Viljeltävät kalat

Viljeltävien kalojen pidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten pidolle. Yksityiskohtaiset vaatimukset viljeltävien kalojen pidolle annetaan valtioneuvoston asetuksessa.

Asetus tarkentaa viljeltävien kalojen pidon eläinsuojeluvaatimuksia

1.11.2010 voimaan tullutta asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltäviin kaloihin. Asetusta sovelletaan tietyin osin myös luonnonravintolammikoissa kasvatettaviin kaloihin. Asetuksen vaatimukset eivät koske harrastuseläiminä pidettäviä kaloja ja akvaarioita.

Asetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset viljeltävien kalojen pitopaikan rakenteille, laitteille, puhtaanapidolle ja veden laadulle sekä kalojen käsittelyyn käytettäville laitteille ja välineille. Lisäksi asetuksessa on vähimmäisvaatimuksia kalojen hyvinvoinnin seurannalle ja hyvinvoinnista huolehtimiselle, kalojen ruokinnalle ja käsittelylle sekä kalojen siirroille viljelylaitoksen alueella.

Pitopaikka

Viljeltävien kalojen pitopaikan on oltava sellainen, että kalojen karkaaminen on mahdollisimman vähäistä ja luonnonvaraisista kaloista tai petoeläimistä aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni. Pitopaikassa ei saa olla teräviä kulmia tai ulokkeita eikä materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa kaloja. Kalojen pitopaikka on puhdistettava säännöllisesti ja veden laatu on tarkastettava riittävän usein.

Laitteet ja välineet

Jos kalojen hyvinvointi ja terveys ovat riippuvaisia automaattisesta tai muusta mekaanisesta laitteesta, laitteen toimivuus on tarkastettava vähintään kerran päivässä. Laitteessa on oltava hälytysjärjestelmä toimintahäiriöiden varalle ja hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti. Tarvittaessa laitteella on oltava varajärjestelmä, joka toimii laitteen sijasta toimintahäiriön aikana.

Kiertovesijärjestelmässä on oltava happipitoisuuden mittaukseen perustuva hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen happipitoisuuden laskiessa liian alhaiseksi.

Kalojen lajitteluun, pyydystämiseen, siirtämiseen ja muuhun käsittelyyn käytettävien laitteiden on oltava sellaisia, että ne eivät vahingoita kaloja. Laitteita ja välineitä on käytettävä siten, että kaloille aiheutetaan mahdollisimman vähän rasitusta ja vaurioita.

Kalojen hyvinvoinnista huolehtiminen sekä ruokinta

Kalojen kasvatustiheys ei saa olla niin suuri, että se vaarantaa kalojen hyvinvoinnin ja terveyden. Kasvatustiheyttä arvioitaessa on otettava huomioon kalalaji, ympäristöolosuhteet sekä käytettävät kasvatus- ja ruokintamenetelmät. Kalojen pitopaikka ja hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä, ellei se ole mahdotonta vaikeiden sääolojen, jääpeitteen tai käytettävän kasvatusmenetelmän vuoksi.

Kaloille on annettava riittävästi ravintoainekoostumukseltaan niille sopivaa rehua. Äkillisiä rehun laadun, rehun määrän tai ruokintamenetelmän muutoksia on vältettävä, ellei muutos ole tarpeen kalojen hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi.

Kalojen käsittely ja siirto viljelylaitoksen alueella

Kalojen käsittelyä on vältettävä. Jos käsittely on välttämätöntä, kaloja on käsiteltävä siten, että ne rasittuvat mahdollisimman vähän. Käsittelyajan on oltava mahdollisimman lyhyt. Jos kala joudutaan ottamaan käsittelyä varten pois vedestä, kalan kanssa kosketuksiin joutuvat laitteet ja välineet on kostutettava.

Kalojen hyvinvointi ja terveys on tarkastettava ennen siirtoa. Sairaita tai huonokuntoisia kaloja ei saa siirtää, ellei se ole tarpeen kalojen asianmukaisen hoidon järjestämiseksi. Kaloja siirrettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota veden laatuun kuten happipitoisuuteen, hiilidioksidipitoisuuteen sekä veden lämpötilaan ja happamuuteen.

Lopetus tai teurastus sekä kuljettaminen

Kaloja lopetettaessa tai teurastettaessa tulee huomioida, että eläinsuojelulainsäädännössä on myös näitä toimenpiteitä koskevia vaatimuksia. Kalojen kuljettamiselle on puolestaan omat vaatimuksensa eläinkuljetuslainsäädännössä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018