Otantaan perustuvat tarkastukset 2020

Vuonna 2020 määrättiin 341 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on noin viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2019. Valvottavien tilojen lukumäärää jouduttiin vähentämään koronapandemian vuoksi. Tiloja tarkastettiin 314, näistä 283:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 27 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laiminlyöntien osuus pieneni jonkin verran lähes kaikilla tarkastetuilla eläinlajeilla. Turkistiloilla ei havaittu laiminlyöntejä lainkaan. Valvonta onnistuttiin kohdistamaan hyvin riskitiloille.

Naudat

Tarkastetuista nautatiloista yhteensä 200:lla oli eläimiä. Laiminlyöntejä havaittiin 30 prosentilla tiloista, mikä hieman vähemmän kuin vuonna 2019 (34 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 32 % todettiin vasikoilla (2019 30 %). Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina, kohdistuen pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen sekä tilavaatimuksiin. Vuonna 2020 painottuivat erityisesti pitopaikan ja eläinten puhtauteen liittyvät laiminlyönnit.

Vanhemmilla naudoilla (yli 6 kuukautta) yksittäiset laiminlyönnit eivät korostuneet. Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista ei huolehdittu riittävästi 22 tilalla (11 %). 16 %:lla tarkastetuista tiloista (31 tilaa) naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa. Eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdittu 12 prosentilla tiloista ja sorkkahoitoon liittyviä puutteita oli noin viidellä prosentilla tiloista.   Viidellä tilalla todettiin, ettei niillä ollut riittävästi henkilökuntaa. Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä edellisen vuoden tapaan, kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 4 %.

Lampaat ja vuohet

Lammastiloilla (49 kpl) sekä laiminlyöntien osuus (20 → 16 %) että laiminlyöntien lukumäärä tilaa kohti laskettuna (3,7 → 2,9) laski edellisvuodesta. Yleisimmin puutteita havaittiin eläinten hyvinvointiin suoraan liittyvissä vaatimuksissa. Pitopaikan puhtauteen sekä pitopaikan rakennusten ja laitteiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä puutteita havaittiin 10 kertaa. Kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 9 %.

Tarkastetulla vuohitilalla ei ollut laiminlyöntejä.

Turkiseläimet

Yhdelläkään turkiseläintiloista, joilla oli tarkastushetkellä eläimiä (7), ei havaittu puutteita. Tämä on ensimmäinen kerta nykymuotoisen raportoinnin historiassa, sillä seitsemän edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25 % ‑ 66 % tarkastetuista turkistiloista. Vuonna 2020 tilat valittiin satunnaisesti ja koronapandemian niitä valvottiin vähän. Koronariskin vuoksi turkistilojen valvonnassa pyrittiin välttämään erityisesti minkkitiloja.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 20. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 25 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin (41 %). Tilaa kohti laskettujen laiminlyöntien määrä (7,8) nousi sen sijaan lähes kolminkertaiseksi edellisestä vuodesta (2,7).

Suuri osa laiminlyönneistä liittyi tilojen puhtaana pitoon tai kuivitukseen (14 kpl). Lisäksi puutteita virikemateriaalin tarjoamisessa havaittiin viidellä tilalla. Kahdella tilalla arvioitiin, että niillä ei ole riittävästi pätevää henkilökuntaa. Useina vuosina yleisiä kirjanpidon puutteita havaittiin vain yhdellä tilalla.

Broilerit

Kahdella (33 %) broileritilalla kuudesta tarkastetusta raportoitiin laiminlyöntejä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2021