Otantaan perustuvat tarkastukset 2015

Vuonna 2015 määrättiin 411 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi (355 vuonna 2014). Tiloja tarkastettiin 342, näistä 304:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Laiminlyöntien raportoinnissa on huomioitu vain tilat, joilla oli eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 23 prosentilla tiloista. Tämä vastaa edellisvuoden tasoa. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Laiminlyöntejä, joissa olisi pitänyt ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, ei havaittu otantatiloilla lainkaan.

Naudat

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 181 nautatilalla. Laiminlyöntejä havaittiin 23 prosentilla tiloista, mikä on saman verran kuin edellisvuonna.

Laiminlyönneistä 44 % todettiin vasikoilla (2014 lähes 40 %), joilla yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan tilavaatimuksiin sekä puhtauteen ja turvallisuuteen. Ryhmäkarsinoissa ei aina ollut riittävästi tilaa jokaista eläintä kohden, ja vasikoita pidettiin yksittäiskarsinoissa yli sallitun iän. Tilojen ja laitteiden puhtaudesta, desinfioinnista ja turvallisuudesta ei huolehdittu riittävästi, eikä kaikilla vasikoilla ollut puhdasta ja kuivaa makuualuetta. Laiminlyöntejä havaittiin myös koskien vasikoiden juottoa tai ruokintaa.

Yleisimmät laiminlyönnit myös yli kuuden kuukauden ikäisillä naudoilla koskivat pitopaikan puhtaana pitoa ja makuupaikkaa. 13 %:lla tarkastetuista nautatiloista naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa. Ruokinnan ja juoton puutteita havaittiin 8 %:lla valvotuista nautatiloista. Edellisvuosien tapaan myös sorkanhoidossa havaittiin puutteita usealla tilalla. Sen sijaan vain kahdella tilalla havaittiin kytkettynä pidettävien lehmien ja hiehojen laidunnus- tai jaloittelutarhavaatimuksen laiminlyönti. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä sairauksien hoidosta tai kuolleiden eläinten lukumäärästä pidettävän kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli alle 4 %.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 35. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 20 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on vähemmän kuin vuotta aiemmin (29 %).

Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 1,9. Puutteita havaittiin virikemateriaalin tarjoamisessa (3/35), lähinnä häkissä pidettävien emakoiden kohdalla. Muut yksittäiset laiminlyönnit liittyivät tilojen puhtauteen, valaistukseen, sopivaan lämpötilaan, pitopaikan turvallisuuteen sekä ryhmässä pidettävien sikojen riittävään ruokailutilaan. Edellisistä vuosista poiketen kirjanpidon puutteita ei havaittu yhdelläkään tilalla.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 6. Tarkastetuista kanaloista yhdessäkään ei havaittu laiminlyöntejä.

Broilerit

Broileritiloja tarkastettiin 9, joista kahdella havaittiin puutteita. Laiminlyönnit koskivat sallitun kasvatustiheyden ylitystä, valaistusta sekä onnistumista eläinten lopettamisessa.

Turkiseläimet

Turkiseläintiloja tarkastettiin 24, joista yhdellätoista (48 %) havaittiin puutteita. Kolmen edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25 %–54 % tarkastetuista turkistiloista. Havaitut laiminlyönnit ovat säilyneet melko samanlaisina. Yleisimmät laiminlyönnit liittyivät häkkien verkkopohjan kuntoon, sekä eläimille sopivan virike- ja pureskelumateriaalin tarjoamiseen. Erityisesti kettuhäkkien verkkopohjan muovitukset olivat huonokuntoisia. Aiemmista vuosista poiketen kirjanpidon laiminlyöntejä havaittiin sen sijaan ainoastaan yhdellä tilalla.

Lampaat ja vuohet

Tarkastetuista 35 lammastilasta kuudella (17 %) havaittiin laiminlyöntejä. Neljällä tilalla ainoa puute oli lääkekirjanpidon laiminlyönti. Muut laiminlyönnit liittyivät sairaan eläimen asianmukaiseen hoitoon ja riittävään karsinapinta-alaan. Tarkastetuista 8 vuohitilasta yhdessäkään ei havaittu laiminlyöntejä.

Ankat ja hanhet

Ankka- ja hanhitiloja tarkastettiin yhteensä seitsemän. Ainoastaan yhdellä ankkatilalla havaittiin tilojen puhtaanapitoa, veden saantia ja kirjanpitoa koskevia puutteita.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018