2020-2021 mikrobilääkeuutisia

Marraskuu 2021

 • Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa vähentynyt – 11. ESVAC-raportti kertoo myös suurista maiden välisistä eroista
  Euroopan lääkeviraston, EMA, julkaisemassa 11. ESVAC-raportissa on mukana tuotantoeläinten myyntimääriin perustuvat antibioottien käyttötiedot. Vuodesta 2011 lähtien tietoja on raportoinut 25 maata ja näillä mailla kulutus on vähentynyt 43 %.
  Suomi on ollut mukana ESVAC-tiedonkeruussa alusta lähtien. Suomen tuotantoeläinten biomassaan (PCU) suhteutettu käyttö oli 16,2 mg/kg PCU vuonna 2020. Pienin kulutus on runsaasti kalaa tuottavissa maissa (Norja 2,3 mg/kg PCU ja Islanti 2,8 mg/kg PCU) sekä Ruotsissa 11,1 mg/kg PCU. Suurimmillaan kulutus on edelleen eteläisen Euroopan maissa – satoja milligrammoja/kg PCU.
  Lue lisää Fimean uutisesta, josta löytyy myös linkkejä englanninkieliseen raporttiin ja muuhun materiaaliin, kuten eri maiden vuosien 2010-202 maakohtaisten myyntitrendien maaraportteihin.

 • Euroopan antibioottipäivän ja maailman AMR-viikon uutisointia:
  Työ tekijäänsä kiittää – hyvä antibioottiresistenssitilanne ei ole sattumaa. Resistenssin torjunnan toimenpiteistä voit lukea lisää Thomas Grönthalin blogista.

  Eläinten antibiootteja myytiin Suomessa vuonna 2020 vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Eläimistä eristettyjen bakteerien vastustuskyky antibiooteille eli antibioottiresistenssi on pysynyt pääasiassa vähäisenä, vaikka joillain bakteerilajeilla resistenssin lisääntymistäkin todettiin. Lue lisää Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteisestä FINRES-Vet 2020 -raportista.

 • Tuoretta tutkimustietoa mikrobilääkkeiden käytöstä ja indikaattorikolien mikrobilääkeresistenssistä suomalaisissa sikaloissa. Frontiers in Microbiology -lehdessä julkaistuun Sali ym. kirjoittajien artikkeliin pääset tästä linkistä

Lokakuu 2021

Syyskuu 2021

 • ESBL-bakteerit eivät ole yleisiä kotimaisissa tuotantoeläimissä. Lue lisää vuoden 2020 ESBL-seurannan tuloksista sekä ESBL- ja MRSA-bakteerien esiintymisestä turkiseläimissä Zoonoosikeskuksen sivuilta

Kesäkuu 2021

 • ETT:n Ruokaketjuhanke 3 (RKH3) esitteli elinkeinon toimia antibioottien vastuullisen käytön edistämiseksi Suomessa esiteltiin RKH3:n puitteissa maailmanlaajuisessa virtuaalikonferenssissa 7.-9.6.2021. Lisätietoa ETT ry:n laatutieto-sivuilta.
 • Mikrobilääkekäyttö, tautisuojaus, tila ja resistenssi: Suomalaisryhmän tutkimuksessa havaittiin, että hyvä tautisuojaus yhdistyy vähäisempään mikrobilääkkeiden käyttöön.
  Huonommat tautisuojauspisteet, etenkin sisäisen tautisuojauksen puolella, olivat yhteydessä suurempiin resistenttien bakteerien osuuksiin tutkituissa näytteissä. Nuorille eläimille tarvitaan mikrobilääkkeitä sairauksien hoitoon enemmän kuin vanhemmilla eläimillä. Tutkimus on julkaistu Preventive Veterinary Medicine -lehdessä, vapaasti luettavissa 1.8. saakka.
 • Suomessa on vuodesta 2002 alkaen ollut käynnissä antibioottiresistenssin seurantaohjelma, FINRES-Vet. Seuranta kattaa sekä EU:n pakollisen resistenssiseurannan että vapaaehtoisen kansallisen seurannan. Ohjelma vuosille 2021-2027 löytyy Ruokaviraston antibioottiresistenssin seurannan sivuilta.

Toukokuu 2021

 • Suomessa antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat selvästi EU:n keskitasoa harvinaisempia. Lue lisää Zoonoosikeskuksen uutisesta, jossa kerrotaan ytimekkääsi EU:n vuosia 2018 ja 2019 käsittelevän seurantaraportin tuloksista. EU-raportti julkaistiin toukokuussa. Pääset tästä Zoonoosikeskuksen sivulla olevaan artikkeliin.

Huhtikuu 2021

 • Julkaisu pieneläinten käyttösuositusten tilanteesta eri Euroopan maissa:
  Yhteistyöverkosto ENOVAT, joka pyrkii optimoimaan antibioottihoitoja eläimillä Euroopassa, on julkaissut laajan katsauksen koskien Euroopassa käytössä olevia pieneläinten antibioottien käyttösuosituksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vain harvalla Euroopan maalla on eläinlääketieteen ammattilaisille suunnatut kansalliset käyttösuositukset. Tutkijat totesivat myös, että vaikka lähes kaikki olemassa olevat käyttösuositukset ohjeistavat käyttämään kapeakirjoisia antibiootteja, laajakirjoisia lääkkeitä löytyy usein käyttötilastojen kärkipaikoilta. Pääset tutustumaan artikkeliin tästä. Artikkelia varten toimitettiin tietoja myös Suomesta.
  Suomen kansalliset käyttösuositukset voit lukea tästä.
  ENOVAT-hankkeen verkkosivut.

Maaliskuu 2021

 • Uuta Ruokavirasto.fi-sivuilla: Antibioottiresistenssitietoja on nyt saatavilla Avoin tieto -sivustolta
 • ETT ry on julkaissut tilastot lihasiipikarjan antibioottikäytöstä vuodelta 2020. Tuotantopolven broilereita ei ole tarvinnut lääkitä antibiooteilla lainkaan vuoden 2009 jälkeen. Lue lisää ETT:n verkkosivulta

Helmikuu 2021

 • Ruokavirasto mukana kehittämässä Euroopan laajuista eläinpatogeenien antibioottiherkkyyden harmonisoitua testausta (EARS-Vet). Nyt julkaistu artikkeli esittelee EARS-Vet-työn strategisia tavoitteita. Yhtenäinen antibioottiherkkyyden seuranta on edellytys vertailukelpoisen tiedon keräämiselle. Tästä saadaan pohjaa resistenssin hallinnalle. Pysyvä EARS-Vet-verkosto vaatii myös rahoitusta toimintaansa varten. Artikkeliin pääset tästä.
Joulukuu 2020
 • Jä­te­ve­si­näyt­tei­den seu­ran­taa ke­hi­te­tään pan­de­mioi­hin va­rau­tu­mi­seen. Bakteerien muuttuminen antibiooteille resistentiksi on hiljainen pandemia, joka etenee salakavalasti ja piilossa. Suomen Akatemia on myöntänyt lähes kahden miljoonan euron rahoituksen WastPan-hankkeelle, jossa tutkitaan ja kehitetään jätevesinäytteiden seurantaa varautumistyökaluksi pandemioihin.  Myös moniresistentit bakteerit ovat pääsemässä mukaan tutkimuskohteeksi. Hankkeessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Lue lisää Helsingin yliopiston sivuilta.

Marraskuu 2020 - 18.11. Euroopan antibioottipäivä

 • Vuoden  2019 tiedot eläinten mikrobilääkeresistenssistä ja mikrobilääkkeiden kulutuksesta eläimillä on julkaistu: mikrobilääkkeiden myynti lisääntyi hieman. Suomenkielinen yhteenvetoa on julkaistu myös infografiikkana (pdf-tiedosto). Englanninkieliset raportit löytyvät Ruokaviraston sivuilta.  Ruokaviraston lisäksi FINRES-Vet-seurannassa ovat mukana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratorio.
 • Seu­ra- ja har­ras­tuse­läin­ten bak­tee­rien re­sis­tens­si­ti­lan­ne py­sy­nyt va­kaa­na – oi­kein va­lit­tu an­ti­bioot­ti­hoi­to tär­ke­ää. Lue lisää eläinlääketieteellisen tiedekunnan uutisesta.
 • Mikrobilääkkeiden kulutusluvuista uutinen Fimean sivuilla.
 • Ruokavirasto nostaa esille diagnostiikan merkitystä ja antibioottiresistenssin kannalta tärkeää antibioottivalintaa. Lue lisää Ruokaviraston blogista ja 17.11. julkaistusta uutisesta

Marraskuu 2020

 • YESLABin marraskuun kirjoitus käsittelee tautia aiheuttavien bakteereiden herkkyysmäärityksiä. Lue lisää YESLABin sivuilta.
 • Fimea julkaisi Sic!-verkkolehdessä antibioottiresistenssin teemanumeron. Pääset lukemaan lehteä Fimean sivuilta tästä linkistä.

Lokakuu 2020

 • Tuon­ti­koi­rat ja re­sis­ten­tit bak­tee­rit  - tietoa eläinten omistajille. Lue aiheesta YESLABin sivuilta.

 • Eläinten mikrobilääkkeiden käytöstä on raportoitu Euroopassa vuosikymmenen ajan. Lue lisää Fimean uutisesta.

 • Pysyvän mikrobilääketyöryhmän puheenjohtajan Heli Simojoen blogissa pohditaan perimän vaikutusta eläinten terveyteen ja mikrobilääkkeiden käyttötarpeeseen eläimillä. Suoraviivaisesti: mitä vähemmän eläimet sairastavat, sitä vähemmän myös lääkkeitä kuluu. Vaikutusreittejä on kuitenkin monia. Lue lisää blogista, jonka löydät täältä

Syyskuu 2020

 • Suomalaista tutkimusta koirien haavainfektioista ja profylaktisen antibioottien käytön riittävyydestä näiden infektioiden ehkäisemiseen on julkaistu tieteellinen artikkeli. Artikkeli on vapaasti luettavissa Acta Veterinaria Scandinavica -lehdestä.

Heinäkuu 2020

Toukokuu 2020

 • Resistenssin seurantaohjelmalla, FINRES-Vet,  tuotetaan tietoa eri bakteerien antibioottiresistenssistä. Seurantaan kuuluvat eläimien ja ihmisten välillä leviäviä taudinaiheuttaja- eli zoonoosibakteerit, eläimille tautia aiheuttavat bakteerit sekä terveiden eläinten ns. indikaattoribakteerit. Seuraeläinten taudinaiheuttajien resistenssiä seuraa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kliinisen mikrobiologian laboratorio. Muun osan ohjelmasta toteuttaa Ruokavirasto. Ruokaviraston suunnitelman löydät täältä.

Tammikuu 2020

 • Lääkärilehden tiedepääkirjoituksessa pohditaan monialaisen resistenssin torjunnan tarvetta. Kirjoittajina One Health Finland ry:n hallituksen jäsenet.. Lue 31.1. julkaistu tiedepääkirjoitus Lääkärilehden sivuilta.
 • Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle (Thomson & Aaltonen, MMM 2019) on käännetty englanniksi. Englanninkielinen opas löytyy kohdasta "julkaisun muut kieliversiot" Valtioneuvoston sivuilta.
 • Pysyvä mikrobilääketyöryhmä julkaisee resistenssin seurantaan ja hallittuun mikrobilääkekäyttöön liittyviä blogeja. Viimeisin blogi on professori Annamari Heikinheimon pohdintaa siitä, miksi resistenssiseurantaa kannattaa tehdä ja siihen kannattaa laittaa resursseja. Lue blogi.
 • Infolehtinen "Antibiotic resistance in the meat production - Responsible antibiotic use. A guide for producers." löytyy täältä Ruokaviraston sivuilta. Samalla sivulla on linkki myös aiemmin julkaistuun suomenkieliseen infolehtiseen.
 
Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2022