Peltolohkoaineisto

Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot. 

Ruokaviraston julkaisema peltolohkoaineisto perustuu peltolohkorekisteriin ja se sisältää peruslohkojen reunaviivat. Aineisto tuotetaan joka kevät edellisvuoden tiedoista. Peruslohko tarkoittaa yhtenäistä, saman viljelijän omistuksessa olevaa ja saman kunnan alueella sijaitsevaa, maatalouden tuotantotarkoitukseen käytettyä aluetta, jota rajaavat esim. metsä, vesi tai tie. Peruslohkoilla ovat seuraavat ominaisuustiedot:

  • ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee
  • KNRO = Kunta, jossa lohko sijaitsee
  • LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus
  • PINTA-ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta-ala aareina 2 desimaalin tarkkuudella.
  • YMPÄRYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä 2 desimaalin tarkkuudella.
  • TILATUNNUS = Maatilan tilatunnus

Peruslohko voi sisältää kasvulohkoja. Kasvulohko on maatalousmaata, jolla on erilainen tukiperuste (esim. viljanviljelyalue, laidun tai öljykasvinviljelyalue). Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS-rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista ja kesannoinnista, voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin.

Peltolohkoaineiston avulla ei saa selville omistussuhteita: sekä tuenhakijan omat että vuokratut lohkot näkyvät aineistossa samalla tavoin.

Tiedot suoraan viljelijältä itseltään

Viljelijät saavat Ruokaviraston ylläpitämän sähköisen Vipu-palveluasioinnin kautta haettua ja ladattua omia lohkotietojaan. Viljelijä voi hakea perus- ja kasvulohkojen rajat tiedostoina omalle koneelleen ja sieltä sitten edelleen ladata tiedot haluamaansa ohjelmaan. Lohkot on jaettu kahteen eri tiedostoon: perus- ja kasvulohkot erikseen. Tiedostot sisältävät lohkojen rajat ja ominaisuustiedot. Lohkot ovat shapefile-tiedostomuodossa (.shp) suomalaisessa ETRS-tasokoordinaatistossa (ETRS-TM35FIN) ja pakattu yhdeksi zip-tiedostoksi. Esim. kuluvan vuoden rajat viljelijä pystyy hakemaan sen jälkeen kun kuluvaa vuotta koskeva tukihakemus on palautettu (tuenhaun vuosikello).

Aineistopyyntö Ruokavirastolle

Ruokavirastolta voit pyytää peltolohkoaineistot kuluvaa vuotta edeltäviltä vuosilta. Käyttöoikeus aineistolle haetaan täyttämällä tiedonluovutushakemus. Hakemus toimitetaan Ruokaviraston kirjaamoon.  

Peltolohkoaineisto sisältää henkilötietoja, jolloin tietojen luovuttamisessa huomioidaan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Hakijalta edellytetään lainmukaista oikeutta käsitellä henkilötietoja. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 art. 5 ja 6)

Tiedot ovat levyllä sekä Arc Shape- että MapInfo TAB -tiedostoina. Peltolohkoaineiston tiedot päivitetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Peltolohkoaineiston käyttöehdot

Kartta-aineistot voidaan julkaista Ruokavirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa), 2) aineisto ei sisällä Ruokaviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Ruokavirasto ja aineiston päivitysvuosi).  

Mahdollinen tietojen yhdistelyn kautta syntyvä henkilörekisteri on tietojen käsittelijän vastuulla. Jos tietoja käsitellään muihin kuin yksityisiin käyttötarkoituksiin, tietojen yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelijällä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty oikeus käsitellä tällaisia tietoja (2016/679, 6 art. ja 9 art.). Jos henkilötietoja käsitellään vastoin henkilötietolain käsittelyn yleisiä edellytyksiä koskevia säännöksiä, kyse on henkilötietorikoksesta (RL 38:9 1 kohta). Henkilötietojen lainmukaista käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2020