Hevosten passien säilytys ja lääkekirjanpito korjautuvat hitaasti talleilla

Kolmas hevostallien lääkekäytön valvontavuosi toi edelleen esiin puutteita useimmilla tarkastetuista talleista. Käynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Yhteensä tarkastettiin 78 tallia (69 tallia vuonna 2018). Vain 19 %:lla talleista olivat kaikki passit tarkastettavissa ja hyvät lääkekäytön ja lääkekirjanpidon käytännöt (14 % vuonna 20218). Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään.

Lääkitsemislainsäädäntö edellyttää merkintöjä passiin

Hevonen on lähtökohtaisesti elintarviketuotantoeläin, ellei passiin ole merkitty teurastuskieltoa. Eläinlääkärin on aina merkittävä teurastuskielto hevosen passiin ennen kuin hän käyttää tai määrää sille teurastuskiellon edellyttäviä lääkevalmisteita. Myös hevosen omistaja voi koska tahansa tehdä teurastuskieltomerkinnän passiin. Tällöin hevosta voidaan lääkitä myös muilla kuin elintarviketuotantoeläimille hyväksytyillä lääkkeillä. Hevosen pitäjän on varmistettava, että teurastuskieltomerkintä tallennetaan myös passeja myöntävän tahon ylläpitämään tietokantaan. Hevosen omistajan tai haltijan on myös pidettävä kirjaa hevoselle annetuista lääkkeistä, ellei passissa ole merkintää teurastuskiellosta.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi teurastamo voi ottaa vastaan vain sellaisia hevosia, joiden passi vastaa kaikilta osin vaatimuksia ja kuuluu varmuudella kyseiselle hevoselle. Passissa on oltava vaaditut kohdat sekä merkinnöille teurastuskiellosta että EU:n hevoslääkeluettelon kuuden kuukauden pakollista varoaikaa edellyttävien lääkkeiden käytölle. Hevosen omistaja tai haltija vastaa siitä, että passin tiedot ovat oikein. Elintarvikekäyttöön kelpaamattomia hevosia ei voi viedä teurastamoon, vaan ne lopetetaan muualla.

Valvontaprojekti paljasti paljon epäkohtia tallien lääkekäytössä ja lääkekirjanpidossa

Elintarviketurvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita todettiin 46 %:lla talleista (2017 ja 2018 noin 50 %:lla): lääkekirjanpidosta puuttui mm. tiedot varoajoista, yksittäisiä teurastuskielto- tai 6 kuukauden varoaikamerkintöjä puuttui passeista eikä tiedetty, mille hevoselle tallilla oleva teuraskieltovalmiste oli käytetty tai lääkkeitä oli hankittu ulkomailta. Puutteet arvioitiin laajoiksi ja vakaviksi 20 tallilla (26 %; vuonna 2018 13 %), koska koko tai suuri osa lääkekirjanpidosta puuttui tai tallilla oli useita teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, muttei teurastuskieltomerkintää passissa yhdelläkään hevosella eikä tietoa, mitä hevosta oli näillä lääkkeillä lääkitty.

Hevospassin on oltava hevosen pitopaikassa

Passien säilytyksessä puutteita oli edellisvuoden tapaan, mutta 53 %:lla talleista olivat kaikki passit tarkastettavissa (36 % vuonna 2018, 37 % vuonna 2017). Usein tallilta puuttui vuokratulla tallipaikalla olevien hevosten passeja.

Kaikilla hevosilla pitää olla virallinen tunnistusasiakirja eli hevospassi. Passin on oltava aina siellä missä hevonenkin on, ja seurattava hevosta myös kuljetuksen aikana. Laitumella tai liikutettavana olevien hevosten passi on voitava esittää viivytyksettä. Passit tulee säilyttää talleilla huolellisesti esimerkiksi lukittavissa kaapeissa. Passien säilyttäminen hevosen omistajan kotona ei ole mahdollista, ellei koti ole hevosen pitopaikan välittömässä läheisyydessä.

Mitä hevosen pitäjän on tehtävä

  • Silloin, kun hevosella ei ole passissa merkintää teurastuskiellosta, hevoselle annetuista lääkkeistä pidetään kirjaa elintarviketuotantoeläimenä. Jos eläimen haltija on muu kuin eläimen omistaja, tulee näiden sopia keskenään, kuka kirjanpitoa pitää. Suositeltava tapa pitää kirjanpitoa on tehdä jokaiselle hevoselle oma vihko tai kansio, joka siirtyy hevosen mukana aina uuteen pitopaikkaan. Eläimen omistajan tai haltijan on pyydettäessä viipymättä esitettävä lääkekirjanpidon tiedot valvontaa varten.
  • Lähes kaikki tuotantoeläinten lääkkeet ovat reseptilääkkeitä. Ota yhteyttä eläinlääkäriin, jos hevosesi tarvitsee lääkkeitä. Tuotantoeläinten lääkkeitä ei saa tuoda ulkomailta.
  • Ihmisten reseptivapaa lääke voi johtaa hevosen teurastuskieltoon (esim. setiritsiiniä sisältävät antihistamiinivalmisteet, jotkin kipulääkettä sisältävät voiteet)
  • Varmista, että hevospassin tiedot ovat ajan tasalla, ja passi on hevosen pitopaikassa viivytyksettä esitettävissä.
  • Varmista, että passiin merkitty teurastuskielto tallennetaan myös hevosen tietoja ylläpitävään tietokantaan. Suomessa tietokantoja ylläpitävät Suomen Hippos ja muut rotujen kantakirjaa pitävät yhteisöt.

Mitä eläinlääkärin on tehtävä

  • Kun käytät teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, merkitse teurastuskielto passiin ennen lääkitystä.
  • Merkitse passiin EU:n hevoslääkeluettelon lääkeaineiden käyttö ja käytöstä seuraava pakollinen kuuden kuukauden varoaika
  • Anna aina eläimen omistajalle tai haltijalle tiedot kaikista annetuista tai luovutetuista lääkkeistä kirjallisesti.
  • Muistuta omistajaa lääkekirjanpitovelvollisuudesta. Kirjanpitovelvollisuus riippuu siitä, onko passissa teuraskieltomerkintä ja mikä on hevosen käyttötarkoitus.

Ruokavirasto jatkaa lainsäädännön vaatimuksista tiedottamista yhteistyössä hevosalan toimijoiden kanssa.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta
Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito 
Muistilista lainsäädännön vaatimuksista 
Hevosten lääkitysopas (versio 4, maaliskuu 2019) 
Hevoseläinten tunnistaminen 
Lääkitsemisen valvonnan raportti 2019

Lisätietoja
Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 050 554 2238 (hevosten lääkitseminen)
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355 (hevosten tunnistaminen)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021