Elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2019

Elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet pääosin saavutettiin:

  • elintarviketurvallisuuden taso Suomessa on edelleen korkea,
  • kuluttajat voivat luottaa elintarvikkeiden ja luomutuotteiden turvallisuuteen ja aitouteen varsin hyvin,
  • eläintautitilanne on säilynyt hyvänä: tuotantoeläimissä ei todettu helposti leviäviä tai vaarallisia eläintauteja,
  • eläinsuojeluvalvonta on ollut tehokasta ja vaikuttavaa, ja varmistanut osaltaan eläinten hyvinvointia maassamme; vaikuttavuudessa on tosin edelleen alueellisia eroja,
  • kasvintuhoojatilanne on pysynyt hyvänä: uusia vaarallisia kasvintuhoojia ei ole asettunut pysyvästi maahan,
  • kotimainen raaka-ainetuotanto oli tuotantopanosten osalta kunnossa toimivan ja turvallisen ruokajärjestelmän varmistamiseksi.

Viranomaisten tavoitteena on viranomaisvalvonnan vaikuttavuuden jatkuva lisääminen. Keskeisinä toimintatapoina tässä painottuvat ennakointi, valvonnan riskiperusteisuuden ja todentamismenetelmien edistäminen, sekä asioiden avoin valmistelu ja vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Viranomaisten tehtävänä on varmistaa valvonnalla vaatimusten noudattamista ja tukea asiantuntemuksellaan yrittäjien toimintaa ja toiminnalle asetettujen vaatimusten tuntemusta. Valvonnan tuloksilla voidaan siten todentaa ja osoittaa myös toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ja laatua, mikä toimii myös kilpailuetuna säädösten mukaan toimiville toimijoille.

Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys

Kasvintuotannolle VASUssa asetettujen vaikuttavuustavoitteiden voidaan arvioida toteutuneen hyvin. Valvontaviranomaisten toimenpiteillä varmistettiin, että toimijat tuntevat säädösten vaatimukset, toimivat niiden mukaisesti, ja että markkinoilla olevat tuotteet ovat säädösten mukaisia. Kasvinterveyden tila on hyvä ja tuotantopanokset täyttivät niiden laadulle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tämän voidaan puolestaan arvioida edistäneen toimijoiden kilpailukykyistä elinkeinotoimintaa ja varmistaneen elintarvikkeiden raaka-aineiden turvallisuutta.

Eläinten terveys ja hyvinvointi

Eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Valvonnassa havaitut yksittäiset laiminlyönnit eivät vaikuttaneet laajemmin eläinten terveyteen ja hyvinvointiin tai eläintautien leviämiseen maassa. Otantavalvonnoissa todetut laiminlyönnit osoittavat myös sen, että valvonnan riskiperusteinen kohdentaminen toimii hyvin. Alue- ja paikallistason virkaeläinlääkärijärjestelmä on perusta luotettavalle valvonnalle.

Elintarvikkeet, rehut ja luonnonmukainen tuotanto

Elintarvikkeiden, elintarvikekontaktimateriaalien ja rehujen turvallisuuden taso sekä luomutuotannon vaatimuksenmukaisuus säilyivät kokonaisuutena hyvänä. Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen ja laatuun liittyvät erityistilanteet, kuten epidemiaselvitykset ja takaisinvedot, hoidettiin tehokkaasti. Toiminnan vaatimustenmukaisuus ja toimijoiden vastuunotto ovat parantuneet. Elintarvikeketjun toimijat näkevät viranomaistoiminnan aiempaa vahvemmin toiminnan tukena ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamisen ja todentamisen lisäarvona, millä on suotuisa vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden ja luomutuotteiden turvallisuuteen ja aitouteen varsin hyvin.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.12.2020