Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU)

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU) sisältää elintarvikevalvontaketjun strategiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä valvonnan kuvaukset.

Suunnitelman avulla varmistetaan elintarvikeketjun valvontaa koskevan lainsäädännön tehokasta toimeenpanoa. Se toimii käsikirjana valvontahenkilöstölle koko ketjussa. VASU tarjoaa valvontatietoa toimialan tutkimuslaitoksille, valvonnan yhteistyökumppaneille ja muille elintarvikeketjun toimijoille.

VASU:ssa kuvataan valvontaviranomaisten tehtävät ja roolit. Siinä määritellään myös:

  • valvonnan strategiset tavoitteet
  • keskeiset toimenpiteet, painopisteet ja hankkeet, joilla strategiset tavoitteet toteutetaan
  • valvonnan linjaukset, joiden pohjalta laaditaan toimialakohtaiset suunnitelmat.

VASU on jaettu kahteen osaan, joita päivitetään eri tahtiin:

  • Osa I Valvonnan tavoitteet ja toimenpideliitteet päivitetään vuosittain.
  • Osa II Valvonnan kuvaukset päivitetään tarvittaessa.

Vastuu suunnitelman valmistelusta on Ruokavirastolla. Muut viranomaiset osallistuvat valmisteluun elintarvikeketjun valvonnan koordinaatioryhmässä sekä lausuntokierroksella. 

VASU perustuu EY:n valvonta-asetukseen

Euroopan Yhteisöjen asetuksella (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) on annettu yleiset säännökset yhteisön ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa rehu- ja elintarvikelainsäädännön, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön sekä kasvinterveyslainsäädännön virallista valvontaa varten.

Asetuksen mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma, jolla varmistetaan valvonta-asetuksen ja EY:n yleisen elintarvikeasetuksen tehokas täytäntöönpano.

VASU:n toteutumisesta raportoidaan vuosittain

Ruokavirasto raportoi VASU:n toteutumisesta Euroopan komissiolle vuosittain kesäkuussa.