Ennakkotieto 2023: Peruslohkon korvauskelpoisuus 2023

Julkaisupäivä: 18. huhtikuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas
Huomaa, että tiedot täydentyvät, kun lopullinen luku julkaistaan


Vuonna 2023 korvauskelpoisia lohkoja ovat:

 1. peltolohkot, joilla oli korvauskelpoisuus ympäristökorvaukseen tai luonnonhaittakorvaukseen vuonna 2022.
 2. luonnonlaidunta tai -niittyä olleet lohkot, jolla oli korvauskelpoisuus (KOSKA? 2022?) vain luonnonhaittakorvauksessa.

Lisäksi haettavissa korvauskelpoisuus tilusjärjestelyssä hallintaan tulleelle alalle.

Korvauskelpoisuus poistuu

Korvauskelpoisuus poistuu, jos

 • ala poistetaan maatalouskäytöstä (viljelijä tai valvonta).
 • alalla ei todeta maataloustoimintaa kolmena peräkkäisenä vuonna.
 • maankäyttölajiltaan luonnonlaidunta oleva ala, joka on korvauskelpoista vain luonnonhaittakorvauksessa muutetaan pelloksi.

Jos korvauskelpoisuus on poistunut lohkolta vuonna 2023 tai myöhemmin, se voidaan palauttaa. Palautettaessa on toimitettava paikkaan sidottu kuva.

Korvauskelpoisuuden siirto, kun lohkoilla on sama omistaja

 • Lohkoilla oltava sama maankäyttölaji.
 • Siirrettävän alan on oltava yhteensä vähintään 0,2 hehtaaria. Korvauskelpoinen ala saa pienentyä.
 • Lohkoa, jolle siirretään ei koske nurmivaatimus.
 • Saa siirtää vain lohkolta, jolla ollut hyväksyttyjä kasvulohkoja edellisenä vuonna (ei todettu tai ilmoitettu viljelemättömäksi).
 • Korvauskelpoisuutta ei saa siirtää takaisin lohkolle, jolta se on siirretty pois
  • ennen ei-tuotannollista investointia.
  • ennen kosteikoksi ennallistamista.
  • ennen tuettua metsitystä.

Korvauskelpoisuuden siirto, kun lohkoilla on eri omistaja

Samat vaatimukset kuin edellä, lisäksi

 • siirto on sallittu vain saman ELY-keskuksen alueella.
 • maanomistajan ei ole tarvitse olla viljelijä.
 • lohkojen ei tarvitse olla samalla tukihakemuksella.
 • maanomistaja tekee hakemuksen (lomake 471 päivitetään myöhemmin).

Pienten alojen lisäykset korvauskelpoiseen peltolohkoon

 • Riippuu määrärahoista, säädetään hakuasetuksella.
 • Viljelyesteiden poistot ja muut lohkon muotoa parantavat muutokset.
 • Voi lisätä myös viljelyesteen paikalle aiemmin perustetusta peruslohkosta.
 • Lisäys voi olla enintään 5 % korvauskelpoisen lohkon pinta-alasta, kuitenkin enintään 0,5 hehtaaria.
 • Jos raivattu ala on enimmäisalaa suurempi, pinta-alarajoitteen ylittävästä alasta on perustettava erillinen peruslohko.
 • Jos ala ei ollut viljelykelpoista 31.12.2022, yli menevää alaa koskee myös ehdollisuuden nurmivaatimus.
 • Alaa, jota jo koskee nurmivaatimus, ei saa myöhempinä vuosina lisätä peruslohkoon.

Sallitut lisäykset

Piirroskuvia sallituista lisäyksistä.

Kielletyt lisäykset (lisäykset, jotka eivät paranna lohkon muotoa)

Piirroskuvia kielletyistä lisäyksistä.

Tilusjärjestelyt

 • Harkinnanvarainen, haku avataan vuosittain.
 • Alan oltava maatalousmaata.
 • Myönnetään kun uusjakosuunnitelma saanut lainvoiman ja tilukset on otettu hallintaan.

Tilusjärjestelyllä tarkoitetaan:

 1. kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 9 luvussa tarkoitettua uusjakoa
 2. kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:ssä tarkoitettua tilusjärjestelyä
 3. liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 63 §:ssä tarkoitettua tilusjärjestelyä;
 4. yksityistielain (560/2018) 75 §:ssä tarkoitettua tilusvaihtoa ja alueen siirtoa
 5. vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:ssä tarkoitettua tilusjärjestelyä
 6. ratalain (110/2007) 53 §:ssä tarkoitettua tilusjärjestelyä.