Lääkitsemistä valvottiin sekä tuotantotiloilla että eläinlääkärien vastaanotoilla

Vuoden 2020 valvontatuloksien raportista selviää, että tuotantotiloja valvottiin aiempia vuosia enemmän. Samoin eläinlääkäreiden valvonnan kattavuus parani selvästi edellisien vuosien valvontaan verrattuna. Lääkitsemisen valvonnan tavoitteena on varmistaa lääkkeiden lainsäädännön mukainen hallittu käyttö. Lääkkeiden käyttö eläimille ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan niille hyväksyttyjä lääkkeitä ja lääkkeiden varoaikoja on noudatettava, jotta elintarvikkeissa ei esiintyisi lääkejäämiä.

Kaikki aluehallintovirastot valvoivat eläinlääkärien lääkitsemissäännösten noudattamista

Aluehallintovirastot valvoivat eläinlääkäreitä sekä tarkastuskäynnein että hallinnollisena valvontana. Lisäksi Ruokavirasto teki jonkin verran hallinnollista valvontaa. Eläinlääkärien valvonnan kokonaismäärä on korkeampi (55 valvontaa) kuin pitkään aikaan aikaisemmin. Määrää on pidettävä erinomaisena, kun ottaa huomioon COVID-19 -epidemian vuoksi tarkastuksille asetetut rajoitteet.

Eläinlääkäreiden tarkastuksilla käydään läpi kattavasti lääkkeiden käyttöön, luovutukseen sekä määräämiseen liittyvän lainsäädännön noudattaminen sekä potilasasiakirjat. Puutteita todetaan usein ja samankaltaiset puutteet toistuvat vuodesta toiseen. Yleisimpiä puutteita olivat vanhentuneiden lääkkeiden säilytys käytössä olevien lääkkeiden joukossa sekä lääkekirjanpidon tai lääkkeistä annettavien tietojen puutteet. Puutteiden suuri määrä selittyy osin valvonnan riskiperusteisella kohdistamisella.

Tuotantotiloilla eläinten lääkitseminen ja kirjanpito pääosin hyvin hallinnassa

Pääosa tuotantotilojen valvonnasta (118 käyntiä) tehtiin edellisvuosien tapaan otantavalvontana. Lisäksi 57 tilaa valvottiin erilaisista epäilysyistä. Valvonnassa löytyi paljon tiloja, joilla sekä lääkekirjanpito että lääkkeiden säilytys oli hoidettu erittäin hyvin. Valvonnassa havaitut puutteet olivat pääosin vähäisiä. Puutteita todettiin 43 %:lla tarkastuksista (52 %:lla vuonna 2019 ja aiempina vuosina 25- 35 %:lla).

Lääkekirjanpidon yleisimmät puutteet koskivat aiempien vuosien tapaan omistajan itse aloittamien lääkehoitojen kirjaamista. Käyttöaiheen, lääkityksen aloittajan tai lääkkeen varoajan kirjaukset puuttuivat joillakin tiloilla. Vakavia, elintarviketurvallisuuden vaarantavia puutteita löytyi yhdeksältä epäilyn perusteella tarkastetulta tilalta (5 vuonna 2019). Näistä seitsemältä tilalta puuttui lääkekirjanpito suurelta osin tai kokonaan ja kahdella antibioottivahinko oli toistunut vuoden aikana, koska tila oli luottanut liikaa robotin toimintaan tai työntekijöiden sitouttaminen oikeisiin toimintatapoihin ei ollut riittävää.

Yksittäisillä tiloilla oli puutteita myös lääkittyjen eläinten merkitsemisessä, jolloin eläimen tunnistaminen on vaikeaa. Havaittujen puutteiden korjaaminen ohjeistettiin tarkastuskäynneillä.

Tuotantotiloilla antibioottivahinkojen lisääntyvä määrä huolenaiheena

Epäilyyn perustuvien tuotantotilojen lääkitsemisvalvontojen määrä nousi hieman vuonna 2020 edellisen vuoden määrästä. Epäilyn perusteella valvotuista 57 tilasta 44 tilaa valvottiin meijerien omavalvonnassa tekemän antibioottilöydöksen vuoksi (36 tilaa vuonna 2019). Vuoteen 2018 tai tätä aiempiin vuosiin verrattuna määrä on ollut kahtena viime vuonna yli kaksinkertainen.

Meijerin positiivinen antibioottitestin tulos ei aina tarkoita sitä, että maito olisi elintarvikkeeksi kelpaamatonta eli maidossa olisi jäämiä yli enimmäisraja-arvon. Positiivinen testitulos käynnistää kuitenkin aina meijerin oman selvityksen ja viranomaistoimet. Lääkekäytössä ja lääkekirjanpidossa havaitut puutteet olivat pääosin vähäisiä myös antibioottivahingon vuoksi valvotuilla tiloilla. Puutteita todettiin kuitenkin jonkin verran useammin näillä tiloilla (50 % tiloista) kuin otannalla valvotuilla tiloilla (noin 40 %).

Lisätietoja
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 0295 204 247 (eläinlääkärien valvonta)
ylitarkastaja Saija Kalenius, p. 0295 204 821 (eläinlääkärien valvonta)
ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 0295 204 360 (tuotantotilojen valvonta)

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta:
Lääkitsemisen valvonnan raportti 2020 
Esite ”Käytä lääkkeitä oikein” 
Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2021