2016

Koko Suomen elintarvikevalvontaketjua koskevat vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin. Elintarviketurvallisuuden taso säilyi kokonaisuutena hyvänä. Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät erityistilanteet, kuten epidemiaselvitykset ja takaisinvedot, pystyttiin hoitamaan hyvin. Toiminnan vaatimustenmukaisuus ja toimijoiden vastuunotto on parantunut.

Valtion vastuulla oleva elintarvikevalvonta toteutui pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Noin 68 % kunnallisista yksiköistä pystyi toteuttamaan suunnitellun valvonnan pääosin. Paikallistason valvonnassa on kuitenkin edelleen alueellisia ja sektorikohtaisia eroja. Valvonnan laatu ja toimenpiteisiin ryhtyminen tehostui. Valvonnan riskiperusteisuudessa, kattavuudessa ja yhtenäisyydessä on edelleen kehitettävää.

Kasvintuotannon edellytykset

Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden vaikuttavuustavoitteet saavutettiin. Myös valvonnan määrätavoitteet saavutettiin melko hyvin. Löydettyjen vaarallisien kasvintuhoojien määrässä ei tapahtunut suurta muutosta. Niitä löydettiin tuotantopaikoilla ja luonnossa, mutta niiden leviäminen pystyttiin estämään. Markkinoilla olevat maatalouden tuotantopanokset olivat tuotanto-ominaisuuksiltaan luvatun mukaisia ja virheelliset tuote-erät saatiin toimenpiteiden avulla poistettua.

Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden vähenevät valvontaresurssit saatavat kuitenkin uhata tehokkaan ja vaikuttavan valvonnan toteuttamista.

Eläinten terveys ja hyvinvointi

Eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin eläintautien osalta, mutta niistä jäätiin selvästi tuotantoeläinten hyvinvoinnin sekä rekisteröinnin ja merkinnän osalta. Eläintauti- ja mikrobilääkeresistenssitilanne säilyivät hyvänä. Helposti leviäviä ja vaarallisia eläintauteja ei todettu tuotantoeläimillä lainkaan. Suomi säilyi edelleen vapaana useimmista valvottavista eläintaudeista. Salmonellavalvontaohjelman tavoite salmonellan esiintyvyydestä elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa saavutettiin. Vaatimukset täyttäviä kohteita löytyi eläinten hyvinvoinnin tarkastuksissa edellisvuosien tapaan. Vakavia puutteita löytyy otantatarkastuksissa harvoin, mutta vakavatkin laiminlyönnit olivat kohtalaisen tavallisia seura- ja harraste-eläinten epäilyyn perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa.

Elintarviketurvallisuus

Valtio vastaa elintarvikkeiden tuontivalvonnasta, lihantarkastuksesta sekä valtakunnallisista valvonta- ja seurantaohjelmista. Kunnat vastaavat elintarvikevalvonnasta paikallistasolla. Kuntien elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma toteutui täysimääräisesti tai pääsääntöisesti noin 68 %:ssa valvontayksiköistä. Erityistilanteet (ruokamyrkytykset, takaisinvetojen ohjaukset) hoidettiin hyvin.

Oiva-tulosten mukaan elintarvikealan toimijoiden lakisääteisten vaatimusten toteutuminen on hyvällä tasolla (86 %) kaikilla alan sektoreilla. Puutteita oli omavalvonnassa, lämpötilojen hallinnassa, hygieniassa ja pakkausmerkinnöissä. Parhaiten suoriutuivat suurkeittiöt ja elintarvikemyymälät. Eniten puutteita oli ravintoloissa. Laitoksissa puutteita esiintyy mm. tilojen ja laitteiden soveltuvuudessa ja kunnossapidossa, puhtaanapidossa, omavalvonnassa ja henkilökunnan toiminnassa. Valvontatietojen julkistaminen on parantanut edelleen valvonnan yhtenäisyyttä sekä toimijoiden omaa vastuunottoa.

Elintarvikevälitteisten epidemioiden määrä oli edellisvuosien tasolla, mutta epidemioissa sairastuneiden ihmisten kokonaismäärä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Tähän olivat syynä epidemiat, joissa sairastui lukuisia ihmisiä. Elintarvikkeiden valvonta- ja seurantaohjelmat osoittavat, että kotimaiset elintarvikkeet ovat mikrobiologiselta ja kemialliselta laadultaan hyviä. Tuontielintarvikkeissa esiintyy vaatimustenvastaisuuksia kotimaisia enemmän. Poikkeamia on etenkin mikrobiologisessa ja kemiallisessa turvallisuudessa, pakkausmerkinnöissä ja koostumuksessa. Valvonta on kuitenkin puuttunut havaittuihin ongelmaeriin tehokkaasti.

Rehuvalvonta on toiminut hyvin ja havaittuihin puutteisiin on kohdistettu tehokkaita toimenpiteitä.

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnalla varmistettiin tuotannon ja tuotteiden aitous.

Resurssit

Koko toimialan valvontaan mukaan lukien laboratoriotoiminta ja riskinarviointi käytettiin noin 1229 htv:ta, mikä on n. 40 htv:ta vähemmän kuin edellisvuonna. Resurssien ja tehtävien yhteensopivuudessa on alueellisia eroja, mikä näkyy valvontamäärissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2019