Tuen hakemisen ehtoja

Yleistä

Sähköistä hakulomaketta käytetään, kun haetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtionneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista kehittämishanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tukea kehittämishankkeena voidaan myöntää koulutukseen ja tiedonvälitykseen, maaseudun palvelujen ja kylien kehittämiseen sekä yhteistyöhön.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on mm. parantaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla. Kehittämishankkeissa noudatetaan maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettua valtioneuvoston asetusta (1174/2014).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja Leader-ryhmät paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat. Tietoa alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta saa ELY-keskukselta ja paikallisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta Leader-ryhmältä.

Tuen hakeminen

Kehittämishanketukea voit hakea alueesi ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat tehneet työnjaon hankkeiden rahoituksesta. Tarkemmin työnjaosta voit kysyä joko alueesi ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä.

Tukea haetaan pääsääntöisesti sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Voit hakea tukea myös kirjallisesti paperilomakkeella (katso Hanketukien hakulomakkeet). Jos haet tukea ELY-keskukselta, toimita hakemus sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos haet tukea Leader-ryhmältä, toimita hakemus sille Leader-ryhmälle, jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa. Jos hanke toteutetaan useamman kuin yhden ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän alueella, toimita hakemus sille ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle, jonka toimialueella hanke on tarkoitus pääosin toteuttaa. Jos hanke on valtakunnallinen tai EIP-toimenpiteen mukainen hanke, toimita hakemus Hämeen ELY-keskukselle. Valtakunnallisiin hankkeisiin järjestetään erillinen haku.

Hakemuksen vireilletulo ja hankkeen aloittaminen

Jätä tukihakemus ennen hankkeen aloittamista. Täytä hakemus huolellisesti ja toimita sen mukana kaikki vaadittavat liitteet. Tukihakemus tulee vireille, kun olet täyttänyt sen riittävän hyvin ja olet toimittanut sen ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle. Vireilletulosta tulee aina ilmoitus yhteyshenkilön ja vastuuhenkilön sähköpostiin.

Hakemus ei tule vireille ennen kuin siinä on esitetty seuraavat tiedot:
1. tuen hakija
2. hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke
3. kustannusarvio
4. rahoitussuunnitelma
5. haetun tuen määrä
6. hankesuunnitelma sekä
7. investointisuunnitelma, jos haet tukea investointiin.

Kehittämishanketukien käyttöä seurataan ja tuen vaikuttavuutta arvioidaan myös hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. ELY-keskus ja Leader-ryhmä voivat pyytää lisäselvennyksiä ja tarkennuksia ennen päätöksentekoa ja lausunnonantoa. Leader-ryhmä käsittelee sille toimitetut hakemukset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle. ELY-keskus päättää tuen myöntämisestä.

Ennen ELY-keskuksen tukipäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla riskillään. Vasta myönteinen tukipäätös varmistaa, että rahoitusta myönnetään. Tukea voidaan myöntää viranomaisen hyväksymän kustannusarvion mukaisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. ELY-keskukselle jätettyjen hakemusten valintakäsittelyjä tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tarkemmat tiedot tuettavista toimenpiteistä löydät osoitteesta www.ruokavirasto.fi.

Hanketuen ehtoja

Tukea voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen, jonka toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä alueellisen tai paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteutumista. Hankkeesta on laadittava asianmukainen hankesuunnitelma. Sähköisesti asioitaessa hankesuunnitelma täytetään suoraan Hyrrä-järjestelmään.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:

 •  tuettava hanke antaa hakijalle mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hakijan toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista
 • hanke on osallistunut avattuun hankkeiden hakuun ja täyttää valinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset
 • tuen hakijalla on toimivalta päättää hankkeesta ja vastata siitä aiheutuvista kustannuksista
 •  jos tuen hakija ja hankkeen toteuttaja ovat eri tahoja, tuen hakija tai päätösvaltaa hakijayhteisössä käyttävä ei ole hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen hankkeen toteuttajaan nähden
 •  tuen hakijan taloushallinto ja varojen käyttö on järjestetty siten, että tuen hakijan muun toiminnan kustannusten ja hankkeen kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on eriytettävissä.

Kehittämishankkeeseen voidaan myöntää tukea ohjelman mukaisesti:

 • koulutustoimenpiteisiin
 • tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin
 • selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen
 • yleishyödyllisiin paikallisiin investointeihin pieninfrastruktuurien rakentamiseksi, parantamiseksi tai laajentamiseksi mukaan lukien matkailuun liittyvä pieninfrastruktuuri
 •  paikallisten palveluiden kehittämiseen
 •  kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen
 •  yhteistyöhön perustuvien maataloutta, elintarvikealaa ja metsätaloutta kehittävien maaseudun innovaatioryhmien suunnitelmien toteutukseen
 •  elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin
 •  innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien suojelemiseksi sekä
 •  kestävästi tuotettuun biomassaan perustuvia prosesseja kehittäviin hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen. Sellaiseen julkisyhteisön harkinnanvaraiseen toimintaan, jonka perusteista säädetään lailla, voidaan myöntää tukea vain erittäin perustellusta syystä.

Tarkemmat tiedot tukiehdoista ovat valtioneuvoston asetuksessa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1174/2014).

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisessä hankkeessa kotimaisella hanketoimijalla on kumppani toisesta EU-jäsenmaasta tai EU:n ulkopuolelta ja kumppanit toteuttavat hanketta yhdessä. Kumppaneilla on selkeä yhteinen tavoite ja siihen liittyvä yhteinen toimi, jota he yhteistyössä toteuttavat. Kansainvälisen esiselvityshankkeen tavoitteena on saada aikaan kansainvälinen hanke. Esiselvityshankkeella voidaan etsiä hankekumppani, suunnitella hanke ja yhteiset toimet sekä laatia sopimusasiakirja. Myös muissa kehittämishankkeissa voi olla kansainvälisyyttä, esimerkiksi opintomatkoja. Tällöin hanketta ei kuitenkaan luokitella kansainväliseksi hankkeeksi.

Voit hakea tukea kansainväliseen hankkeeseen Leader-ryhmältä tai ELY-keskuksesta.

Leader-ryhmältä haettavassa kansainvälisessä hankkeessa on oltava vähintään kaksi osapuolta, joista vähintään yksi, hakija mukaan luettuna, saa Leader-rahoitusta. Kumppanit voivat olla Leader-ryhmiä ja/tai Leader-ryhmältä rahoituksensa saavia hanketoteuttajia EU-jäsenmaissa. Niissä EU-jäsenmaissa, joissa on otettu käyttöön monirahastoinen paikallinen kehittäminen, kumppaneina voivat olla myös kaupunkien Leader-ryhmät ja/tai kalatalousryhminä toimivat Leader-ryhmät sekä näiltä rahoituksen saavat toimijat. EU:n ulkopuolella kumppaneina voivat olla Leader-tyyppiset paikallistason kehittämisyhteisöt. ELY-keskuksesta haettavassa kansainvälisessä hankkeessa on oltava vähintään kaksi osapuolta vähintään kahdesta EU-jäsenmaasta.

Kansainvälisiin hankkeisiin sovelletaan pääosin samoja sääntöjä kuin muihinkin kehittämishankkeisiin. Haku on jatkuva.

Hankkeella on oltava ohjausryhmä aina, kun kyse on kansainvälisestä hankkeesta. Leader-ryhmän rahoittaman hankkeen ohjausryhmään on nimettävä edustaja sekä Leader-ryhmästä että ELY-keskuksesta. Hankkeen toteutuksesta on laadittava yhteistyösopimus, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat.

Merkitse Perustiedot-välilehdelle hankkeen kumppanit ja hankkeen luonteeksi kansainvälinen.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2021