Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU)

Suomen elintarvikeketjun monivuotisessa kansallisessa valvontasuunnitelmassa (VASUssa) kuvataan elintarvikevalvontaketjun strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lisäksi VASUssa on kuvattu valvontaviranomaisten roolit ja tehtävät.

Suunnitelman avulla varmistetaan elintarvikeketjun valvontaa koskevan lainsäädännön tehokasta ja yhdenmukaista toimeenpanoa. Se toimii koko viranomaisketjun käsikirjana. VASU tarjoaa tietoa viranomaisvalvonnasta myös elintarvikeketjun yrityksille, toimialan tutkimuslaitoksille ja muille sidosryhmille.

Ruokavirasto vastaa suunnitelman valmistelusta. Muut viranomaiset osallistuvat VASUn valmisteluun mm. elintarvikeketjun valvonnan koordinaatioryhmässä, erilaisissa yhteistyötapaamisissa sekä lausunto- ja kommenttikierroksilla. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkistetaan vuosittain, toiminnan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

VASUn päivitys vuodelle 2020

Elintarvikeketjun valvonnan koordinaatioryhmä hyväksyi Ruokaviraston esityksen nykyisen VASUn jatkosta vuodelle 2020, tavanomaiset päivitystarpeet huomioiden. Vuodesta 2021 eteenpäin on tavoitteena laatia kokonaan uusi VASU.

VASU perustuu EU:n valvonta-asetukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/625 (nk. virallista valvontaa koskeva asetus) on annettu yleiset säännöt virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi.

Asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan virallista valvontaa koskevan asetuksen tehokas täytäntöönpano.

Asetuksen (EU) 2017/625 soveltaminen alkaa pääosin 14.12.2019. Siihen saakka sovelletaan asetusta (EY) N:o 882/2004.

VASUn toteutumisesta raportoidaan vuosittain

VASUn toteutumisesta raportoidaan Euroopan komissiolle vuosittain.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2020