Otantaan perustuvat tarkastukset 2019

Vuonna 2019 määrättiin 421 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2018. Valvonnoissa painotettiin erityisesti lammastiloja. Tiloja tarkastettiin 379, näistä 345:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 30 prosentilla tiloista, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Laiminlyöntien osuus kasvoi selvästi naudoilla, lampailla ja sioilla. Osittain tämä johtunee siitä, että valvonta on entistä paremmin onnistuttu kohdistamaan riskitiloille.

Naudat

Tarkastetuista nautatiloista yhteensä 171:llä oli eläimiä. Laiminlyöntejä havaittiin 34 prosentilla tiloista, mikä lähes kolminkertainen määrä vuoteen 2018 (11 %) verrattuna. Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 30 % todettiin vasikoilla (2018 44 %). Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen sekä tilavaatimuksiin, niin myös vuonna 2019. Vuonna 2019 mikään yksittäinen laiminlyönti ei kuitenkaan korostunut.

Vanhemmilla naudoillakaan (yli 6 kuukautta) yksittäiset laiminlyönnit eivät korostuneet. Kahdeksalla prosentilla tarkastetuista tiloista naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa (vuonna 2018 2 %). Eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdittu yhdeksällä prosentilla tiloista ja sorkkahoitoon liittyviä puutteita oli viidellä prosentilla tiloista eli aiempia vuosia enemmän (2018 1,4 %).  Viidellä tilalla havaittiin kytkettynä pidettävien lehmien ja hiehojen laidunnus- tai jaloittelutarhavaatimuksen laiminlyönti. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 4 %.

Lampaat ja vuohet

Lammastiloilla (99 kpl) laiminlyöntien osuus nousi 20 %:iin edellisvuodesta (0 %). Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 3,7. Yleisimmin puutteita havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa. Pitopaikan puhtauteen sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä puutteita oli 15 tilalla. Eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdittu riittävästi yhdeksällä tilalla. Veden tai sopivan rehun riittävässä saannissa oli puutteita yhdeksällä tilalla. Kuudella tilalla lampaita ei keritty vähintään kerran vuodessa tai niiden sorkkia ei tarkastettu riittävän usein. Kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 14 %.

Viidestä tarkastetusta vuohitilasta ei yhdelläkään ollut laiminlyöntejä.

Turkiseläimet

Turkiseläintiloja tarkastettiin 31 ja niistä 35 %:llä havaittiin puutteita. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2018 (37 %). Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 3,6, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna (2,3). Yleisimmin puutteita havaittiin suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvissä vaatimuksissa. Viidellä tarhalla pitopaikan tilavaatimukset eivät täyttyneet. Puutteita pureskelu- ja virikemateriaalin käytössä oli neljällä tarhalla. Useina aiempina vuosina pitopaikan pohjan tai lattian ja häkkien verkkopohjan kuntoon sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyvät puutteet ovat olleet melko yleisiä, mutta nyt niitä havaittiin neljällä tilalla. Lisäksi neljällä tilalla havaittiin laiminlyöntejä liittyen tarhan aitaamiseen tai eläinten karkaamisen estämiseen muulla tavoin. Sairastuneista ja vahingoittuneista turkiseläimistä ei myöskään aina huolehdittu asianmukaisesti (2 tilaa). Vuotta aiemmin yleiset puutteet turkiseläinten asianmukaisessa lopettamisessa (11) vähenivät ja niitä havaittiin yhdellä tilalla. 

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 32. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 41 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (27 %). Tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla (2,7).

Suurin osa laiminlyönneistä liittyi tilojen puhtauteen puhtaana pitoon tai kuivitukseen (12 tilaa). Lisäksi puutteita virikemateriaalin tarjoamisessa havaittiin kuudella tilalla. Useina vuosina yleisiä kirjanpidon puutteita havaittiin kaksi ja tilasiementäjän tarvitsema kelpoisuus puuttui yhdellä tilalla

Munivat kanat ja broilerit

Broileritiloilla (7 kpl) ei havaittu laiminlyöntejä. Valvottavaksi määrätyillä tiloilla, joilla oli munivia kanoja, ei ollut eläimiä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2020