Tietosuojailmoitus– maaseudun kehittämisen tietovaranto

Rekisterinpitäjä

Ruokavirasto

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raisa Ikonen / Maaseudun kehittämisosasto

PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

029 530 0400 ja sähköposti etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen

PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Rekisterin nimi

Maaseudun kehittämisen tietovaranto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hyrrä on hanke‐, yritys‐ ja rakennetukien sekä neuvontakorvauksen, toimintarahan ja teknisen avun sähköinen verkkopalvelu, joka sisältää sekä Manner-Suomen että Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet 2023-2027 ja lisäksi Euroopan meri‐, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kautta rahoitettavat tuet.

Hyrrä‐verkkopalvelussa on asiointiosio (AS), jonka kautta asiakas hakee tukia ja toimittaa seurantatietoja sekä Hyrrä viranomaisosio (VK), jossa käsitellään asiakkaiden hakemukset, tehdään päätökset sekä hoidetaan muut hallinnolliset tehtävät.

Hyrrä käyttää suoraan maataloushallinnon yhteistä asiakasrekisteriä (ASTI) ja maatilayritysrekisteriä. Hyrrässä ei ole henkilötietoja, vaan substanssijärjestelmät käyttävät Astin henkilötietoja toimijatunnuksen kautta.

Oikeusperuste: Laki ruokahallinnon tietovarannosta (560/2021)

Käsiteltävän aineiston tietosisältö

Rekisteri sisältää CAP-suunnitelmaan 2023-2027 sisältyvien hanke‐, yritys‐ ja rakennetukien, neuvontakorvauksen, toimintarahan ja teknisen avun, Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä Euroopan meri‐, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston tukien‐ ja maksatusten hakemustiedot, päätöstiedot sekä maksatuksiin liittyvät tarkastustiedot. Rekisteri sisältää lisäksi ohjelman seurannassa ja raportoinnissa tarvittavat tiedot.

Neuvojarekisterissä on erikseen neuvojien henkilötietoja, jotka liittyvät Neuvontapalvelun toimeenpanoon.

Hyrrän hankerekisteri löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 (1325/2022, 57 §)

Muut tietolähteet: Järjestelmän kautta jätetyt ja tallennetut hankkeita koskevat asiakirjat ja tiedot. Hankkeiden hallinnollisen käsittelyn yhteydessä syntyvä tietomateriaali. Asiakkaita koskevat tiedot tulevat YTJ:n ja VTJ:n kautta, myöhemmin mahdollisesti myös verotustiedot. Viranomaisten välinen tiedonvaihto toteutetaan kansallisen palveluväylän kautta.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja luovutetaan säännön-mukaisesti

Kts. Laki ruokahallinnon tietovarannosta (560/2021), 8 §:

Tietojen luovuttaminen salassapitosäännösten estämättä muille viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille

Ruokahallinnon tietovarantoon sisältyviä tietoja saadaan salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ulkomaan viranomaiselle ja toimielimelle, jos Euroopan unionin lainsäädännössä tai Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tätä edellytetään.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja hallintotehtäviä hoitava viranomainen voi lisäksi omasta aloitteestaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä ruokahallinnon tietovarannon tietoja, jotka ovat välttämättömiä:

  1. esitutkintaviranomaisille rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten;
  2. syyttäjälle Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 9 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten;
  3. rahanpesun selvittelykeskukselle rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain (445/2017) 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten;
  4. Verohallinnolle Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 §:ssä säädettyjä tehtäviä varten;
  5. työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitetulle työsuojeluviranomaiselle työsuojelua koskevia lakisääteisiä valvontatehtäviä varten.

Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella, jos pyydetty asiakirja on tullut julkiseksi. Ei‐julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapahtuu harkinnanvaraisesti.

Tietojen siirto EU-/ETA-alueen ulko­puolelle tai kansainväliselle järjestölle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen siirto‐oikeus määräytyvät EU:n tietosuoja‐asetuksen artiklojen 15‐ 22 ja henkilötietolain 6 luvun mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/tietosuoja/

Yksilöity tarkastus‐ tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2023