen avulla. Näitä raja-arvoja käyttämällä havaitaan nopeasti, jos jokin bakteeripopulaatio on muuttumassa resistentiksi jollekin antibiootille. Niin sanottuun villipopulaatioon kuuluvalla eli herkällä bakteerilla ei ole hankittuja resistenssimekanismeja kuten esimerkiksi resistenssiin johtavia geenimutaatioita tai hankittuja resistenssigeenejä. Resistentillä, ei-villipopulaatioon kuuluvalla bakteerilla taas on jokin hankittu resistenssimekanismi.

Seurantaohjelman avulla havaitaan bakteerien resistenssijakaumissa tapahtuvat muutokset. Tietoa saadaan myös uusista resistenssimekanismeista sekä antibioottiresistenssin ja lääkekulutukseen korrelaatiosta. Saatua tietoa voidaan hyödyntää, kun antibioottiresistenssin leviämistä yritetäään estää, annetaan antibioottien käyttösuosituksia tai arvioidaan käyttösuositusten vaikutusta. Ohjelmasta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös ihmisten ja eläinten terveyteen liittyvässä riskinarvioinnissa.