Hevosten passien säilytyksessä ja lääkekäytössä paljon parannettavaa

Hevostallien lääkekäytön ja lääkekirjanpidon valvontaa tehtiin vuonna 2017 viiden aluehallintoviraston alueella. Käynnillä tarkistettiin myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Pääosa tarkastuksista tehtiin eläinsuojelulain mukaisen ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen toiminnan säännöllisen valvonnan yhteydessä. Vuoden aikana tarkastettiin yhteensä 57 tallia. Puutteita lääkekirjanpidossa, lääkkeiden käytössä tai säilytyksessä oli 86 % talleista. Vain 8 %:lla talleista oli hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt sekä kaikkien hevosten passit viivytyksettä esitettävissä.

Lainsäädännön edellytyksistä

Hevonen on lähtökohtaisesti elintarviketuotantoeläin, ellei passiin ole merkitty teurastuskieltoa. Eläinlääkärin on aina merkittävä teurastuskielto hevosen passiin ennen kuin hän käyttää tai määrää sille teurastuskiellon edellyttäviä lääkevalmisteita. Myös hevosen omistaja voi koska tahansa tehdä teurastuskieltomerkinnän passiin. Tällöin hevosta voidaan lääkitä myös muilla kuin elintarviketuotantoeläimille hyväksytyillä lääkkeillä. Hevosen pitäjän on varmistettava, että teurastuskieltomerkintä tallennetaan myös passeja myöntävän tahon ylläpitämään tietokantaan.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi teurastamo voi ottaa vastaan vain sellaisia hevosia, joiden passi vastaa kaikilta osin vaatimuksia ja kuuluu varmuudella kyseiselle hevoselle. Passissa on oltava vaaditut kohdat sekä merkinnöille teurastuskiellosta että EU:n hevoslääkeluettelon kuuden kuukauden pakollista varoaikaa edellyttävien lääkkeiden käytölle, jotta teurastamo voi todeta hevosen teurastuskelpoisuuden. Hevosen omistaja tai haltija vastaa siitä, että passin tiedot ovat oikein. Elintarvikekäyttöön kelpaamattomia hevosia ei voi viedä teurastamoon, vaan ne lopetetaan muualla.

Valvontaprojekti paljasti paljon epäkohtia tallien lääkekäytössä

Silloin, kun hevosella ei ole hevospassissa merkintää teurastuskiellosta, on hevosen omistajan tai haltijan pidettävä kirjaa hevoselle annetuista lääkkeistä tavalla, jota lainsäädäntö edellyttää tuotantoeläimiltä. Yli puolella talleista havaittiin puutteita, joita voi pitää elintarviketurvallisuuden kannalta merkittävinä. Joka kymmenennen tallin puutteet arvioitiin laajoiksi ja vakaviksi. Näillä talleilla ei ollut lainkaan lääkekirjanpitoa tai lääkekirjanpidosta puuttui suuri osa. Puuttuvan kirjanpidon lisäksi talleilta löydettiin teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, mutta yhdelläkään tallilla pidetyllä hevosella ei ollut teurastuskieltomerkintää passissa. Vain viidellä tallilla oli hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt ja ne pystyivät tarkastuksella esittämään kaikkien tallilla olevien hevosten passit.

Hevospassin on oltava hevosen pitopaikassa

Tarkastetuilla talleilla kaikkien hevosten passit olivat tarkastettavissa 21 tallilla. Kymmenellä tallilla suuri osa passeista puuttui. Lopuilla talleista puuttui joitakin passeja.

Kaikilla hevosilla pitää olla virallinen tunnistusasiakirja eli hevospassi. Passin on oltava aina siellä missä hevonenkin on, ja seurattava hevosta myös kuljetuksen aikana. Laitumella tai liikutettavana olevien hevosten passi on voitava esittää viivytyksettä. Passit tulee säilyttää talleilla huolellisesti esimerkiksi lukittavissa kaapeissa. Passien säilyttäminen hevosen omistajan kotona ei ole mahdollista, ellei koti ole hevosen pitopaikan välittömässä läheisyydessä.

Mitä hevosen pitäjän on tehtävä

  • Silloin, kun hevosella ei ole passissa merkintää teurastuskiellosta, hevoselle annetuista lääkkeistä pidetään kirjaa tuotantoeläimenä. Omistajan ja haltijan on sovittava, kuka kirjanpitoa pitää. Suositeltava tapa pitää kirjanpitoa on tehdä jokaiselle hevoselle oma vihko tai kansio, joka siirtyy hevosen mukana myös uuteen pitopaikkaan. Eläimen omistajan tai haltijan on pyydettäessä viipymättä esitettävä lääkekirjanpidon tiedot valvontaa varten.
  • Lähes kaikki tuotantoeläinten lääkkeet ovat reseptilääkkeitä. Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos hevosesi tarvitsee lääkkeitä. Tuotantoeläinten lääkkeitä ei saa tuoda ulkomailta.
  • Varmista, että hevospassin tiedot ovat ajan tasalla, ja passi on hevosen pitopaikassa viivytyksettä esitettävissä.
  • Varmista, että passiin merkitty teurastuskielto tallennetaan myös hevosen tietoja ylläpitävään tietokantaan. Suomessa tietokantoja ylläpitävät Suomen Hippos ja muut rotujen kantakirjaa pitävät yhteisöt.

Mitä eläinlääkärin on tehtävä

  • Jos käytät teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, merkitse teurastuskielto passiin ennen lääkitystä.
  • Merkitse passiin EU:n hevoslääkeluettelon lääkeaineiden käyttö ja käytöstä seuraava pakollinen kuuden kuukauden varoaika
  • Anna aina eläimen omistajalle tai haltijalle tiedot kaikista annetuista tai luovutetuista lääkkeistä kirjallisesti.
  • Muistuta omistajaa lääkekirjanpitovelvollisuudesta. Kirjanpitovelvollisuus riippuu siitä, onko passissa teuraskieltomerkintä ja mikä on hevosen käyttötarkoitus.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021