Otantaan perustuvat tarkastukset 2017

Vuonna 2017 määrättiin 405 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2016. Valvonnoissa painotettiin erityisesti nautatiloja. Tiloja tarkastettiin 377, näistä 360:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 17 prosentilla tiloista, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Todettujen puutteiden analysoinnissa sekä eläinlajikohtaisissa tuloskaavioissa mukaan on otettu vain 10.4.2018 valmiiksi saatetut valvonnat (352 kappaletta). Valmiiksi saatetuista valvonnoista 15 %:ssa (53/352) havaittiin rikkomuksia.

Naudat

Tarkastuksia tehtiin yhteensä 292 nautatilalla. Laiminlyöntejä havaittiin 15 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2016 (17 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 32 % todettiin vasikoilla (2016 29 %). Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan tilavaatimuksiin sekä puhtauteen ja turvallisuuteen. Myös vuonna 2017 laiminlyönnit kohdistuivat pääasiassa pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen.  Se sijaan tilavaatimuksiin liittyviä laiminlyöntejä ei havaittu juuri ollenkaan.Usealla tilalla havaittiin laiminlyöntejä ulkotarhan turvallisuudessa ja kuivana pysymisessä samoin kuin vasikoiden juottoon liittyviä laiminlyöntejä.

Vanhemmilla naudoilla (yli 6 kuukautta) yleisimmät laiminlyönnit koskivat pitopaikan turvallisuutta ja puhtaana pitoa ja sekä asianmukaisen makuupaikan vaatimusta. 5 %:lla tarkastetuista tiloista naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa (vuonna 2016 4 %). 11 tilalla oli laiminlyöntejä ulkotarhan turvallisuudessa ja kuivana pysymisessä ja kuudella tilalla ei ollut ulkotarhassa ja laitumella riittävää säänsuojaa. Sekä sorkanhoidossa että sairastuneista ja vahingoittuneista naudoista huolehtimisessa havaittiin puutteita 2 %:lla tiloista (vuonna 2016 4 %). Ruokinnassa ja juotossa havaittiin puutteita selvästi enemmän kuin vuonna 2016: 9 tilalla nautojen saatavilla ei ollut päivittäin riittävästi vettä ja 5 tilalla naudat eivät saaneet riittävästi niille sopivaa rehua. Kolmella tilalla havaittiin kytkettynä pidettävien lehmien ja hiehojen laidunnus- tai jaloittelutarhavaatimuksen laiminlyönti. Viidellä tilalla ei ollut riittävästi henkilökuntaa. Kaikilla näillä tiloilla oli useita vakavia eläinten hyvinvointia heikentäviä laiminlyöntejä. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 2 %.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 20. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 15 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on vähemmän kuin vuotta aiemmin (28 %). Tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä kohosi edellisestä vuodesta (3,2 à 5).

Suurin osa laiminlyönneistä liittyi tilojen puhtauteen, turvallisuuteen ja kunnossa pitoon. Puutteita virikemateriaalin tarjoamisessa havaittiin vain yhdellä tilalla. Muut yksittäiset laiminlyönnit liittyivät muun muassa tilavaatimuksiin, eläinsuojan olosuhteisiin sekä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Useina vuosina yleisiä kirjanpidon puutteita ei havaittu yhdelläkään tilalla.

Munivat kanat ja broilerit

Tiloista, joilla oli munivia kanoja (3 kappaletta), ei havaittu puutteita. Edellisenä vuonna laiminlyöntejä oli 28 prosentilla tarkastetuista tiloista (19 kappaletta). Broileritiloilla (2 kappaletta) ei havaittu lainkaan laiminlyöntejä.

Turkiseläimet

Turkiseläintiloista 23 %:lla havaittiin puutteita eli selkeästi vähemmän kuin useana edellisenä vuotena. Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 3,2, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna (2,3). Yleisimmät laiminlyönnit liittyivät pitopaikan pohjan tai lattian ja häkkien verkkopohjan kuntoon sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen. Sairastuneista ja vahingoittuneista turkiseläimistä ei myöskään aina huolehdittu asianmukaisesti. Aiempina vuosina yleinen sopivan pureskelu- ja virikemateriaalin puute sen sijaan havaittiin vain yhdellä tarhalla.

Lampaat

Lammastiloilla laiminlyöntien osuus laski edellisvuodesta (18 %). Vain yhdellä tilalla (8 %) havaittiin 4 erillistä laiminlyöntiä.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2018