Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö

Uutta lainsäädäntöä eläinten lääkitsemisestä sovelletaan 1.12.2014 lähtien. Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014; lääkitsemislaki) on uudistettu kokonaan. Siihen on siirretty lääkelaista (395/87) eläinlääkärin lääkkeiden luovuttamista koskevat säännökset. Lääkitsemislain nojalla on annettu viisi asetusta, joissa säädetään tarkemmin lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläimille, tiettyjen lääkeaineiden käytön rajoituksista tai kielloista sekä lääkkeistä pidettävistä kirjanpidoista. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten lääkitsemisestä annetun lain 21 §:n tarkoittamasta kirjanpidosta koskee vain apteekkeja ja lääketukkukauppoja. Maa- ja metsätalousministeriön antama asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008) on edelleen voimassa.

Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) (muutos 570/2021, 41 § 5 momentti)

Laissa säädetään eläinlääkärin oikeudesta hankkia lääkkeitä, lääkkeiden säilytyksestä ja hävityksestä sekä lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä. Lisäksi laissa säädetään lääkkeistä pidettävistä kirjanpidoista sekä valvonnasta. Lääkitsemislain tarkoituksena on ehkäistä eläinten lääkinnästä aiheutuvia haittoja sekä edistää tarkoituksenmukaista lääkkeiden käyttöä.

MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/2014)

Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset lääkkeiden käytöstä eläimille mukaan lukien tuotantoeläimet ja hevoset, joita koskee erityisiä säännöksiä. Lisäksi asetuksessa on säädetty lääkkeiden luovutuksesta ja sen ehdoista yleisesti. Asetuksessa on myös oma luku lääkkeiden varalle luovuttamisesta valtakunnallisiin terveydenhuolto-ohjelmiin kuuluville tiloille. Asetuksessa säädetään myös lääkkeiden hankkimisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä eläinlääkärin velvollisuudesta antaa tietoja käytetyistä ja luovutetuista lääkkeistä.

MMMa tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta (21/2014) 

Asetuksessa säädetään eläimen omistajan tai haltijan velvollisuudesta pitää kirjanpitoa tuotantoeläimelle annetuista lääkityksistä. Kirjanpitoon merkitään kaikki tuotantoeläimelle annetut lääkkeet ja lääkerehut. Tiedot kirjanpitoon merkitään mahdollisimman pian lääkkeiden ja lääkerehun antamisen jälkeen. Kirjanpitoa säilytetään viisi vuotta huolimatta siitä, onko eläin elossa vai ei.

MMMa eläinlääkärien lääkekirjanpidoista (22/2014)

Eläinlääkärien kirjanpitoasetuksessa säädetään kirjanpidoista, joita eläinlääkäreiden on pidettävä hankituista, luovutetuista ja hävitetyistä lääkkeistä. Lisäksi erillistä kirjanpitoa on pidettävä toiseen käyttötarkoitukseen hyväksyttyjen lääkkeiden sekä tiettyjen hormonien käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä sekä alkoholin ja huumausaineiden määräämisestä.     
     
VNa 1054/2014 eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille,  muutos 11 § 2 mom.

Asetukseen on koottu lääkeaineet, joiden käyttö eläimille on joko kokonaan kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu. Osa kielloista koskee vain tuotantoeläimiä, mutta tiettyjen ihmisten vaikeiden infektioiden hoitoon tarkoitettujen mikrobilääkkeiden käyttörajoitukset koskevat kaikkia eläimiä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2021