Hankkeiden tarkastaminen

Nämä tiedot koskevat vuosina 2014-2022 rahoitettuja hankkeita.

EU:n komissio edellyttää, että vähintään 5 prosenttiin maaseuturahaston rahoituksesta kohdistetaan erillinen otantatarkastus. Ruokavirasto tekee tarkastettavien kohteiden otannan ja suorittaa tarkastukset.

Tarkastusten avulla varmistamme, että toimenpiteitä on toteutettu tukipäätöksen ja säädösten mukaisesti. Tarkastuksilla saamme myös tietoa mahdollisista säädöksiin, ohjeistuksiin tai muista tukijärjestelmiin tai päätöksiin liittyvistä ongelmista ja korjaustarpeista. Nämä tarkastukset tehdään ennen tuen loppumaksua.

Otannasta säädetään EU:n valvonta-asetuksessa. Osa tarkastettavista kohteista poimitaan satunnaisesti, osa tilastollisen riskianalyysin perusteella.

Huomioi investointia koskevat ehdot

Jos olet saanut tukea investointiin, investoinnin tulee olla tuetussa käyttötarkoituksessa vähintään viisi vuotta viimeisen maksun jälkeen, eikä omistuksessa saa tänä aikana tapahtua olennaisia muutoksia. Tukipäätöksessä on kerrottu tarkemmin nämä ehdot.

Tuen myöntänyt ELY-keskus valvoo sitoumuksen noudattamista. Ruokavirasto tekee otantatarkastuksia myös sitoumuksiin.

Hanke tarkastetaan toteuttamispaikalla

Ennen tarkastuskäyntiä Ruokaviraston tarkastaja perehtyy tuettavan toimenpiteen asiakirjoihin joko ELY-keskuksessa tai pyytää ELY-keskuksesta hanketta koskevat asiakirjat Ruokavirastoon.
Tarkastaja ottaa yhteyttä tuen saajaan sopiakseen tarkastusajankohdan. Tarkastuskäynti tehdään 14 vuorokauden kuluessa tarkastajan yhteydenotosta.

Toimenpiteen toteuttamispaikalla tarkastaja varmistaa, että tuettu toimenpide on toteutettu ja hankinnat tehty tukipäätöksen ja säädösten mukaisesti. Lisäksi tarkastamme hanketta koskevan kirjanpito- ja muun asiakirjamateriaalin. Tarkastus voidaan tehdä myös tilitoimistossa.

Jos kieltäydyt tarkastuksesta, sinulle ei makseta tukea ja toimenpiteelle mahdollisesti jo maksetun tuki peritään takaisin.

Tarkastus ei maksa mitään tuensaajalle. Tarkastus tuensaajan luona kestää yleensä muutamasta tunnista yhteen päivään.

Havainnot kirjataan tarkastuskertomukseen

Tarkastaja laatii käynnin perusteella tarkastuskertomuksen. Hän kirjaa siihen havaintonsa sekä mahdolliset toimenpiteet, joita ELY-keskuksen tulee tehdä ennen tuen maksua. Tarkastaja arvioi tarkastuksen tuloksen numerolla 1-3:

  1. Ei olennaista huomautettavaa.
  2. Joitakin puutteita, jotka ELY-keskuksen tulee selvittää ennen tuen maksamista.
  3. Merkittäviä puutteita, jotka ELY-keskuksen tulee selvittää ennen tuen maksamista.

Tarkastaja toimittaa tarkastuskertomuksen ELY-keskukseen, joka käsittelee kertomuksen ja maksaa tuen tai ryhtyy kertomuksen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin. ELY-keskus lähettää tarkastuskertomuksen tuensaajalle joko lisäselvityspyynnön tai tuen maksamista koskevan päätöksen yhteydessä.

Kun tarkastus on saatu päätökseen, tuki maksetaan tilillesi.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2023