Vipu-ohje: Mehiläistalouden tuki 2022

Julkaisupäivä: 20. toukokuuta 2022

Ohje: Vipu-palveluun kirjautuminen

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea voi­vat ha­kea Vi­pus­sa hen­ki­lö­tun­nuk­sel­li­set ja Y-tun­nuk­sel­li­set ha­ki­jat.

1. Kir­jau­tu­mi­nen

Aloi­ta kir­jau­tu­mi­nen Vipu-pal­ve­luun klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta Säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen. Tämä vie si­nut Suo­mi.fi-tun­nis­tuk­seen jos­sa tun­nis­tau­dut pal­ve­luun.

Va­lit­se ha­lu­a­ma­si tun­nis­tus­ta­pa ja anna tun­nis­tuk­ses­sa tar­vit­ta­vat tie­dot. Kun tun­nis­tau­tu­mi­nen on­nis­tuu, pää­set Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­le.

Vipun etusivu, Hae ja ilmoita

Kuva 1. Vipu-palvelun etusivu

2. Yhteisön puolesta asiointi

Y-tun­nuk­sel­li­sen yh­tei­sön puo­les­ta voi asi­oi­da hen­ki­lö, jol­le on an­net­tu ni­men­kir­joi­tus­oi­keus Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sen yllä­pi­tä­mäs­sä yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä (ry) tai kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (esi­mer­kik­si oy, ky, ay). Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Va­lin­nan jäl­keen Vi­pun ylä­lai­taan tu­lee mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja. Tä­män jäl­keen siir­ry­tään ha­ke­maan tu­kea joko Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­kees­ta tai va­lit­se­mal­la koh­ta Säh­köi­nen asi­oin­ti.

Puolesta asiointi

Kuva 2. Kun oi­keus on an­net­tu, pys­tyy Y-tun­nuk­sen vaih­ta­maan koh­das­ta Hen­ki­lö­ha­ki­ja ja va­lit­se­mal­la pu­do­tus­va­li­kos­ta oi­kea Y-tun­nuk­sel­li­sen ha­ki­jan. Yhteisön puolesta asioinnin -valinta.

Toisen puolesta asiointi 2022

Kuva 3. Vi­pun ylä­lai­dassa näkyy mer­kin­tä ”Puo­les­ta asi­oin­ti” ja na­vi­gaa­ti­oon tu­lee näkyviin Hen­ki­lö­ha­ki­jan ti­lal­le yh­tei­sö­ha­ki­ja.

3. Tuen hakemisen ehdot

Tu­tus­tu en­nen ha­ke­muk­sen te­koa Mehiläistalouden tuen eh­toi­hin. Lisä­tie­to­ja tuen haus­ta löy­dät myös osoit­tees­ta ruo­ka­vi­ras­to.fi/me­hi­lais­tu­ki.

4. Tuen valinta

Hae me­hi­läis­ta­lou­den tu­kea Vipu-pal­ve­lun Säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa vii­meis­tään 15.06.2021 klo 23.59.

Va­lit­se Vipu-pal­ve­lun etu­si­vul­la koh­ta Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia tai Säh­köi­sen asi­oin­ti. Me­hi­läis­ta­lou­den tuki -lin­kis­tä pää­set ha­ke­maan tu­kea.

Kuvakaappaus Vipusta, Sähköisen asionnin etusivuKuva 4. Sähköisen asionnin etusivulta valitaan Mehiläistalouden tuki

5. Tuen hakijan tiedot

Va­lit­se Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä oi­kea tuen ha­ki­ja pu­do­tus­va­li­kos­ta. Ha­ki­jan edel­ly­tyk­set on lu­e­tel­tu haku­oh­jees­sa.

Jos ha­ki­ja­na on yh­tei­sö, va­lit­se, onko yh­tei­sö jul­kisoi­keu­del­li­nen vai muu yh­tei­sö. Jos ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus.

Jos ha­ki­jan pank­ki­tili­nu­me­ro puut­tuu, avau­tuu täs­sä koh­das­sa paik­ka tili­nu­me­ron il­moit­ta­mi­sel­le.

Jos tuen­ha­ki­ja ei ole re­kis­te­röi­ty­nyt eläin­ten­pi­tä­jäk­si, täs­tä tu­lee huo­mau­tus.

Näytölle tuleva huomautus ”Eläintenpitäjärekisteriin rekisteröitymistä ei voitu vahvistaa” ei estä hakemuksen lähettämistä. Voit jatkaa hakemustietoihin, mutta varmista kuitenkin, että rekisteröitymisesi on kunnossa.

Kuvakaappaus Vipusta, Tuenhakijan tilinumero puuttuuKuva 5. Huomautus tuenhakijan tilinumeron puuttumisesta

Kuvakaappaus Vipusta, Hakija on muu yhteisöKuva 6. Kun ha­ki­ja on muu yh­tei­sö, anna yli 18-vuo­ti­aan hen­ki­lön nimi ja hen­ki­lö­tun­nus

6. Hakemuksen tiedot

Täy­tä kaik­ki pa­kol­li­set tie­dot ha­ke­muk­sel­le, jot­ta ha­ke­muk­sen tal­len­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Pa­kol­li­set koh­dat on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä.

Aloi­ta ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­nen Hal­lit­sen me­hi­läis­yh­teis­kun­tia -koh­das­ta. Va­lit­se mis­sä muo­dos­sa tuen­ha­ki­ja hal­lit­see tuki­ha­ke­muk­sel­la ole­via me­hi­läis­yh­teis­kun­tia.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemuksen tietojen täyttäminenKuva 7. Hakemuksen tietojen täyttäminen

Me­hi­läis­tar­hauk­sen toi­mi­pis­teen si­jain­ti­kun­nan va­lin­nas­sa, syö­tä kun­nan nimi haku­kent­tään. Haku­ken­tän alle au­ke­aa lis­ta vaih­to­eh­dois­ta. Va­lit­se kun­ta klik­kaa­mal­la ha­lut­tua kun­taa lis­tal­la. Tä­män jäl­keen kun­ta muut­tuu har­maal­le poh­jal­le va­li­tuk­si. Voit pois­taa va­li­tun kun­nan Pois­ta -pai­nik­keel­la. Voit li­sä­tä use­am­pia kun­tia Li­sää-pai­nik­kees­ta, jol­loin va­li­tun kun­nan alle au­kea uusi haku­kent­tä.

Tuen haku­pe­rus­tees­sa va­lit­se toi­nen kah­des­ta vaih­to­eh­dos­ta (ks. tar­kem­mat tie­dot haku­oh­jees­ta).

Vaih­to­eh­to­ja ovat:

  • Haen tu­kea 1.6.2022 hal­lin­nas­sa­ni ole­vis­ta me­hi­läis­yh­teis­kun­nis­ta tai
  • Haen tu­kea vii­me­vuon­na il­moit­ta­ma­ni pesä­mää­rän mu­kaan.

Tä­män jäl­keen täy­tä me­hi­läis­yh­teis­kun­tien luku­mää­rä, jois­ta haet tu­kea sekä tu­hou­tu­nei­den yh­teis­kun­tien luku­mää­rä ja pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­sen syy. Jos tu­hou­tu­nei­ta pe­siä ei ole, mer­kit­se koh­taan nol­la.

Tuen hakuperuste 2022Kuva 8. Tuen hakuperusteen -valinta

Jos haet tu­kea vii­me vuon­na il­moi­te­tul­la pesä­mää­räl­lä tai val­von­nas­sa to­de­tul­la pesä­mää­räl­lä, il­moi­ta täs­sä li­säk­si syy pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­seen Pesä­mää­rän vä­hen­ty­mi­nen joh­tuu -koh­das­sa.

Tuen hakuperuste 2 2022

Kuva 9. Tuen hakeminen viime vuonna ilmoittamani pesämäärän mukaan

Me­hi­läis­ta­lou­den tu­lot/aloit­ta­mi­sen han­kin­ta­me­not koh­das­sa va­lit­se toi­nen vaih­to­eh­dois­ta. Va­lin­nas­ta riip­pu­en li­sää liit­teek­si Han­kin­ta­sel­vi­tys tai Tulo­sel­vi­tys. Lii­te on pa­kol­li­nen.

7. Liitetiedostojen lisääminen

Voit li­sä­tä liit­teet säh­köi­ses­ti ha­ke­muk­sel­le tai pa­laut­taa ne pa­pe­ri­si­na.

Li­sää liit­tei­tä Lii­te­tie­dos­to-koh­das­sa. Tuki­hake­mus­ta­si var­ten vaa­di­taan liit­teet -koh­taan päi­vit­tyy ha­ke­muk­sel­le mer­kit­se­mie­si tie­to­jen pe­rus­teel­la tar­vit­ta­vat pa­kol­li­set liit­teet. Li­sää nämä tar­vit­ta­vat liit­teet ha­ke­muk­sel­le pdf-muo­dos­sa.

Aloi­ta liit­tei­den li­sää­mi­nen pai­na­mal­la Va­lit­se tie­dos­to -pai­ni­ket­ta. Esiin au­ke­aa pon­nah­dus­ik­ku­na, jon­ka kaut­ta voit et­siä liit­teek­si ha­lu­a­ma­si tie­dos­ton. Va­lit­se tie­dos­to ja pai­na tä­män jäl­keen Avaa-pai­ni­ket­ta. Pon­nah­dus­ik­ku­na sul­keu­tuu ja va­lit­tu tie­dos­to tu­lee esil­le Li­sä­tyt liit­teet -koh­taan. Voit pois­taa li­sä­tyn liit­teen Pois­ta-pai­nik­kees­ta.

Kuvakaappaus Vipusta, Liitteen lisääminenKuva 10. Liitetiedoston lisääminen

Koh­das­sa Lä­he­tän ha­ke­muk­se­ni kä­si­tel­tä­väk­si, va­lit­se vi­ran­o­mai­nen, jol­le lä­he­tät ha­ke­muk­se­si. Man­ner-Suo­men ha­ke­muk­set kä­si­tel­lään Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­ses­sa ja Ah­ve­nan­maan val­ti­on­vi­ras­tos­sa kä­si­tel­lään Ah­ve­nan­maal­la si­jait­se­vien ha­ki­joi­den ha­ke­muk­set.

8. Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa yh­teen­ve­don ha­ke­muk­se­si tie­dois­ta, lä­het­tää ha­ke­muk­se­si kä­si­tel­tä­väk­si tai pe­ruut­taa lä­he­te­tyn ha­ke­muk­sen. Lä­het­tääk­se­si ha­ke­muk­sen täy­tä Lä­he­tyk­sen lisä­tie­toi­hin säh­kö­pos­ti­o­soi­te tai -osoit­teet, joi­hin ha­lu­at vah­vis­tus­vies­tin ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Kuvakaappaus Vipusta, Yhteenveto ja lähetys -osioKuva 11. Yhteenveto ja lähetys -osio

Huo­mau­tuk­set-koh­das­sa näet so­vel­luk­sen an­ta­mia huo­mau­tuk­sia. Tar­kis­ta huo­mau­tuk­set en­nen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mis­tä.

Yh­teen­veto-koh­das­sa näet ha­ke­muk­sen yh­teen­ve­don ja ha­ke­muk­sel­le il­moi­te­tut tie­dot.

Yhteenveto 2022

Kuva 12. Huomioi mahdolliset huomautukset ja tarkista tallentamasi tiedot

Liit­teet-koh­das­ta näet ha­ke­muk­sel­le lii­te­tyt liit­teet.

Lä­he­tä ha­ke­mus, kun olet tar­kis­ta­nut, että ha­ke­muk­sen tie­dot ovat oi­kein, ha­ke­muk­sel­le on lii­tet­ty tar­vit­ta­vat liit­teet ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te on li­sät­ty vah­vis­tus­vies­tiä var­ten. Saat vah­vis­tus­vies­tin säh­kö­pos­tii­si ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen, on­nis­tuu se Pe­ruu­ta lä­he­tys -pai­nik­kees­ta. Muis­ta kui­ten­kin lä­het­tää ha­ke­mus kä­si­tel­tä­väk­si vie­lä en­nen haku­ajan päät­ty­mis­tä.