Broilerit

Broilerilla tarkoitetaan lihantuotantoa varten pidettävää kanaa. Broilereiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. 

Broilereiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella broilereiden suojelusta. Tässä asetuksessa asetetaan muun muassa yksityiskohtaisia pitopaikkojen kokoa sekä eläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevia vaatimuksia.

Kuolleisuus ja jalkapohjatulehdusten arviointi broilereiden hyvinvointia kuvaavia tekijöitä

Eläinsuojelulain mukaan broilereiden kuolleisuus kasvatusaikana ja jalkapohjatulehdusten määrä arvioidaan jokaisesta teurastetusta broileriparvesta. Havaintojen perusteella tarkastuseläinlääkäri arvioi broilereiden hyvinvointia kasvatusaikana. Aluehallintovirasto voi tietyin perustein määrätä kasvatustiheyttä laskettavaksi, jos tehty arvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen tilalla. Tuottaja voi osoittaa hänestä riippumattomat tai poikkeukselliset syyt, jotka ovat vaikuttaneet broilereiden korkeaan kuolleisuuteen tai jalkapohjien huonoon kuntoon.

Lisäksi lakiin sisältyy eräitä broilereiden pitoa koskevia erityisvaatimuksia käytettäessä suurimpia kasvatustiheyksiä. Edellä mainituista asioista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa broilereiden suojelusta. Asetuksessa säädetään myös yksityiskohtaisesti kasvatusosaston ja olosuhteiden vaatimuksista, broilereiden hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä juotosta ja ruokinnasta.

Broilereiden pitäjältä edellytetään koulutusta

Broilereiden pitäjällä, joka on vastuussa vähintään 500 broilerin hoidosta, on oltava säädöksen edellyttämä koulutus. Broilereiden pitäjällä on myös velvollisuus opastaa broilereita käsitteleviä työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista.

Broilereiden pitäjiltä edellytetty ammattitaitovaatimus sisältyy Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon osaan Siipikarjan lihan ja munien tuottaminen. Lisätietoa järjestettävästä koulutuksesta löytyy Opetushallituksen internetsivujen kautta, tai ottamalla suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin.

Ulkomailla hankitun ammattipätevyyden tuottamasta oikeudesta toimia broilereiden pitäjänä Suomessa päättää Ruokavirasto. Asiaan sovelletaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia 1384/2015.

Tiedoista on kirjapito- ja ilmoitusvelvollisuus

  • Eläintunnistusjärjestelmälain (238/2010) tarkoittamaa luetteloa tuotujen broilereiden lukumäärästä ym. on pidettävä kasvatusosastoittain.
  • Jos broilereiden kasvatustiheys on yli 33 elopainokiloa neliömetriä kohti
    • Broilereiden omistajan tai pitäjän on laadittava broilerikasvattamon tuotantojärjestelmästä kirjallinen kuvaus, johon on sisällytettävä tekniset tiedot rakennuksista ja niiden laitteista.
    • Broilereiden omistajan tai pitäjän on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä tai siihen tehtävästä muutoksesta sekä tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista. Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä  Ilmoitus aluehallintovirastolle -lomakkeen ja toimittamalla sen sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.
  • Broilereiden omistajan tai pitäjän on toimitettava teurastamoon tiedot parven pitopaikasta, kuolleisuudesta ja hybridistä lähettäessään broilereita teurastettaviksi.

Edellytykset nostaa broilereiden kasvatustiheyttä yli 39 elopainokiloa neliömetrillä

Broilereiden kasvatustiheyttä voidaan nostaa yli 39 elopainokiloon, mutta enintään 42 elopainokiloon neliömetriä kohti, jos seuraavat edellytykset täyttyvät

  • Broilerikasvattamon eläinsuojelutarkastuksissa ei ole todettu eläinsuojelusäännösten vastaista toimintaa viimeisen kahden vuoden aikana
  • Broilereiden omistaja tai pitäjä käyttää hyvän käytännön opasta. Hyvän tuotantotavan opas löytyy esimerkiksi Siipikarjaliiton sivuilta
  • Broilereiden kuolleisuus on riittävän alhainen
Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2021