Tiivistelmä: luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2023

Julkaisupäivä: 17. helmikuuta 2023

Vuoden 2023 luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ehdot julkaistaan keväällä 2023 tällä sivulla. Alla on alustava tiivistelmä sitoumuksen ehdoista ja muutoksista verrattuna aiempiin ehtoihin. Huomaa, että tiedot täydentyvät, kun lopulliset sitoumusehdot julkaistaan.


 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus on edelleen oma erillinen tukijärjestelmänsä.
 • Hakijalta ei vaadita ympäristösitoumusta.
 • Sitoumukset ovat viisivuotisia.

Uudet, muuttuvat asiat

 • Sitoumuskauden aikana on suoritettava yhden päivän täydentävä koulutus.
 • Myyntikasveja on tuotettava vuosittain. Myyntikasvivaatimus koskee myös luomukotieläintiloja, joilla pinta-alaa paljon suhteessa eläinmäärään.
 • Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia viljoja eikä palkoviljoja ja niiden seoskasvustoja.
 • Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna, mutta korvausta maksetaan niin monelle sitoumukseen sisältyvälle hehtaarille kuin viljelijällä on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen sisältyviä eläimiä 0,5 eläinyksikköä hehtaaria kohti.
 • Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä vuosittain avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla.
 • Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihanneksien perusteella tehtyä osittaista sitoumusta.
 • Avomaan vihannesten viljelyssä oleva ala kerryttää myyntikasvien määrää kaksinkertaisesti.

Vuosina 2020, 2021 ja 2022 tehdyt luomusitoumukset ja sitoumusten mukautus

Jos viljelijällä on keväällä 2023 voimassa oleva vuonna 2020 tai 2021 tai 2022 tehty luomusitoumus, viljelijä voi

 1. luopua sitoumuksesta ilman takaisinperintää ja hakea uutta uuden kauden mukaista viisivuotista luomusitoumusta. Hakemalla uutta sitoumusta viljelijä varmistaa, että saa sitoumuksen koko kaudeksi ja jatkovuosiksi.
  TAI
 2. mukauttaa eli pitää vanhaan sitoumuksen voimassa alkuperäisen sitoumuskauden loppuun saakka. Mukautettuja sitoumuksia koskevat vuodesta 2023 alkaen uudet sitoumusehdot, lainsäädäntö ja vähimmäisvaatimukset.

Jos viljelijä mukauttaa voimassa olevan sitoumuksen

 • Lisäalojen liittäminen sitoumukseen määritetään hakuasetuksella ja valtion talousarvion määrärahatilanne huomioon ottaen.
 • Myyntikasvivaatimus
  • Jos tilan satoa on käytetty tavanomaisesti tuotetun karjan rehuksi ja viljelijä valitsee mukautetun sitoumuksen, vuonna 2023 tilan on vaihtoehtoisesti
   1. Alettava tuottamaan vaadittu määrä myyntikasveja
   2. Tehtävä rehuntuotantosopimus luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan kanssa
   3. Siirrettävä tilan eläimet luomuvalvontaan ja haettava luomukotieläinsitoumusta.

1. Sitoumustyypit

Koko tilalle:

 • kasvintuotannon sitoumus
 • eläintuotannon sitoumus

Osittainen luomusitoumus osalle tilan lohkoista

 • avomaan vihannekset

2. Sitoumuksen yleiset edellytykset

Hakijan on
 • oltava aktiiviviljelijä ja vähintään 18 vuotias
 • kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan
 • noudatettava luonnonmukaista kasvintuotantoa ja kotieläintuotantoa koskevia tuotantoehtoja.
Sitoumuksen vähimmäisala
 • 5 hehtaaria korvauskelpoista peltoa tai
 • puutarhakasvien viljelyssä vähintään 1 hehtaaria korvauskelpoista peltoa.
Peruskoulutusvaatimus
 • 5 pv kasvitilat + 2 pv eläintilat
 • Koulutus pitää olla suoritettu ennen sitoumuksen hakemista
 • Jos hakijalla on ollut vuosina 2015-2022 luomusitoumus, peruskoulutusvaatimus täyttyy.
Lisäksi hakijan on sitoumuskauden aikana joko
 1. suoritettava yhden päivän pituinen luonnonmukaisen tuotannon tuotantoehtoja, sitoumusehtoja ja viljelyä koskeva koulutus tai
 2. hyödynnettävä Neuvo-järjestelmän mukaista luomuneuvontaa.

3. Ilmoittautuminen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

 • Viljelijän on ilmoittauduttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään 30.4. mennessä (uudet toimijat)
 • Viljelijän on kuuluttava valvontajärjestelmään peltokasvi- ja kasvihuonetuotannon osalta.
 • Luonnonmukaisen eläintuotannon sitoumus edellyttää, että viljelijä on hyväksytty valvontajärjestelmään sen eläinlajin/-lajien osalta, joita sitoumus koskee.
 • Viljelijän on noudatettava luonnonmukaisen tuotannon ehtoja heti liittymisen jälkeen.

4. Peltolohkojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon

 • Luomuviljely on aloitettava sitoumuksen ensimmäisenä vuonna vähintään 5 hehtaarin korvauskelpoisella alalla tai puutarhakasvien viljelyssä ja avomaan vihannesten viljelyssä vähintään 1 hehtaarin korvauskelpoisella peltoalalla.
 • Toisena sitoumusvuonna kaikkien lohkojen on oltava luomutuotannossa.
 • Lohkolla on noudatettava luonnonmukaisen tuotannon ehtoja sen sitoumusvuoden kasvukauden alusta lähtien, jolloin lohko lisätään sitoumukselle.
 • Pienin sitoumuksen kohteeksi hyväksyttävä peruslohko on 0,01 hehtaaria ja pienin korvauskelpoinen kasvulohko, josta maksetaan on 0,05 hehtaaria.

5. Sitoumukselle liitettävät lohkot ja niiden vaatimukset

 • Luomusitoumus on annettava kaikesta sitoumuksen antajan hallinnassa olevasta korvauskelpoisesta alasta lukuun ottamatta sellaista pysyvää nurmea olevaa alaa, joka ei ole maankäyttömuodoltaan peltoa
 • Luomusitoumus voidaan antaa myös osittaisena sitoumuksena pelkästään maatilan niistä korvauskelpoisista peruslohkoista, joilla on sitoumusvuoden aikana viljelykierrossa avomaanvihanneksia vähintään yksi hehtaari.
 • Sitoumusalaan kuuluvien lohkojen tulee täyttää maataloustoiminnan määritelmä.
 • Kasvihuonetuotanto 
  • Maatilalla voi olla muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa kasvihuonetuotannossa, jos kasvihuoneissa viljellään eri kasvilajeja tai - lajikkeita kuin avomaalla ja tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti eikä ala kuulu luomusitoumukseen.

Sitoumuksen ulkopuolelle jätettävät lohkot

Luomusitoumuksen ulkopuolelle voidaan jättää pellot, joilla
 1. myyntikasvilistalla lueteltujen myyntikasvien tuottaminen on vaikeaa
 2. ei voida noudattaa viljelykiertoa tai
 3. jotka poistetaan maatalouskäytöstä sitoumuskauden aikana.
Vaatimus ei koske osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalan ulkopuolisia lohkoja, jotka ovat tavanomaisessa tuotannossa.

6. Myyntikasvivaatimus

Myyntikasveja on viljeltävä sitoumusvuoden aikana yhteensä keskimäärin vähintään 30 % siirtymäkauden ohittaneesta sitoumusalasta.
 
Myyntikasvivaatimuksen ei tarvitse täyttyä, jos
 1. tilalla on luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumus ja tilan sitoumusalasta käytetään vähintään 50 % oman karjan rehun tuotantoon.
 2. tila on tehnyt yhteistyösopimuksen rehun tuotannosta luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen tehneen tilan kanssa.
  • Yhteistyöstä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa on perusteltava vastaanottavan tilan rehun tarve sopimukseen määritetylle rehumäärälle.
Myyntikasvivaatimus koskee myös avomaan vihanneksien perusteella tehtyä osittaista sitoumusta 
 • Avomaan vihannesten viljelyssä oleva ala kerryttää myyntikasvien määrää kaksinkertaisesti.
 • Esimerkki: Tilalla on 10 hehtaaria luomusitoumus, joista 8 hehtaaria on nurmella 2 hehtaaria avomaanvihanneksia. Myyntikasvivaatimus on 3 hehtaaria.
  --> Myyntikasvivaatimus täyttyy, koska 2 hehtaaria * 2 = 4 hehtaaria.
Myyntikasviksi ei lueta ennen tuleentumista korjattuvia viljoja eikä palkoviljoja ja niiden seoskasvustoja.

7. Kotieläintuotannon sitoumus ja korvaus

 • Jotta hakija voi hakea korvausta luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on sitouduttava myös luonnonmukaiseen kasvintuotantoon.
 • Hakijan on ilmoitettava sitoumusta hakiessa eläinlaji/lajit, jotka hän haluaa sitoumukselle.
 • Hakijan on liityttävä luomuvalvontajärjestelmään sen eläinlajin/-lajien osalta, joita sitoumus koskee.
 • Hakijan on kuuluttava eläinten osalta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumusvuoden ajan, vaikka tarvittava keskimääräinen eläinmäärä tulisi täyteen jo aiemmin.
 • Tilalla voi olla myös tavanomaisesti tuotettuja eläimiä, jos eläimet ovat eri eläinlajia kuin luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa olevat eläimet.
 • Viljelijän, jolla on sitoumus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, on noudatettava perustason vaatimuksena niitä eläinsuojelulainsäädännön määräyksiä, jotka liittyvät veden saantiin, ravintoon sekä pitopaikan ja laitumen turvallisuuteen:

Koulutusvaatimus uusilla tiloilla:

 • 5 pv luomukasvintuotannonkoulutus
 • 2 pv luomukotieläinkoulutus tai muun vastaava koulutus

Eläinmäärä

 • Hakijalla on oltava luonnonmukaisesti kasvatettuja tuotantoeläimiä keskimäärin vähintään 5 eläinyksikköä (ey) jokaisena sitoumusvuonna.
 • Jos eläinyksikkövaatimus (5 ey) ei sitoumusvuonna täyty tai tuotantosuunta muutetaan eläintuotannosta kasvinviljelytuotantoon, korvausta maksetaan vain kasvintuotannosta.

Eläinlajit, joista hakija voi tehdä sitoumuksen:

 • Naudat: lypsylehmät, emolehmät, muut naudat
 • Lampaat ja vuohet
 • Siat: emakot, lihasiat, karjut
 • Siipikarja: kanat ja kukot, broilerit, kalkkunat, hanhet, ankat ja kyseisen siipikarjan emolinnut.

Eläinlajeja voi vaihtaa tai lisätä sitoumuskauden aikana, uudelle eläinlajille on tehtävä alkutarkastus

Eläintiheys

 • Tilan eläintiheyttä laskettaessa otetaan huomioon maatilan keskimääräinen eläinmäärä kalenterivuoden aikana.
 • Hallinto saa tilan eläinmäärät eläinrekistereistä.
 • Poikkeuksena siipikarja, joista pitää jättää eläinmääräilmoitus.

Eläinmäärien laskenta-aika:

 • Normaalisti laskenta-aika on kalenterivuosi.
 • Jos eläimet liitetään luomuvalvontaan sitoumusvuoden jo alettua (1.5. jälkeen), laskenta-aika on seuraavan kalenterivuoden alusta 1.1.—31.12.
  • jos eläimet on liitetty luomuvalvontaan ennen sitoumusvuoden alkua, laskenta aika on 1.5.—31.12. Seuraavina vuosina kalenterivuosi.
 • Laskennan perusteena olevaa eläinlajia voidaan muuttaa vain sitoumus- tai kalenterivuoden alusta.

8. Osittainen sitoumus, avomaan vihannesten viljely

 • Sitoumus voidaan tehdä vain osalle tilan lohkoista. Sitoumusta ei tarvitse tehdä kaikista tilan lohkoista.
  • Osittainen luomusitoumus ei voi olla sitoumus, josta vain esimerkiksi suojavyöhykelohkot on jätetty sitoumuksen ulkopuolelle.
 • Osittaisen luomusitoumuksen sitoumusalalla on viljeltävä
  • vuosittain avomaan vihanneksia vähintään 1 hehtaarin alalla.
  • Muilla sitoumuksen kohteena olevilla peltolohkoilla voidaan viljellä avomaanvihannesten lisäksi myös muita kasveja, jos tuotanto on järjestetty tuotantoyksiköihin luomuasetuksen mukaisesti siten, ettei samaa kasvia viljellä sekä luomuna että tavanomaisena
 • Myyntikasvivaatimus koskee myös tilan osittaista sitoumusta, avomaan vihanneksia:
  • avomaanvihannesten viljelyssä oleva ala kerrotaan kahdella, muu sitoumusala normaalisti.
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvausta voidaan maksaa vain tilan osittaisen sitoumuksen perusteella, jos viljelijä ilmoittaa vuosittain tukihakemuksessa avomaan vihanneksia olevan viljelyssä vähintään 1hehtaaria.
 • Jos hakija ilmoittaa avomaavihanneksia jonakin vuonna alle 1 hehtaaria, mutta luomusitoumuksen vähimmäisalan vaatimus täyttyy, korvausta ei makseta, mutta sitoumus pysyy voimassa. Luomusitoumuksen vähimmäisala on 5 hehtaaria tai 1 hehtaaria puutarhakasveja.

9. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus ja muiden tukien yhteensovitus

Luomukorvaus ja ympäristökorvaus

 • Luomutila voi valita puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelumenetelmän toimenpiteestä vain menetelmän:
  • Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate monivuotisille kasveille.
 • Jos luomutila valitsee Kiertotalouden edistämistä koskevan lohkotoimenpiteen, se voi käyttää vain luomussa sallittuja lannoitteita.

Eläinten hyvinvointikorvaus:

 • Luomukotieläinsitoumustila ei voi valita toimenpiteitä:
  • nuorkarjan laidunnus
  • emo- ja lypsylehmien laidunnus
  • nautojen ulkoilu
  • lampaiden ja vuohien laidunnus.

Ekojärjestelmä:

 • Luomutila ei voi valita viherlannoitusnurmi -toimenpidettä.

Kesannot ja luonnonhoitonurmet:

 • Luomusitoumuksen kohteena olevasta alasta voi olla kesantona tai luonnonhoitonurmena vuosittain enintään 25 prosenttia.

10. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen maksaminen

 • Kasvintuotanto: 160 € / hehtaari
 • Kotieläintuotanto: 160 €/hehtaari + 130 € / 0,5 ey / hehtaari
 • Avomaan vihannestuotanto: 590 € / hehtaari
 • Korvausta ei makseta
  • Puuvartisten energiakasvien alasta
  • Muun hampun kuin EU kokonaan rahoittamaan perustulotukeen oikeuttavan hampun alasta
  • Suojavyöhykelohkoista
  • Ekojärjestelmän luonnonhoitonurmista ja monimuotoisuuskasveista.
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus voidaan maksaa niistä luomusitoumukseen sisältyvistä korvauskelpoisista aloista, jotka on ilmoitettu kyseisenä vuonna tukihakemuksella Ruokaviraston määräämällä tavalla ja jotka ovat viljelijän hallinnassa kyseisenä vuonna viimeistään 15.6.
 • Jos maatila on antanut osittaisen luomusitoumuksen avomaan vihannesviljelyn perusteella, luonnonmukaisen tuotannon korvaus maksetaan vuosittain viljeltävän kasvin perusteella.
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus saadaan maksaa ensimmäisenä sitoumusvuonna luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyvällä tilalla vasta sen jälkeen, kun viljelijän maatilalla tehty tuotantotarkastus on hyväksytty.

11. Sitoumusalan muuttaminen/lisääminen

 • Hakija voi lisätä vuosittain sitoumukselle korvauskelpoista peltoalaa, jos se on mahdollista valtion talousarvion määrärahatilanteen perusteella.
 • Lisäalan perusteella ei jatkossa tehdä enää uusia sitoumuksia.
 • Sitoumukselle voidaan liittää myös uusia lohkoja, jotka ovat olleet toisen luomusitoumuksen tehneen viljelijän luomusitoumuksella edellisenä vuonna.

12. Sitoumusalan muuttaminen/poistaminen

 • Luomusitoumuksesta voi poistua korvauskelpoista alaa, jos alan hallinta siirretään toiselle, ja jos luomusitoumukseen sisältyvä ala ei poistamisen jälkeen laske alle vähimmäisalan.
 • Sitoumus raukeaa ilman takaisinperintää, jos korvauskelpoinen ala tai eläinmäärä vähenee alle vähimmäismäärän koko tilan hallinnan siirron yhteydessä
 • Jos korvauskelpoinen ala vähenee alle vähimmäisalan muusta syystä, sitoumus lakkaa ja maksetut korvauksen peritään takaisin.
 • Hallinto voi muuttaa sitoumusalaa sitoumuskauden aikana valvonnan, peltolohkorekisterin ajantasaistuksen ja korvauksen saajan hakemuksen perusteella.

13. Koko sitoumuksen tai sen osan siirto

 • Koko sitoumuksen voi siirtää tai jakaa saman tilan osalliselle tai toisen tilan viljelijälle.
 • Siirron saaja voi jatkaa sitoumusta tai sen osan noudattamista jäljellä olevan sitoumuskauden ajan.
 • Siirron saajan tulee täyttää korvauksen saajan edellytykset: aktiiviviljelijä, ikävaatimus, luonnonmukaisen tuotannon koulutusvaatimus, luomuvalvontaan kuuluminen.
 • Jos siirronsaaja ei jatka sitoumuksen noudattamista, sitoumus raukeaa ja sitoumuksesta luopujalle ei seuraa takaisinperintää.

14. Sitoumuksesta luopuminen

 • Hakija voi luopua sitoumuksesta kesken sitoumuskauden ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteissa
 • Näitä ovat esimerkiksi
  • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonkatastrofi tai ankara sääilmiö;
  • tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
  • eläinkulkutauti, kasvitaudin puhkeaminen tai kasvintuhoojan esiintyminen, joka vahingoittaa tuensaajan koko karjaa tai osaa siitä tai viljelykasveja
  • koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä
  • tuensaajan kuolema
  • tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan.