Vipu-ohje: Peruslohkomuutosten tekeminen 2022

Julkaisupäivä: 3. toukokuuta 2022

1. Peruslohkon määritelmä

Pe­rus­loh­kol­la tar­koi­te­taan yk­sit­täi­sen ha­ki­jan (pl. yh­teis­käyt­tö­loh­kot) vil­je­le­mää ja hä­nen omis­tuk­ses­saan tai hal­lin­nas­saan ole­vaa maan­tie­teel­li­ses­ti yh­te­näis­tä vil­je­ly­a­lu­et­ta, jota ra­joit­taa

 • kun­nan raja
 • omis­tus­oi­keu­den raja
 • tuki- tai so­pi­mus­a­lu­een raja
 • ve­sis­tö
 • pii­ri- tai val­ta­oja
 • tie
 • met­sä
 • muu vas­taa­va raja.

Tuen­ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­va maan­tie­teel­li­ses­ti, kor­vaus­kel­poi­suu­del­taan ja maan­käyt­tö­la­jil­taan yh­te­näi­nen alue on yksi pe­rus­loh­ko, vaik­ka se muo­dos­tui­si use­as­ta ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­vas­ta eril­li­ses­tä re­kis­te­ri­ti­las­ta.

Pie­nin pin­ta-ala­tu­kiin hy­väk­syt­tä­vä pe­rus­loh­ko on kool­taan vä­hin­tään 0,05 ha. Tätä pie­nem­mät alat las­ke­taan mu­kaan maa­ta­lous­maa­han, mut­ta niil­le ei mak­se­ta tu­kea.

2. Mitä muutoksia voin tehdä lohkoihin?

Tee pe­rus­loh­ko­muu­tok­set säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa. Ha­lu­tes­sa­si voit teh­dä pe­rus­loh­ko­muu­tok­set edel­leen myös pa­pe­ri­sel­la lo­mak­keel­la 102C.  Muu­tok­set kan­nat­taa teh­dä toukokuun puoliväliin 2022 men­nes­sä, sil­lä muu­tok­set on hyvä olla hy­väk­syt­ty­nä en­nen kuin täy­tät ja jä­tät pää­tuki­ha­ke­muk­sen. Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta pe­rus­loh­kon ja­ka­mi­sen ja yh­dis­tä­mi­sen, uu­den loh­kon pe­rus­ta­mi­sen sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sen.

Voit ja­kaa ja yh­dis­tää hal­lin­nas­sa­si ole­via pe­rus­loh­ko­ja. Jaettu tai yh­dis­tetty pe­rus­loh­ko saa uu­den tun­nuk­sen. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt jaon tai yh­dis­tä­mi­sen.

Voit luo­da ko­ko­naan uu­den loh­kon. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt te­ke­mä­si muu­tos­pyyn­nön.

Voit il­moit­taa loh­kon pois­tu­van maa­ta­lous­käy­tös­tä, esi­mer­kik­si tont­ti­maak­si tai luon­non ti­laan. Jos loh­kol­la on voi­mas­sa ole­va si­tou­mus tai so­pi­mus, ole yh­tey­des­sä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen tai ELY-kes­kuk­sen kä­sit­te­li­jään. Mi­kä­li loh­ko siir­tyy toi­sen vil­je­li­jän hal­lin­taan, käy­tä toi­min­toa Pois­ta hal­lin­nas­ta.

Jos olet säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa yrit­tä­nyt teh­dä loh­ko­muu­tos­ta ja se on jää­nyt jos­tain syys­tä kes­ken ja olet vie­nyt pa­pe­ril­la muu­tok­sen kun­taan, niin muista poistaa säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa teh­ty ”yri­tys”. Esimerkki kuvassa 1.

imagec5sdf.png

Kuva 1. Poista lähettämätön peruslohkon muutos

Rajakorjaukset

Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta myös pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­set. Pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­sia voit teh­dä joko Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set -osi­os­sa tai Pää­tuki­haun Il­moi­ta tie­dot -osi­on kar­tal­la. Raja­kor­jauk­set läh­te­vät kun­nan kä­sit­te­lyyn yh­des­sä Pää­tuki­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kans­sa. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi tar­kas­tel­la tekemiäsi rajakorjausehdotuksia, kun olet lähettänyt Pää­tuki­ha­ke­muk­sen.

Huomio peruslohkomuutoksissa

 • Korvauskelpoisiin lohkoihin ei ole 10 aa­rin li­säys­mah­dol­li­suut­ta.
 • Peruslohkomuutokset on perusteltava antamalla niille kirjallinen lisätieto.
 • Tehdyn peruslohkomuutoksen jälkeen viranomaistiedot eivät ole ajantasalla. Tiedot päivittyvät kun peruslohkomuutos on käsitelty hallinnossa.

3. Peruslohkomuutosten tekeminen Vipu-palvelussa

imagevph5a.png

Kuva 2. Valitse Hae/ilmoita ilmoituksia -linkki tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia-painike. Jos olet tehnyt luonnoksen, voit siirtyä suoraan ”Peruslohkomuutokset”-linkistä käsittelyyn.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/ilmoita -linkkiä tai etusivulta valitsemalla Hae tukia ja jätä ilmoituksia -painiketta pai­na­mal­la avau­tuvat sähköisen asi­oin­nin aika­tau­lut. Nä­ky­mäs­sä on lu­e­tel­tu asi­oin­nin eri osi­oi­ta all­ek­kain. Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set.

imagehj8e.png

Kuva 3. Valitse sähköisen asioinnin etusivulta Peruslohkomuutokset

Pe­rus­loh­ko­jen yh­dis­tä­mi­siä, ja­ko­ja, uu­sia pe­rus­loh­ko­ja sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sia voit teh­dä Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa.

Jos olet jo lähettänyt kunnan käsiteltäväksi peruslohkomuutoksen (jako, yh­dis­tä­mi­nen, uu­den pe­rus­loh­kon luon­ti) ja haluat tehdä samalle lohkolle muita muutoksia, sinun on odotettava kunnes kunta on käsitellyt U-lohkon ennen kun voit jatkaa lohkomuutosten tekoa.

Loh­ko­tie­dot-väli­leh­del­lä pää­set

 • yh­dis­tä­mään ja ja­ka­maan pe­rus­loh­ko­ja
 • pe­rus­ta­maan uu­sia pe­rus­loh­ko­ja
 • il­moit­ta­maan loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta
 • kor­jaa­maan pe­rus­loh­ko­jen ra­jo­ja.

image7gu0c.png

Kuva 4. Tilan peruslohkot näkyvät sivun vasemmassa laidassa

imagefd14l.png

Kuva 5. Peruslohkon tiedot 

Maa­ti­lan pe­rus­loh­kot avau­tu­vat va­sem­paan reu­naan loh­ko­tun­nuk­sen mu­kaan. Kart­ta­ku­van ylä­reu­nas­sa nä­kyy loh­ko­tun­nus ja nimi. Voit jär­jes­tää pe­rus­loh­kot lis­taan loh­ko­tun­nuk­sen, ni­men tai pin­ta-alan mu­kaan klik­kaa­mal­la sa­ra­ket­ta. Karttakuvan alapuolella näet pe­rus­loh­koa kos­ke­vat tie­dot.

Peruslohkojen yhdistäminen

1. Va­lit­se va­sem­mal­ta lu­et­te­los­ta pe­rus­loh­ko, jon­ka ha­lu­at yh­dis­tää. 

 • Si­vul­le avau­tuu va­lit­se­ma­si loh­kon kart­ta­nä­ky­mä. Pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le pys­tyt siir­ty­mään va­lit­se­mal­la loh­kon kar­tal­ta.

2. Klik­kaa kar­tal­la nä­ky­vää suu­ren­nus pai­ni­ket­ta

 • Saat kar­tan suu­rem­mak­si ja kart­ta­työ­ka­lut tulevat nä­ky­viin. 
 • Kar­tal­la näet
  • Oranssilla rajattuna ak­tii­vi­se­na ole­van yh­dis­tet­tä­vän pe­rus­loh­kon.
  • Sinisellä rajattuna kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ja pe­rus­loh­koon yh­dis­tet­tä­vis­sä ole­vat pe­rus­loh­kot.

3. Yh­dis­tet­tä­vil­lä loh­koil­la tu­lee olla sa­mat omi­nai­suus­tie­dot.

 • Näi­tä omi­nai­suuk­sia ovat:omis­tus, kor­vaus­kel­poi­suus, si­tou­mus- ja so­pi­mus­tie­to ja maan­käyt­tö­laji. 
 • Li­säk­si loh­ko­jen pi­tää si­jai­ta sa­mas­sa kun­nas­sa ja kun­ta­o­sas­sa. 
 • Et voi yhdistää Va­lu­ma­vesi-toi­men­pi­teen loh­ko­ja, jos olet hakenut pää­tuki­haussa ym­pä­ris­tö­kor­vausta. Pää­tuki­hakemuksen luon­nos tu­lee täl­löin pois­taa säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la.
 • Et voi yhdistää tai jakaa lohkoa, jolla on voimassa oleva ympäristösopimus.

imagez0im.png

Kuva 6. Valitse isolla kartalla peuslohkomuutoksen työkalu

4. Va­lit­se kar­tan ylä­ri­vil­tä Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Yh­dis­tä pe­rus­loh­kot -toi­min­to.

 • Yh­dis­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa suu­rim­mas­ta loh­kos­ta.
 • So­vel­lus huo­maut­taa, jos yh­dis­tet­tä­väl­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja.
  Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­ko­jen yh­dis­tä­mis­tä.

5. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

image01fg.pngKuva 7. Huomautus, että peruslohkolla on kasvulohkoja, jotka tulee poistaa ennen lohkon yhdistämistä.

6. Piir­rä alue, joka yh­dis­tää loh­kot. Pää­tä piir­tä­mi­nen tup­la­klik­kauk­seen tai klik­kaa­mal­la uu­del­leen en­sim­mäis­tä pis­tet­tä. Voit jatkaa yhdistämistä ensimmäisen yhdistyksen jälkeen. 

image0akw.png

Kuva 8. Piirrä yhdistettävä alue

7. Näet loh­ko­ja yh­dis­tä­vän alu­een kar­tal­la nuo­len oi­ke­al­la puo­lel­la. Esi­merk­ki­ku­vas­sa loh­ko­jen vä­li­nen alue tu­lee mu­kaan uu­den loh­kon alaan, mut­ta kor­vaus­kel­poi­sen-/si­tou­mus-pin­ta-a­lan kas­vu ei ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa sal­lit­tua. Loh­koil­la joil­la on yh­tei­nen raja kar­tal­la, pin­ta-ala ei kas­va.

imagenmgy.png

Kuva 9. Yhdistämisen jälkeen siirry seuraavaan vaiheeseen.

8. Tä­män jäl­keen voit

 • yh­dis­tää li­sää pe­rus­loh­ko­ja uu­teen loh­koon tai 
 • siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen 2. Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta uu­den pe­rus­loh­kon ra­jo­ja siir­tä­mäl­lä vih­rei­tä tai har­mai­ta tai­te­pis­tei­tä.

imagef4v3a.png

Kuva 10. Muokkaa yhdistetyn peruslohkon rajoja.

9. Muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry vai­hee­seen  Omi­nai­suus­tie­dot. Anna uu­del­le pe­rusloh­kol­le nimi, maan­käyt­tö­laji, hukkakauratieto sekä lisä­tie­dot pe­rus­loh­ko­muu­tok­sel­le, nämä ovat pakollisia tietoja täyttää. 

10. Lopuksi vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-toi­min­nol­la.

Jos haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta tai ha­lu­at an­taa muu­ta tuki­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää lisä­tie­toa, anna tiedot Pää­tuki­haun lisä­tie­dois­sa tai pää­tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä ole­vas­sa lisä­tie­to­laa­ti­kos­sa.

imagemjwzb.png

Kuva 11. Anna uuden peruslohkon tiedot.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan ­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Peruslohkojen jakaminen

1. Va­lit­se jaettava pe­rus­loh­ko ­lu­et­te­los­ta tai klik­kaa kar­tal­ta loh­koa, jon­ka ha­lu­at ja­kaa. Voit siirtyä kartalla pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le va­lit­se­mal­la loh­kon.

imageul65.png

Kuva 12. Valitse peruslohkomuutoksen jaa peruslohko -työkalu.

2. Va­lit­se pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kon Jaa pe­rus­loh­ko-toi­min­to. 

 • So­vel­lus huo­maut­taa, jos ja­et­ta­val­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­kon ja­ka­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

image3l58g.png

Kuva 13. Jaa peruslohko haluamastasi kohtaa.

3. Jaa pe­rus­loh­ko osik­si klik­kaa­mal­la pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­ta tai pe­rus­loh­kon ra­jal­ta.

 • Klik­kaa­mi­nen aloit­taa jako­vii­van piir­tä­mi­sen.
 • Jos pe­rus­loh­kon ja­ka­va raja ei ole suo­ra, voit teh­dä apu­pis­teen loh­kol­le na­paut­ta­mal­la kart­taa.

4. Pää­tä piir­tä­mi­nen pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­le klik­kaa­mal­la.

 • Voit tehdä use­am­man jaon pe­rus­loh­kol­le vaiheessa 1 jatkamalla piirtämistä.
 • Jos ha­lu­at piir­tää pe­rus­loh­kon toi­sen pe­rus­loh­kon si­säl­le, piirrä peruslohkoon en­sin saa­re­ke ja sen jäl­keen luo uusi pe­rus­loh­ko saa­rek­keen si­säl­le. Täs­tä on kerrottu li­sää kap­pa­lees­sa uu­den pe­rus­loh­kon pe­rus­ta­mi­nen.

5. Voit hyö­dyn­tää piir­ros­sa osoit­ti­men tart­tu­mis­o­mi­nai­suut­ta (snap­ping)

 • Toimintaperiaate: kun viet hii­ren osoit­ti­men (ym­py­rä) ole­mas­sa ole­van ra­jan lä­hei­syy­teen tai kul­ma­pis­teen vie­reen – ra­jal­le ilmestyy vih­reä ne­liö. Tämä tar­koit­taa sitä, että piir­to­työ­kalu on tart­tu­mas­sa ra­jaan tai kul­ma­pis­tee­seen kiin­ni. Alla ole­vas­sa ku­vas­sa esi­tel­ty kol­me ta­paa aloit­taa jaon piir­to:
  1. Loh­kon ulko­puo­lel­ta
  2. Loh­kon ra­jal­ta (huom. ym­py­rä ja vih­reä ne­liö)
  3. Ole­mas­sa ole­vas­ta kul­ma­pis­tees­tä (ym­py­rä ja ne­liö)

imageuhs8o.png

Kuva 14. Esimerkkejä jako-työkalun aloittamisesta.

6. Kun olet piir­tä­nyt jako­vii­vat, siir­ry vai­hee­seen  Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta loh­ko­jen ra­jo­ja. Jos loh­ko­jen vä­lis­tä ra­jaa on muo­kat­ta­va, muok­kaa en­sin pie­ne­ne­vää lohkoa ja sen jäl­keen suu­re­ne­vaa lohkoa. Voit valita loh­ko­ja klik­kaa­mal­la nii­tä kar­tal­la.

imagetlcbg.png

Kuva 15. Muokkaa jaettujen lohkojen rajaviivoja.

7. Anna ja­os­sa syn­ty­neil­le pe­rus­loh­koil­le tie­dot siir­ty­mäl­lä vai­hee­seen  Omi­nai­suus­tie­dot. Voit va­li­ta loh­ko­jen vä­lil­tä klik­kaa­mal­la kar­tal­la.

imagenaw1x.png

Kuva 16. Anna uuden/uusien peruslohkojen tiedot.

8. Vah­vis­ta teh­dyt muu­tok­set Tal­len­na-toi­min­nol­la. 

 • Omi­nai­suus­tie­dot ko­pi­oi­tu­vat ja­e­tul­ta pe­rus­loh­kol­ta. Kerro lisätietokentässä teh­dys­tä toi­men­pis­tees­tä kun­nan kä­sit­te­li­jän työ­tä hel­pot­taak­se­si, sekä vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan­ ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Uuden peruslohkon perustaminen

imagemm6sd.png

Kuva 17. Valitse työkalu Luo uusi peruslohko.

1. Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­taLuo uusi pe­rus­loh­ko -toi­min­to

2. Klikkaa hiirellä karttaa lähellä uutta peruslohkoa.

 • Kart­ta ha­kee pis­teen lä­hel­lä ole­vien pe­rus­loh­ko­jen ra­jat kar­tal­le.

3. Aloita piirtäminen klikkaamalla kartalle rajapisteitä. Tuplaklikkaus päättää piirtämisen.

imagezs6p.png

Kuva 18. Piirrä uusi peruslohko kartalle.

4. Anna uu­del­le pe­rus­loh­kol­le omi­nai­suus­tie­dot vai­hees­sa 2. 

5. Kirjoita lisä­tie­to­kent­tään syy uuden peruslohkon perustamiselle, esim.raivattu metsää. 

6. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la. Tä­män jäl­keen voit vie­lä teh­dä raja­kor­jauk­sen uu­del­le loh­kol­le raja­kor­jaus työ­ka­lul­la.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan ­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

Lisää saareke

1. Va­lit­se Raja­kor­jaus­työ­kalu­va­li­kos­ta Li­sää saa­re­ke-toi­min­to.

2. Klik­kaa kar­tal­la koh­taa, jo­hon ha­lu­at li­sä­tä saa­rek­keen ja aloi­ta piir­tä­mään kar­tal­le raja­pis­tei­tä. Tup­la­klik­kaus päät­tää piir­tä­mi­sen.

3. Voit muo­ka­ta piir­tä­mä­si saa­rek­keen ra­jo­ja vaih­ta­mal­la Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus-työ­ka­luun ja Tal­len­na saa­re­ke.

4. Lo­puk­si kirjoita raja­kor­jauk­sel­le lisätietokenttään syy esim. kivikasat.

imagex4yae.png

Kuva 19. Valitse lisää saareke -työkalu.

imageb004c.png

Kuva 20. Muokkaa tarvittaessa saarekkeen rajapisteitä.

Poista saareke

1. Va­lit­se työ­kalu­va­li­kos­ta Pois­ta saa­re­ke -toi­min­to. 

2. Va­lit­se kar­tal­ta pois­tet­ta­va saa­re­ke klik­kaa­mal­la sitä. 

3. Vah­vis­ta saa­rek­keen pois­to Tal­len­na-pai­nik­keel­la.

4. Anna lisä­tie­dot raja­kor­jauk­sel­le esim. kivikasat poistettu.

Rajakorjaukset

Voit teh­dä pe­rus­loh­kon raja­kor­jauk­sia pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa sekä pää­tuki­haku-osi­os­sa. 
Tee pel­kät raja­kor­jauk­set pää­tuki­haun aikana, jotta kun­ta voi tar­kis­taa, että tukien hakeminen tapahtuu oikeilla pinta-aloilla.

Tee ha­ke­muk­se­si ajois­sa ja var­mis­ta kun­nas­ta en­nen 15.6. hy­väk­sy­tään­kö pyy­de­tyt raja­kor­jauk­set. Huo­mi­oi, että raja­kor­jaus läh­tee kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si vas­ta Pää­tuki­hakemuksen lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Pää­tuki­hakemuksella teh­ty raja­kor­jaus säi­lyt­tää kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at kar­tal­la, mut­ta pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­sa kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at pois­te­taan ja ne on piir­ret­tä­vä uu­del­leen.

imageupud.png

Kuva 21. Valitse tee peruslohkon rajakorjaus.

 1. Va­lit­se loh­ko, jon­ka ra­jo­ja ha­lu­at kor­ja­ta.
 2. Aloita raja­kor­jaus va­lit­se­mal­la työ­kalu­va­li­kosta Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus-toiminto.
  • So­vel­lus huo­maut­taa, jos loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa ra­jan kor­jaa­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa raja­kor­jauk­sen jäl­keen kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan.
  • Pe­rus­loh­kon raja­vii­vat ak­ti­voi­tu­vat muo­kat­ta­vak­si.
 3. Ota kiin­ni raja­vii­van tai­te­pis­teis­tä ja lii­ku­ta ne oi­kei­siin koh­tiin.
 4. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la.
 5. Anna te­ke­mäl­le­si raja­kor­jauk­sel­le aina selkeä syy Lisätiedot-kohdassa. Hal­lin­to tar­kas­taa sel­vit­tä­mät­tö­mät ta­pauk­set maas­tos­sa ke­sän ai­ka­na.

image85j67.png

Kuva 22. Anna rajakorjaukselle perustelut.

Huom! Et voi kasvattaa vuoden 2022 pinta-alaa päätukihaun päätyttyä.

Poista rajakorjaus / hae uusi digitoitu raja

Poista rajakorjaus / Hae uusi digitoitu raja korvaa peruslohkolle tehdyt muutokset ja hakee peruslohkon uusimman geometrian kartalle.

1. Va­lit­se Poista rajakorjaus / hae uusi digitoitu raja-työ­kalu.

image99olg.png

Kuva 23. Varmistus-ikkuna toiminnon hyväksymisestä.

2. Vah­vis­ta työkalun käyttö.

Lisätiedot

Il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • jos haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta, il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa mil­lä pe­rus­teel­la haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta (lomake 102A)
 • jos il­moi­tat loh­kon pois­tos­ta ti­la­si hal­lin­nas­ta ja loh­ko ei siir­ry toi­sen ti­lan hal­lin­taan (pas­si­voin­nin tie­dot 102C lo­mak­keel­ta, myös sa­ra­ke f). Maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­val­ta lohkolta peritään tuet sit/sop kauden alkuun saakka, jos lohko jää hallintaasi.
 • muu pe­rus­loh­koon liit­ty­vä lisä­tie­to

Il­moi­ta kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • jos haet ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta jol­le­kin kas­vu­loh­kol­le
 • vi­her­lan­noi­tus­nur­mek­si il­moi­te­tun loh­kon kyl­vös­sä käy­te­tyt sie­men­mää­rät ja kas­vi­la­jit
 • loh­kot, joi­ta käy­te­tään muun kuin ih­mis­ra­vin­nok­si tar­koi­te­tun avo­maan vi­han­nes­ten vil­je­lyyn
 • ham­pun käyt­tö­tar­koi­tus, kyl­vö­päi­vä ja kyl­vö­mää­rä kg/ha
 • tar­ken­na va­lit­se­maa­si vil­je­ly­kas­via, jos il­moi­tat kas­vin jol­le ei ole omaa tark­kaa kas­vi­koo­dia
 • il­moi­ta kas­veis­ta ja vil­je­ly­a­lois­ta, joi­den juu­ret ei­vät ole yh­tey­des­sä maa­pe­rään

Pää­tuki­haun Yh­teen­veto ja lä­he­tys si­vun lisä­tie­dois­sa voit il­moit­taa ylei­siä ha­ke­muk­seen tai ti­laan liit­ty­viä lisä­tie­to­ja.

Maatalouskäytöstä poistuva ala

Mi­kä­li osa tai koko pe­rus­loh­ko­si pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä, älä pois­ta pe­rus­loh­koa ti­lan hal­lin­nas­ta, vaan il­moi­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa.

Toi­min­non löy­dät pe­rus­loh­ko­lis­tan alta, linkkiteksti ”Poista peruslohko maatalouskäytöstä”. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit il­moit­taa pää­tuki­haul­la kas­vu­loh­kon kas­vik­si py­sy­väs­ti vil­je­le­mä­tön ja lä­het­tää sen pää­tuki­haun yh­tey­des­sä kun­taan pas­si­voi­ta­vak­si. Kirjoita loh­kon lisä­tie­toi­hin, että loh­ko siir­tyy pois maa­ta­lous­käy­tös­tä, pe­rus­te pois­tu­mi­sel­le, sekä jää­kö pas­si­voi­ta­va loh­ko hal­lin­taa­si.

Lisä­tie­toa saat Viljelijätukien haku­op­paan Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot -luvusta.

imageayem.png
Kuva 24. Poista valittu peruslohko maatalouskäytöstä -työkalu

1. Va­lit­se en­sin lis­tal­ta tai kar­tal­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­va loh­ko.

2. Va­lit­se työkalu Pois­ta va­lit­tu pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä.

 • Voit pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä omis­tuk­ses­sa­si ole­via loh­ko­ja joil­la ei ole kas­vu­loh­ko­ja ei­vät­kä ole yh­teis­käy­tös­sä.
 • Et voi suo­raan pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä loh­ko­ja, joil­la on voi­mas­sa ole­va ym­pä­ris­tö­kor­vaus- tai luo­mu­si­tou­mus tai ym­pä­ris­tö­so­pi­mus.  Pois­taak­se­si täl­lai­sen loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä, si­nun on ol­ta­va yh­tey­des­sä kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen. Toi­mi seu­raa­vas­ti:
  1. Jaa tar­vit­ta­es­sa pe­rus­loh­ko osiin kar­tal­la, si­ten että maa­ta­lous­käyt­töön jää­vän ja pois­tu­van alan ero on sel­vä. Ni­meä pois­tet­ta­va ala esim. ”Pois­tet­ta­va” ja lä­he­tä jako kä­si­tel­tä­väk­si. Jos koko pe­rus­loh­ko pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä, ei ja­koa tar­vit­se teh­dä.
  2. Ota yh­teys kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen ja il­moi­ta ai­kees­ta­si pois­taa pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä. Vi­ran­o­mai­nen pois­taa tai päät­tää pe­rus­loh­kon si­tou­muk­sen vuodelle 2020. Si­tou­muk­sen ja so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la mak­set­tu tuki saa­te­taan pe­riä ta­kai­sin.
  3. Voit nyt teh­dä Maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to -il­moi­tuk­sen Vi­pun säh­köi­sen asi­oin­nin pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­sa.

3. Voit myös il­moit­taa vil­je­lys­tä pois­tu­van alan kas­vu­loh­ko­na, va­lit­se täl­löin kas­vi­koo­dik­si py­sy­väs­ti vil­je­le­mä­tön ja ker­ro kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa pois­tat­ko loh­kon a) ko­ko­naan maa­ta­lous­käy­tös­tä vai b) luon­non­ti­laan.

image7ujxk.png

Kuva 25. Huomautus maatalouskäytöstä poistosta.

imageleq4p.png

Kuva 26. Anna syy lohkon poistumiselle maatalouskäytöstä.

4. Kun pois­tat loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä, on si­nun otet­ta­va kan­taa jää­kö loh­ko luon­non­ti­laan vai pois­tuu­ko se maa­ta­lous­käy­tös­tä.

5. Anna maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tol­le lisä­tie­dot.

6. Vah­vis­taak­se­si maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­ton va­lit­se Hy­väk­sy.

 • Pois­tet­tu loh­ko nä­kyy pe­rus­loh­ko­lis­tal­la har­maa­na pois­ton jäl­keen.

7. Voit pe­rua pois­ton Yh­teen­veto ja lä­he­tys -si­vul­la Pois­ta muu­tos -sa­rak­kees­ta.

Lähettäminen

Pe­rus­loh­kon muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry Yh­teen­veto ja Lä­he­tys -väli­leh­del­le. Li­sää säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja lä­he­tä muu­tok­set kä­si­tel­tä­väk­si.

Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen muu­tos­eh­do­tuk­se­si kä­si­tel­lään kun­nas­sa. Pe­rus­loh­ko saa uu­den nu­me­ron ja muu­tok­set siir­ty­vät lo­pul­li­seen di­gi­toin­tiin. Jos kun­ta ei ole eh­ti­nyt hy­väk­syä muu­tok­si­a­si, voit pa­laut­taa pää­tuki­haun U-loh­ko­tun­nuk­sel­la.

imagey6or.png

Kuva 27. Yhteenveto ja lähetys -osio

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä pys­tyt avaa­maan teh­dys­tä toi­men­pi­tees­tä pdf-tu­los­teen. Vir­heel­li­set kor­jauk­set pys­tyt pe­ru­maan Peru lä­he­tys-ras­til­la ja muok­kaa­maan kor­jaus­ta sen jäl­keen. Jos va­lit­set Pois­ta muu­tos -ras­tin, muu­tos pois­te­taan ko­ko­naan ja voit aloit­taa muu­tok­sen te­ke­mi­sen alus­ta.

Kun teh­dyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­nik­keel­la. Huo­mi­oi, että raja­kor­jauk­set läh­te­vät eteen­päin vas­ta pää­tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

Lähetyksen peruminen

Voit perua pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen sii­hen saak­ka, kun­nes muu­tok­set on otet­tu kun­nas­sa kä­sit­te­lyyn. Pe­ru lähetys pai­na­mal­la Peruuta lä­he­tys -koh­dan alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta. Jo­kai­sen muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­nen on teh­tä­vä yk­si­tel­len.

image2ftp8.png
Kuva 28. Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pys­tyy pe­ru­maan pai­na­mal­la Peruuta lähetys -sarakkeen alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta.

Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­sen jäl­keen, ky­sei­nen muu­tos nä­kyy jäl­leen Lä­het­tä­mät­tö­mät jaot, yh­dis­tä­mi­set ja uu­det pe­rus­loh­kot -koh­dan alla.

Ni­meä klik­kaa­mal­la pää­set kor­jaa­maan loh­kon ra­jo­ja. Mi­kä­li ha­lu­at ja­kaa tai yh­dis­tää ky­sei­sen loh­kon, poista van­ha muu­tos Pois­ta muu­tos -ras­tis­ta ja aloita pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen te­ke­mi­nen alus­ta. Jos et ha­lua lä­het­tää pe­rus­loh­ko­muu­tos­ta, pois­ta muu­tos ko­ko­naan. Et pys­ty lä­het­tä­mään pää­tuki­hake­mus­ta, jos ti­lal­la on lä­het­tä­mät­tö­miä pe­rus­loh­ko­muu­tok­sia.

imagedvxg.png

Kuva 29. Mi­kä­li et ha­lua lä­het­tää pe­rus­loh­ko­muu­tos­ta, pois­ta muu­tos ko­ko­naan, sil­lä et pys­ty lä­het­tä­mään pää­tuki­hake­mus­ta mi­kä­li ti­lal­la on lä­het­tä­mät­tö­miä pe­rus­loh­ko­muu­tok­sia. Klikkaa Poista muutos-sarakkeen alla olevaa punaista rastia.

Pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti-koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että pe­rus­loh­ko­muu­tokset ovat lä­he­tet­ty -ti­las­sa.