Peltolohko-USB

Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot. 

Ruokaviraston julkaisema Peltolohko-USB perustuu peltolohkorekisteriin ja se sisältää peruslohkojen reunaviivat. Peruslohko tarkoittaa yhtenäistä, saman viljelijän omistuksessa olevaa ja saman kunnan alueella sijaitsevaa, maatalouden tuotantotarkoitukseen käytettyä aluetta, jota rajaavat esim. metsä, vesi tai tie. USB:llä olevilla peruslohkoilla on seuraavat ominaisuustiedot:

  • ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee
  • KNRO = Kunta, jossa lohko sijaitsee
  • LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus
  • PINTA-ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta-ala aareina 2 desimaalin tarkkuudella.
  • YMPÄRYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä 2 desimaalin tarkkuudella.
  • TILATUNNUS = Maatilan tilatunnus

Peruslohko voi sisältää kasvulohkoja. Kasvulohko on maatalousmaata, jolla on erilainen tukiperuste (esim. viljanviljelyalue, laidun tai öljykasvinviljelyalue). Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS-rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista ja kesannoinnista, voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin.

Peltolohko-USB:n avulla ei saa selville omistussuhteita: sekä tuenhakijan omat että vuokratut lohkot näkyvät aineistossa samalla tavoin.

Aineistopyyntö

Käyttöoikeus aineistolle haetaan täyttämällä tiedonluovutushakemus. Hakemus toimitetaan Ruokaviraston kirjaamoon. Peltolohko-USB on maksuton. 

Huomioithan, että Ruokavirasto ei toimita Peltolohko-USBia hakijoille, jotka eivät tarvitse käyttötarkoitukseensa kaikkia maatalouden peruslohkotietoja, vaan esimerkiksi vain tietyn rajatun alueen peruslohkotietoja. Peltolohko-USB -aineisto sisältää henkilötietoja, jolloin tietojen luovuttamisessa noudatetaan tietosuojasäädösten edellyttämää tietojen minimointia. Luovutettava aineisto rajoitetaan suhteessa hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. 

Tiedot ovat levyllä sekä Arc Shape- että MapInfo TAB -tiedostoina. USB:llä olevat tiedot päivitetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Toimitustapa

Peltolohko-USBia ei toimiteta postitse. Aineisto tulee noutaa Ruokavirastosta tiedonluovutusratkaisua vastaan. Tiedonluovutuksen hakija, jolle aineisto myönnetään, vastaa aineiston noutamisesta aiheutuvista kustannuksista ja tietosuojasäädösten mukaisesta suojauksesta ja käsittelystä kuljetuksen aikana. 

Ruokavirasto selvittää parhaillaan muitakin ratkaisuja tietojen toimittamiseksi.

Peltolohko-USB:n käyttöehdot

Kartta-aineistot voidaan julkaista Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa; tilatunnus ja peltolohkotunnus eivät saa näkyä), 2) aineisto ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto 2019).  

Mahdollinen tietojen yhdistelyn kautta syntyvä henkilörekisteri on tietojen käsittelijän vastuulla. Jos tietoja käsitellään muihin kuin yksityisiin käyttötarkoituksiin, tietojen yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelijällä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty oikeus käsitellä tällaisia tietoja (2016/679, 6 art. ja 9 art.). Jos henkilötietoja käsitellään vastoin henkilötietolain käsittelyn yleisiä edellytyksiä koskevia säännöksiä, kyse on henkilötietorikoksesta (RL 38:9 1 kohta). Henkilötietojen lainmukaista käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2019